Sivistyslautakunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Toimenpidepyyntö oppilasasiassa

MjuDno-2018-621

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Heini Lahti on 12.10.2018 kunnanhallitukselle lähettämällä kirjeellä pyytänyt kunnanhallitusta käsittelemään ja ohjeistamaan viranhaltijoita AVI:lle tehdystä kantelusta saadun päätöksen johdosta. Huoltaja katsoo, että työnantajan olisi tullut antaa viranhaltijalle työnjohdollinen sanktio asiassa.
Sivistyslautakunta on saanut kokoukseensa 18.9.2018 AVIn ratkaisun tiedoksi. 

Asian tultua esille kunnanhallitukselle osoitetussa kirjeessä - sovittiin, että sivistysjohtaja pyytää asiasta Kuntaliiton juristin lausunnon / toimintaohjeeet. Kuntaliitolta kysyttiin:
1. Onko asia julkinen, jos huoltaja antaa siihen luvan? Kyseessä alaikäinen, mutta yli 15-vuotias huollettava, jonka terveyteen ja koulunkäyntiin liittyviä asioita kantelussa käsitellään.
2. Ovatko henkilöstöhallinnossa tehdyt ratkaisut julkisia? Esimerkiksi varoitus, huomautus jne. 
3. Voiko työnantaja ojentaa AVI:n päätöksen johdosta, jos ei ole aiemmin ojentanut? Voiko huomautus tai varoitus tulla sen vuoksi, että AVI on antanut huomautuksen?
4. Onko kunnanhallitus toimivaltainen käsittelemään huoltajan kirjelmää? Rehtori ei ole kunnanhallituksen alainen viranhaltija.

Kuntaliiton juristi Lauri Niittylä on puhelinvastauksessaan em. kysymyksiin todennut seuraavaa:
1. Lähtökohtaisesti AVIn päätös on julkinen, mutta terveyteen liittyvät tiedot eivät ole julkisia. Huoltajan julkistaessa 15 vuotiaan lapsen puolesta tietoja asia on ongelmallinen.
2. Ns. tuplarangaistus voidaan antaa mikäli odotetaan esimerkiksi oikeuden päätöstä ja annetaan työnjohdollinen rangaistus (huomautus, varoitus, irtisanominen, työsuhteen purkaminen) kun tuomio on annettu. 
Koska tapahtumat ovat kahden vuoden takaisia eikä työnantaja ole saanut tietää mitään uutta raskauttavaa AVIn päätöksessä niin työnjohdollisen rangaistuksen antaminen ei enää ole mahdollista.
3. Kunnanhallitukselle osoitettu kirje tulee käsitellä ja siihen vastata. Kunnanhallituksen tulee todeta, että asianomainen viranomainen (sivistyslautakunta) on asian käsitellyt ja työnantaja on tehnyt velvollisuutensa asiassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus
1. toteaa, että sivistyslautakunta on toimivaltaisena toimielimenä käsitellyt asian kokouksessaan 18.9.2018 eikä kunnanhallituksella ole asiassa toimivaltaa;
2. huomauttaa, että kaikkien kunnan työntekijöiden on tehtäviä hoitaessaan kiinnitettävä huomiota asianmukaiseen käyttäytymiseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja, suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi

Kuvaus

Heini Lahti on 13.11.2018 lähettänyt sivistyslautakunnalle käsittelypyynnön koskien AVI:n päätöstä ISAVI/724/2017. Sivistyslautakunta on aiemmin merkinnyt ko. päätöksen tiedoksi kokouksessaan 18.9.2018 ja kunnanhallitus on käsitellyt Lahden tekemän käsittelypyynnön kokouksessaan 5.11.2018.

Lahti toteaa käsittelypyynnössään 13.11.2018 ettei ole varmistunut siitä, että asia olisi käsitelty kunnassa sen vaatimalla vakavuudella.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja, suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta

1. toteaa, että valvovan viranomaisen huomautukseen suhtaudutaan aina vakavasti,

2. ohjeistaa, että AVI:n päätös tulee ottaa huomioon toiminnassa ja

3. saattaa sivistystoimen henkilöstön tietoon, että kunnanhallituksen 5.11. antama huomautus kaikkien kunnan työntekijöiden asianmukaiseen käyttäytymiseen työssään on erityisen painava huomio, kun työtä tehdään lasten ja nuorten parissa.

Päätös

Hyväksyttiin.