Sivistyslautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Kirjaston käyttösäännöt ja aukioloajat 1.1.2020 alkaen

MjuDno-2019-737

Kuvaus

Mäntyharjun kirjaston nykyiset aukioloajat ovat:

 • maanantaisin klo:10.00-20.00,
 • tiistaista torstaihin klo:10.00-19.00,
 • perjantaisin klo:10.00-17.00,
 • lauantaisin klo:10.00-14.00,
 • arkipyhien ja joulu- ja juhannusaaton aatot klo:10.00-17.00,
 • kirjasto on suljettu arkipyhinä, pääsiäislauantaina ja joulu- ja juhannusaattona.
 • maanantaista perjantaihin klo:10-12 aukiolo toteutetaan itsepalveluperiaatteella.

 

Kirjastoon on hankittu hankerahalla valvontalaitteet, jolloin kirjasto voi toimia myös omatoimikirjastona. Kirjastossa ei omatoimiaikana ole henkilökuntaa paikalla. Asiakkaat ovat oppineet käyttämään kirjastoa omatoimisesti jo itsepalveluaikoina ja tammikuusta 2019 alkaen asiakkaat ovat voineet noutaa ja lainata itsenäisesti myös varaamiaan aineistoja. Omatoimiaika parantaa kirjastopalvelujen saavutettavuutta ja avaa kirjastotilan kuntalaisten omatoimiseen käyttöön. Omatoimiaika mahdollistaa laajemmat aukioloajat ja kirjasto voi olla auki myös sunnuntaisin. Omatoimiaika otetaan käyttöön heti, kun laitteisto on toimintakunnossa.

Kirjaston henkilökunta vähenee yhdellä työntekijällä 1.1.2020 alkaen. Nykyisten palvelujen lisäksi mm. kouluyhteistyön, satutuntien ja lukupiirin toimintojen turvaaminen edellyttää, että henkilökunnalla on riittävästi aikaa myös näihin tehtäviin. Kirjaston henkilökunnan asiakaspalveluajan vähentäminen turvaa näiden erityistehtävien suorittamisen. Kirjastopalvelut olisivat kuntalaisten käytettävissä edelleenkin omatoimiaikana itsepalveluperiaatteella. Aukioloaikojen supistaminen eli aika kun henkilökuntaa ei ole paikalla, kohdistuu lauantaipäivälle ja maanantain viimeiselle tunnille, jolloin kirjaston käyttö on ollut kaikkein vähäisintä. Lauantain muuttaminen kokonaan omatoimiajaksi mahdollistaa henkilökunnan vuosilomien pitämisen lomakautena. 

Omatoimikirjaston käyttöönotto on yksi kirjastoon kohdistuvista tavoitteista vuoden 2020 talousarviossa. Omatoimikirjastotoiminnan aloittaminen edellyttää muutoksia kirjaston käyttösääntöihin, erityisesti kohtaan "Kirjaston käyttöoikeudet". Kirjaston uusitut käyttösäännöt ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kati Hämäläinen, vt. sivistysjohtaja, kati.hamalainen@edu.mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä

 1. Mäntyharjun kirjaston aukioloajat 1.1.2020 alkaen:
  • maanantaista torstaihin klo 7-20 (omatoimiaika 7-10 ja 19-20),
  • perjantaisin klo 7-20 (omatoimiaika 7-10 ja 17-20),
  • lauantaisin ja sunnuntaisin omatoimiaika klo 7-20
  • arkipyhien ja joulu- ja juhannusaaton aatot klo 7-20 (omatoimiaika 7-10 ja 17-20),
  • arkipyhinä ja joulu- ja juhannusaattona omatoimiaika klo 7-20
  • maanantaista perjantaihin klo 10.00-12.00 aukiolo toteutetaan itsepalveluperiaatteella, samoin arkipyhien ja joulu- ja juhannusaaton aattoin
 2. Mäntyharjun kirjaston käyttösäännöt 1.1.2020 alkaen liitteen mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun sivistyslautakunta.

Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: 015 770 1212
Puhelinnumero: 044 77007 346
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.