Sivistyslautakunta, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kokeilu maksuttomasta 20 tunnin varhaiskasvatuksesta 5-vuotiaille

MjuDno-2018-132

Valmistelija

 • Minna Mokkila-Halinen, varhaiskasvatuksen johtaja, minna.mokkila-halinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä viisivuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu alkoi 1.8.2018. Mäntyharju on ollut mukana molempina kokeiluvuosina.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilua kolmannella kaudella. Hallitus aikoo myös pilotoida 2-vuotista esiopetusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrää nostetaan ja se kattaa kolmannella kaudella vähintään 50 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemisestä.

Mäntyharjussa kokeilu on tunnuslukujen valossa toteutunut seuraavasti:

 

1. Kokeiluvuosi

1.8.2018-31.7.2019

 

syntynyt vuonna 2013

2. Kokeiluvuosi 1.8.2019-31.7.2020 (toimintavuosi kesken)

 

syntynyt vuonna 2014

3.Kokeiluvuosi

1.8.2020-31.7.2021

 

syntynyt vuonna 2015

lasten lukumäärä

53 (15.9.2018)

46

46

varhaiskasvatuksessa ennen kokeilun alkua

40 (31.5.2018)

+ 1 ostopalvelu

32 (31.5.2019)

+ 1 ostopalvelu (myynti)

32 (31.1.2020)

5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatukseen osallistumisaste % ennen kokeilua

75%

72 %

70 %

varhaiskasvatuksessa kokeilun aikana

50 + 1 ostopalvelu (osto)

38 (31.1.2020)

+1 ostopalvelu (myynti)

-

5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatukseen osallistumisaste % kokeilun aikana

96 %

85 %

-

pelkän kokeilun vuoksi varhaiskasvatukseen osallistuneet 5 -vuotiaat

4 lasta

4 lasta

-

perheen nuorempien lasten (sisarusten) varhaiskasvatukseen osallistumisaste kokeilun myötä

0 lasta

0 lasta

-

valtion avustuksen määrä

11 200 €

Avustuksen määrä kattaa 20 % toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemisestä.

19 858 €

Avustuksen määrä kattaa 40 % toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemisestä.

-

 

Kustannusvaikutukset:

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymät ovat laskeneet kolmen vuoden aikana seuraavasti:

 

Asiakasmaksukertymä

Asiakasmaksukertymän vähentyminen 5-vuotiaiden osalta

V. 2017

244 316 €

-

V. 2018

202 968 €

n. 36 400 €

V. 2019

174 166 €

n. 24 100 €

 

Kokeilun jatkon kannalta huomioitavia asioita:

 • 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus on ilman kokeiluakin mahdollista useilla perusteilla (perheen matalat tulot, laajennettu varhaiskasvatus, erityisen tuen päätös, pidennetty oppivelvollisuus)
 • varhaiskasvatukseen osallistumisaste on Mäntyharjussa noussut muista kuin maksuttomuuskokeiluun liittyvistä syistä (työllistyminen, opinnot)
 • maksuttomuuden perusteella varhaiskasvatukseen on tullut vain 4 lastaa lisää
 • maksuttomuudella ei ole havaittu yhteyttä työllistymiseen tai päätökselle muuttaa Mäntyharjuun
 • vuonna 2015 syntyneistä 70% on jo varhaiskasvatuksen piirissä
 • säästöpaineet vuosille 2020 ja 2021

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää, että 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatuskokeilua ei jatketa kolmannelle vuodelle.

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Mokkila-Halinen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun sivistyslautakunta.

Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: 015 770 1212
Puhelinnumero: 044 77007 346
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.