Rakennuslautakunta, kokous 22.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Poikkeamislupahakemus venetallin rakentamiseksi vastoin Ukonniemen rantakaavan määräyksiä.

MjuDno-2020-30

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistön  ********* omistaja on jättänyt Ukonniemen rantakaavan alueelle sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta poikkeamislupahakemuksen 18.11.2019. Poikkeamista haetaan Ukonniemen rantakaavan määräyksistä sallitun kerrosalan ylitykselle ja venevajan rakentamiselle M -alueelle. Kaavamääräysten mukaan rakennuspaikan suurin sallittu kokonaiskerrosala saa olla enintään 120 k-m². Kiinteistölle on rakennettu 128 k-m² ja lisärakentamisen tarve on nykyisen pressukatoksen korvaaminen venevajalla, jolloin käytettävä kokonaisrakennusoikeus olisi 154 k-m².
Mäntyharjun kunnan hallintosäännössä on MRL 171 §:n mukaisten poikkeamisten ratkaisuvalta siirretty rakennuslautakunnalle.

Lainvoimainen poikkeamispäätös Ukonniemen rantakaavan määräyksistä mahdollistaa rakentaa kiinteistön M -alueelle uuden enintään 26 k-m² talousrakennuksen (venevaja).

Oheisliitteenä on kartat ja KuntaNet -ohjelmalla valmisteltu päätösehdotus, joka sisältää hanke-, lähtö- ja käsittelytiedot sekä perustelut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Mäntyharjun rakennuslautakunta myöntää poikkeamisluvan, oheisliitteenä olevan KuntaNet -ohjelmalla valmistellun päätösehdotuksen mukaisesti.

Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi (2) vuotta siitä päivästä lukien, kun se on saanut lainvoiman. Rakennuslupa ja/ tai -luvat rakentamiselle on haettava tänä aikana, kuten päätösehdotuksen jatkotoimenpiteissä on ohjeistettu.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 §, 125 §, 171 §, 173 § ja 174 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 §, 86 § ja 88 §
Hallintolaki 45 §
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö (12.12.2016 § 67) 22 §/ Rakennuslautakunta
Länsiosan rantaosayleiskaava
Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys 5.2
Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunnan ohje; Käyttötarkoituksen muutos/ Poikkeaminen
Mäntyharjun rakennusvalvonnan taksa 2019 14 §

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus