Sivistyslautakunta, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Oppilaskuljetuksissa noudatettavat periaatteet

MjuDno-2020-140

Valmistelija

 • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaista reilu kolmannes käyttää koulumatkaliikkumiseensa oppilaskuljetuksia. Oppilaskuljetukset perustuvat perusopetuslain pykälään 32, jonka mukaan esi- ja perusopetuksen oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen matkan kouluun tai esiopetukseen ollessa yli viisi kilometriä tai matkan ollessa oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. Toissijaisen koulupaikan vastaanottaneiden kohdalla voidaan edellyttää, että huoltaja vastaa kuljetuskustannuksista.  

Mäntyharjun lukion opiskelijoista osa käyttää koulukuljetuksia. Mäntyharjun kunta järjestää kuljetuksen mäntyharjulaisille lukio-opiskelijoille. Mäntyharjun lukiota käyville vieraspaikkakuntalaisille opiskelijoille kunta järjestää kuljetuksen mahdollisuuksien mukaan, kuljetusten reitit ja kustannukset huomioiden. Kunta saa vastaavasti yli 10 kilometrin mittaisista lukiolaisten kuljetuksista koulumatkatukea Kelalta. 

Oppilaskuljetuksissa noudatettavista periaatteista lautakunta päätti 12.6.2018 (§ 49). Päätöksen mukaan: 

1. maksuton oppilaskuljetus myönnetään ilman erillistä hakemusta, kun koulumatka mitattuna kunnan käytössä olevalla karttaohjelmalla on 

 • esikoululaiset yli 2km 
 • 1.-2.-luokan oppilaat yli 3km 
 • 3.-9.-luokan oppilaat yli 5km 
 • lukiolaiset yli 5km 

2. maksuton koulukuljetus voidaan hakemuksesta myöntää  

 • koulumatkan vaarallisuuden perusteella, vaarallisuusarviointi perustuu Koululiitu-ohjelman teiden vaarallisuusluokitukseen. Ilman kevyen liikenteen väylää ja katuvalaistusta olevilta kuljetusreiteiltä voidaan myöntää maksuton koulukuljetus oppilaille, jos kuljetusautossa on tilaa. Tällöin seuraavaa lukuvuotta koskevat hakemukset tulee jättää koulutoimistoon 30.4. mennessä ja päätökset tehdään ottaen huomioon oppilaiden ikäjärjestys lukuvuosittain voimassa oleviksi. Myöhemmin saapuneet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. 
 • matkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella, arviointi perustuu huoltajan toimittamaan terveydenhuollon lausuntoon kuljetustarpeesta. 

3. toisessa kunnassa tai muussa kuin omassa lähikoulussa käyvien esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia ei korvata. 

4. kuljetuksiin voi kuulua enintään kohdassa 1 mainittujen kilometrirajojen pituinen kävelymatka kotoa kuljetuspisteeseen. 

5. kunnan järjestämän kuljetuksen vaihtoehtona huoltajalle voidaan maksaa kuljetuksen järjestämisestä KVTES:n mukainen kilometrikorvaus oman auton käytöstä, korvaus maksetaan siltä osalta matkaa, kun oppilas on kyydissä.  

Mäntyharjun kunnan oppilaskuljetusten kuljetussopimukset mahdollistavat perheille, joissa ei maksuttoman oppilaskuljetuksen oikeutta ole, maksullisen kuljetuksen hankkimisen, mikäli autossa on tilaa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy oppilaskuljetusten periaatteet seuraavasti: 

1. Maksuton oppilaskuljetus myönnetään ilman erillistä hakemusta, kun koulumatka mitattuna kunnan käytössä olevalla karttaohjelmalla on 

 • esikoululaiset yli 2km 
 • 1.-2.-luokan oppilaat yli 3km 
 • 3.-9.-luokan oppilaat yli 5km 
 • Mäntyharjulaiset lukiolaiset yli 5km 
 • vieraspaikkakuntalaisille lukio-opiskelijoille, joiden koulumatka ylittää 5km, kunta järjestää kuljetuksen mahdollisuuksien mukaan, kuljetusten reitit ja kustannukset huomioiden. 

2. Maksuton koulukuljetus voidaan hakemuksesta myöntää 

 • koulumatkan vaarallisuuden perusteella, vaarallisuusarviointi perustuu Koululiitu-ohjelman teiden vaarallisuusluokitukseen. Ilman kevyen liikenteen väylää ja katuvalaistusta olevilta kuljetusreiteiltä voidaan myöntää maksuton koulukuljetus oppilaille, jos kuljetusautossa on tilaa. Tällöin seuraavaa lukuvuotta koskevat hakemukset tulee jättää koulutoimistoon 30.4. mennessä ja päätökset tehdään ottaen huomioon oppilaiden ikäjärjestys lukuvuosittain voimassa oleviksi. Myöhemmin saapuneet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. 
 • matkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella, arviointi perustuu huoltajan toimittamaan terveydenhuollon lausuntoon kuljetustarpeesta. 

3. Kuljetuksiin voi kuulua enintään kohdassa 1 mainittujen kilometrirajojen pituinen kävelymatka kotoa kuljetuspisteeseen. 

4. Kunnan järjestämän perusopetuksen oppilaan kuljetuksen vaihtoehtona huoltajalle voidaan maksaa kuljetuksen järjestämisestä KVTES:n mukainen kilometrikorvaus oman auton käytöstä. Korvaus maksetaan siltä osalta matkaa, kun oppilas on kyydissä.  

5. Toisessa kunnassa tai muussa kuin omassa lähikoulussa käyvien esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia ei korvata. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun sivistyslautakunta.

Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: 015 770 1212
Puhelinnumero: 044 77007 346
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.