Sivistyslautakunta, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Vuoden 2019 tilinpäätös / sivistyslautakunta

MjuDno-2020-55

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan tilinpäätösohjeen mukaan tilinpäätökset tulee käsitellä lautakunnissa 28.2.2020 mennessä.

Sivistyslautakunnan vuoden 2019 tilinpäätös on esitetty liitteessä. Tilinpäätös on valmisteltu ohjeen mukaan valmiille vuoden 2019 talousarvion tekstipohjalle.

Lautakuntatasolla toimintatuotot ylittyivät 335 765€. Tuottoja kertyi budjetoitua enemmän seuraavasti:

  • Kotikuntakorvaukset kunnilta (128 810€)
  • 2019 alkaneiden hankkeiden valtionavustukset ja muut budjetoimattomat avustukset (161 300€)
  • Työllistämistuki (20 320€)
  • Kinon lipputulot (22 500€)

Toimintakulut alittuivat lautakuntatasolla 270 090€. Toimintakulujen alittuminen johtuu pääasiassa osan vuotta täyttämättömänä olleista tehtävistä ja viroista perusopetuksessa ja kansalaisopistossa sekä perhepäivähoitoon varatun resurssin käyttämättä jäämiseen. Perhepäivähoidon resurssia ei käytetty kysynnän laskusta johtuen. Yhteensä henkilöstökuluja säästyi 220 780€. Lisäksi henkilökunnan koulutukseen budjetoituja varoja jäi käyttämättä hieman yli 40 000€.

Toisen kolmannesvuosiraportin yhteydessä kunnanvaltuustolta haettua lisämäärärahaa ei jälkikäteen tarkasteltuna olisi tarvittu lautakuntatason talousarviossa pysymiseen. Lisämäärärahaa haettaessa henkilöstökulujen alittuminen useammilla kustannuspaikoilla ei kuitenkaan ollut vielä varmuudella ennakoitavissa. Lisämäärärahan kohdistaminen ja käyttö toteutui seuraavasti:

  • Liikuntatoimen poltto- ja voiteluaineet (lisäys 5550€); ylitys lisäyksen jälkeen 3 334€
  • Liikuntatoimen sähkö (lisäys 7500€); ylitys lisäyksen jälkeen 10 228€
  • Liikuntatoimen henkilöstökulut (lisäys 42 000€); alitus lisäyksen jälkeen 10 315€
  • Kulttuurisalin kalusto (lisäys 39 950€); ylitys lisäyksen jälkeen 0€
  • Koulukuljetukset (lisäys 50 000€); ylitys lisäyksen jälkeen 13 760€

Poistojen ja arvonalentumisten sekä laskennallisten erien jälkeen lautakunnan tilinpäätöksen toteuma on -10 135 040€ (94,4%).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)