Sivistyslautakunta, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kansalaisopiston opiskelija- ja kurssimaksut 1.8.2020 alkaen

MjuDno-2020-86

Valmistelija

  • Jari Hautamäki, kansalaisopiston rehtori-kirjastotoimen johtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnassa sivistyslautakunta päättää kansalaisopiston maksuista ja taksoista.


Mäntyharjun kansalaisopiston kurssi- ja opiskelijamaksujen tuotto on vaihdellut viime vuosina 75000€ ja 90000€ välillä. Vuonna 2018 tilinpäätöstietojen mukaan asiakasmaksut tuottivat 78414€. Vuoden 2019 lopullisessa toteumavertailussa asiakasmaksujen tuotto on 79228€. Maksuja on korotettu viimeksi vuosina 2016 ja 2019.


Asiakasmaksuissa on jatkuva korotuspaine. Tämä johtuu pääsääntöisesti merkittävästä valtionosuuden laskusta ja kunnan talouden sopeuttamishaasteista. Vaikka asiakasmaksuja on viime vuosina korotettu, niin ne ovat kuitenkin edelleen erittäin maltillisia. Maksujen kohtuullisuus on koulutuksellisen tasa-arvon ja saavutettavuuden edellytys. Lukuvuodelle 2020-2021 asiakasmaksuja on syytä nostaa kohtuullisesti (liite) keskimäärin 5% verran.

Kansalaisopiston rehtori Jari Hautamäki, 040 5893 164.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää, että kansalaisopiston opiskelijamaksut ovat liitteessä esitetyn mukaisia 1.8.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Kansalaisopiston rehtori Jari Hautamäki oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun sivistyslautakunta.

Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: 015 770 1212
Puhelinnumero: 044 77007 346
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.