Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 LISÄPYKÄLÄ: Huusari Jouni / oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen (lisäpykälä)

MjuDno-2019-718

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen johtaja on viranhaltijapäätöksellään 10.2.2020 § 2 tehnyt kielteisen päätöksen kiinteistöpäällikkö Jouni Huusarin anomukseen työvapaan jatkolle 1.3.-31.12.2020.

Perusteluna päätökselle mainitaan seuraavaa:

"Tekninen toimiala tarvitsee kiinteistöpäällikön resurssin mm. hoitamaan rakennusten korjaustarveselvityksiä ja keskeneräisten korjaushankkeiden loppuun saattamisia. Kiinteistöpäällikön työlomasta johtuvaa resurssia on korvattu kunnossapito työnjohtajan sekä teknisen johtajan lisätehtävillä.

Lisäksi kouluverkon mahdolliset pikaiset toimenpiteet rakennuksiin, kuntotutkimusten välittömät toimet ja keittiöhankkeen selvitykset tarvitsevat kiinteistöpäällikön resurssin.

Organisaation kehittäminen ja YT-menettely tuovat myös omat haasteet teknisen toimen tehtävien hoitamiseen. Työvapaasta kertynyttä rahallista säästöä ei voida katsoa syyksi työvapaalle, koska asiantuntijapalvelun hankinta aiheuttaa kustannuksia enemmän kuin henkilöstökulujen säästö."

Jouni Huusari on toimittanut kuntaan 14.2.2020 päivätyn oikaisuvaatimuksen:

"Pyydän kohteliaimmin Mäntyharjun teknistä lautakuntaa oikaisemaan päätöksen MjuDno-2019-718/jatkohakemus työvapaalle.

Olen 28.1.2020 sähköpostitse pyytänyt jatkamaan työlomaani 31.12.2020 saakka.

Päätös pyyntööni tehtiin 10.2.2020 ja se oli kielteinen. Mielestäni en saanut tasapuolista kohtelua verrattuna muihin kunnan työntekijöihin, koska vastaavassa asemassa olleet henkilöt ovat saaneet vastaavia tai pidempiä virkavapauksia. Esimerkkein Leena Pekkanen; kolme vuotta, Tuija Setälä vuosi ja Tuukka Forsell kuusi kuukautta.

Samoin päätöksen perustelut olivat osin oudot: ei työlomallani ja YT-neuvottelujen tavoittelemilla säästöilla ole leikkauspintaa. On selvää, että Mäntyharjun kunnassa on tarve kiinteistöpäällikölle, mutta uskon, että sovitulla järjestelyllä, jossa Sini Kauppinen hoitaa tämän toimen päivittäiset "juokseva asiat" kunnassa pärjätään työlomani ajan.

Näillä perusteluilla pyydän, että aiempi päätös kumotaan ja työloma myönnetään pyyntöni mukaisesti."

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen johtaja esittää tekniselle lautakunnalle, että kiinteistöpäällikkö Jouni Huusarin työlomaa ei myönnetä oikaisuvaatimuksesta huolimatta. Perustelut ovat kirjattu viranhaltijapäätökseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jouni Huusari