Sivistyslautakunta, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kansalaisopiston opetustuntien määrä vuonna 2020

MjuDno-2020-83

Valmistelija

  • Jari Hautamäki, kansalaisopiston rehtori-kirjastotoimen johtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää kansalaisopiston vuosittaisesta opetustuntien määrästä.

Mäntyharjun kansalaisopisto on nettobudjetoitu yksikkö, joka tuottaa hyväksyttyyn talousarvioon pohjautuen tietyn määrän oppitunteja vuodessa. Vuoden 2019 lopullisessa toteumavertailussa toimintakuluja oli 361098 €. Opetustunteja toteutui 5319. Vuonna 2018 opetustuntien toteuma oli 5316. Kansalaisopiston vuosittainen tuntimäärä on tavoitetuntimäärä, johon talousarvion puitteissa pyritään. Tuntimäärän toteutumiseen vaikuttaa mm. suunniteltujen kurssien toteutuminen/peruuntuminen ja korvaavien kurssien toteutuminen. Kulloisenkin lukuvuoden opetushenkilöstön pätevyydet ja matkakulut vaikuttavat opetustunnin hintaan. Kansalaisopiston henkilökunnasta noin 90 % on määräaikaisia tuntiopettajia ja kustannukset vaihtelevat jonkin verran vuosittain. Myös kurssimaksutulot vaihtelevat. Näistä syistä talousarviosummalla todella toteutuva tuntimäärä vaihtelee.

Mäntyharjun kansalaisopiston vapaan sivistystyön (sis. taiteen perusopetus) suunnitellut ja toteutuneet opetustunnit ovat olleet vuosina 2012-2017 pääsääntöisesti 5200-5450 välillä. Vuodelle 2019 lautakunta päätti tavoitetuntimääräksi 5450. Tämän lisäksi voidaan toteuttaa tilanteen mukaan mm. maksupalvelukoulutusta. Kunnan talouden sopeuttamishaasteista johtuen kansalaisopisto tulee arvioimaan ensi lukuvuotena kaikkien kurssien kannattavuutta. Peruuntuneet kurssit saattavat tämän johdosta lisääntyä. Tämän vuoksi toteutunut tuntimäärä saattaa hieman laskea. Arvioinnilla tulee kuitenkin olemaan positiivinen vaikutus kustannusten kehittymiseen.

Kansalaisopiston rehtori Jari Hautamäki, 040 5893 164.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää kansalaisopiston vapaan sivistystyön opetustuntimäärän tavoitteeksi 5300 oppituntia vuodelle 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Kansalaisopiston rehtori Jari Hautamäki oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)