Sivistyslautakunta, kokous 10.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kouluverkkoselvitys 2020

MjuDno-2020-85

Valmistelija

 • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Kouluverkon erilaisia vaihtoehtoja on tarkasteltu monin eri tavoin. Tavoitteena on ollut löytää ratkaisu, joka tukee koulun pedagogista toimintaa ja antaa hyvät mahdollisuudet kehittää sitä edelleen.

Tilastokeskuksen vuonna 2019 julkaistujen tilastojen mukaan Mäntyharjun oppilasmäärän väheneminen kiihtyy selkeästi vuodesta 2021. Oppilasmäärä laskee olemassa olevien tietojen perusteella vuosina 2020-2030 34,3% vuosiluokilla 1-6. Vuosiluokkien 7-9 osalta oppilasmäärän lasku alkaa vasta vuonna 2024, mutta vuoteen 2030 mennessä laskua on nykyisestä oppilasmäärästä 21,3%.

Mäntyharjun perusopetusikäisten määrä vuonna 2019 on 361 vuosiluokilla 0-6 ja vuosiluokilla 7-9 yhteensä 155. Oppilasmäärä laskee lukuvuoteen 2026-2027 mennessä siten, että vuosiluokilla 0-6 oppilaita on enää 279 ja vuosiluokilla 7-9 oppilaita on 140.

Liitteenä olevan selvityksen perusteella ja kunnan taloudellinen tila huomioiden vaihtoehto C (yksi perusopetuksen koulu) on sekä taloudellisesti, että opetuksen tulevat oppilasmäärät huomioiden suositeltavin ratkaisu. Sivistystoimen säästövaade vuodelle 2020 on 176 530€ ja vuodelle 2021 säästövaade on 226 570€. Perusopetuksen toteuttaminen yhdessä koulussa mahdollistaa toiminnan jatkamisen nykyisellä tuntijaolla ja opetuksen määrällä, ilman henkilöstön irtisanomisia. Henkilöstövähennykset tapahtuvat määräaikaisissa työsuhteissa. Yhden perusopetuksen koulun mallissa vuosittaiseksi säästöksi arvioidaan 210 000 – 249 000€.

Yhden perusopetuksen koulun malliin siirtyminen vaatii toiminnan muokkaamista ja tilojen käytön uudelleen suunnittelua. Lisäksi tulee tarkastella lähemmin piha-alueita sekä pysäköinti ja liikennejärjestelyjä. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää oppilaiden sopeutumiseen ja koulunkäynnin sujuvuuteen lasten näkökulmasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että 

 1. Kirkonkylän ja Toivolan koulut lakkautetaan lukuvuoden 2019-2020 päätyttyä ja
 2. lukuvuodesta 2020-2021 alkaen perusopetusta järjestetään ainoastaan Mäntyharjun Yhtenäiskoulussa.

Päätös

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että

 1. Kirkonkylän koulu lakkautetaan lukuvuoden 2019-2020 päätyttyä ja 
 2. siirrytään hallinnollisesti yhden koulupiirin malliin
 3. Lukuvuodesta 2020-2021 alkaen perusopetusta järjestetään toistaiseksi Mäntyharjun koulukeskuksessa ja Toivolan koulussa
 4. Varmistetaan opetustilojen riittävyys ja opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen suhteessa oppilasmäärään lukuvuosittain

Kokouskäsittely

Hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen alusti keskustelua kertomalla kunnan taloudellisesta tilanteesta sekä kiinteistöleasing -rahoitusmallista (poistui 18:40).

Sivistysjohtaja Sari Aarniokoski esitteli kouluverkkoselvitystä.

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen Jenni Kasurinen esitti Aleksi Penttisen kannattamana, että sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että

 1. Kirkonkylän koulu lakkautetaan lukuvuoden 2019-2020 päätyttyä ja
 2. siirrytään hallinnollisesti yhden koulupiirin malliin
 3. Lukuvuodesta 2020-2021 alkaen perusopetusta järjestetään toistaiseksi Mäntyharjun koulukeskuksessa ja Toivolan koulussa
 4. Varmistetaan opetustilojen riittävyys ja opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen suhteessa oppilasmäärään lukuvuosittain

Panu Karjalainen esitti, että Sivistyslautakunta

 1. Merkitsee kouluverkkoselvityksen (Mäntyharjun perusopetus, maaliskuu 2020) tiedoksi
 2. Esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kirkonkylän koulun saneeraus/laajennusta jatketaan leasing-rahoitusvaihtoehdon pohjalta
 3. Kyläkoulujen oppilasmäärärajoja selvennetään siten, että koulun lakkauttaminen on niiden perusteella tiedossa hyvissä ajoin etukäteen niin oppilailla, heidän huoltajillaan ja muilla kyläkoulujen käyttäjäryhmillä.
 4. Päättää muodostaa Mäntyharjun kunnan alueesta vain yhden oppilaaksiottoalueen.
 5. Velvoittaa sivistyshallintoa osoittamaan Kirkonkylänkoulun oppilaille saneeraus/laajennuksen rakennusajaksi asianmukaiset tilat olemassa olevista luokkatiloista.

Panu Karjalaisen esitys raukesi kannattamattomana.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Jenni Kasurinen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Jenni Kasurisen esitystä äänestävät "EI". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) "JAA"-ääntä ja neljä (4) "EI"-ääntä sekä yksi (1) "Tyhjä" (luettelo).

Puheenjohtaja totesi, että Jenni Kasurisen ehdotus on äänestetty lautakunnan päätökseksi.

Asian käsittelyn päätteeksi kokouksen osanottajat totesivat yhteisenä toivomusaloitteenaan, että muutokseen varataan riittävästi resursseja henkilökunnan ja oppilaiden hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Äänestystulokset

 • Jaa 3 kpl 38%

  Seppo Kettunen, Anniina Kähkönen, Katariina Mutka

 • Ei 4 kpl 50%

  Aleksi Penttinen, Jenni Kasurinen, Susanna Turkki, Liisa Kuoksa

 • Tyhjä 1 kpl 13%

  Panu Karjalainen


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

Käsitellyt asiat