Sivistyslautakunta, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Peruskoulujen ja lukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020-2021

MjuDno-2019-751

Valmistelija

 • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Koulujen työ- ja loma-ajoissa kunnalla on varsin laaja päätäntävalta. Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 22§ mukaan sivistyslautakunta päättää koululaitoksen lukuvuoden työ- ja loma-ajoista. Perusopetusta koskevassa lainsäädännössä on säädetty perusopetuksen koulupäivien lukumäärästä ja lukuvuoden koulutyön päättymisajankohdasta. Lukiolainsäädännössä ei ole säädöksiä työ- ja loma-ajoista. Mäntyharjun perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa pyritään noudattamaan mahdollisimman yhteneväisiä työ- ja loma-aikoja.

Perusopetuslain 23 § määrää perusopetukseen lukuvuodessa 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan perusopetuksen lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.

Lukuvuoden 2020-2021 työ- ja loma-aikojen esitys sisältää myös esiopetuksen. Lukuvuoden 2020-2021 koulupäivien lukumäärä on 189. Lukuvuoden työpäivistä on vähennetty arkipäiväksi osuva loppiainen (ke 6.1.).

Esitys esi- ja peruskoulujen sekä lukion lukuvuoden 2020-2021 työ- ja lomapäivistä:

 • Syyslukukausi 2020
  • keskiviikko 12.8.- lauantai 19.12.2020 / esiopetus perjantai 18.12.2020
  • syysloma 19.-25.10.2020 (vko 43)
  • joululoma 21.12.2020 - 6.1.2021
 • Kevätlukukausi 2021
  • torstai 7.1. - lauantai 5.6.2021 / esiopetus perjantai 4.6.2021
  • talviloma 1.-7.3.2021 (vko 9)

 

Lukion päättävien abiturienttien viimeinen varsinainen koulupäivä on pe 19.2.2021. Abiturienteilla koulupäiviä on yhteensä 121.

Kunnan kaikilla kouluilla on ollut mahdollisuus esittää kannanottonsa suunnitelmasta. Asia tuodaan lautakuntaan uusintakäsittelyyn 17.12.2019 hyväksytyssä työ- ja loma-aika suunnitelmassa havaitun laskuvirheen johdosta.

Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaan työajoista tulee ilmoittaa ennalta oppilaille ja huoltajille ja vastaavasti lukioasetuksen 3 §:n mukaan työajoista tulee ilmoittaa ennalta opiskelijoille.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää esi- ja perusopetuksen sekä lukion lukuvuoden 2020-2021 työ- ja lomapäivistä esityksen mukaisesti:

 • Syyslukukausi 2020
  • keskiviikko 12.8.- lauantai 19.12.2020 / esiopetus perjantai 18.12.2020
  • syysloma 19.-25.10.2020 (vko 43)
  • joululoma 21.12.2020 - 6.1.2021
 • Kevätlukukausi 2021
  • torstai 7.1. - lauantai 5.6.2021 / esiopetus perjantai 4.6.2021
  • talviloma 1.-7.3.2021 (vko 9)

Yksittäisen koulu-/työpäivän muutoksen osalta päätösvalta delegoidaan tapahtuvaksi sivistysjohtajan viranhaltijapäätöksellä silloin, kun muutos ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun sivistyslautakunta.

Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: 015 770 1212
Puhelinnumero: 044 77007 346
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.