Rakennuslautakunta, kokous 22.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Poikkeamislupahakemus loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi

MjuDno-2019-699

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Poikkeamislupahakemus kaavasta ja rakennusjärjestyksestä poikkeamiseksi, jonka mukainen poikkeaminen mahdollistaa rakennusluvalla muuttaa olemassa olevan loma-asunnon käyttötarkoitus vakituiseksi asunnoksi ja rakennuspaikan rakennusoikeuden enintään 350 k-m²:ksi uutta käyttötarkoitusta palveleville laajennuksille ja rakennuksille poikkeamisluvan voimassaolon ajaksi sekä asuinrakennuksen laajennuksen sijoittumisen lähemmäs kuin 40 metrin etäisyydelle rannasta perustuen maasto-olosuhteisiin, on jätetty 23.10.2019 sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta. Poikkeamista haetaan Varpasen osayleiskaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksistä MRL 171 §:n nojalla MRL 43 §:n säännöksistä osayleiskaavan RA -rakennuspaikan käyttötarkoituksen muuttamiseksi.

Mäntyharjun kunnan hallintosäännössä on MRL 171 §:n mukaisten poikkeamisten ratkaisuvalta siirretty rakennuslautakunnalle.

Lainvoimainen kaavan käyttötarkoituksen poikkeamispäätös mahdollistaa vakituisen asuinrakennuksen rakentamisen tai olemassa olevan vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamisen ja laajentamisen sekä talousrakennuksen rakentamisen, rakennuslupakäsittelyllä. Poikkeamisluvan voimassaoloajan rakennuspaikan rakennusoikeus on 350 k-m² uutta käyttötarkoitusta palvelevia laajennuksia ja uudisrakenstamista varten.

Oheisliitteenä KuntaNet -ohjelmalla valmisteltu päätösehdotus, joka sisältää karttaliitteet, lähtö- ja käsittelytiedot sekä perustelut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Mäntyharjun rakennuslautakunta myöntää poikkeamisluvan, oheisliitteenä olevan KuntaNet -ohjelmalla valmistellun päätösehdotuksen mukaisesti.

Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi (2) vuotta siitä päivästä lukien, kun se on saanut lainvoiman. Rakennuslupa ja/ tai -luvat rakentamiselle on haettava tänä aikana, kuten päätösehdotuksen jatkotoimenpiteissä on ohjeistettu.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 43 §, 72 §, 125 §, 171 §, 173 § ja 174 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 §, 86 § ja 88 §
Hallintolaki 45 §
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö (12.12.2016 § 67) 22 §/ Rakennuslautakunta
Varpasen osayleiskaava
Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys 5.1 ja 5.2
Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunnan ohje; Käyttötarkoituksen muutos/ Poikkeaminen
Mäntyharjun rakennusvalvonnan taksa 2019 13 § ja 14 §

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus