Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Talousarvion 2020 täytäntöönpano / tekninen lautakunta

MjuDno-2020-49

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.
Samassa yhteydessä on valtuuston hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, josta talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi.

Vuoden 2020 talousarvioon tullaan tekemään kevään 2020 aikana muutoksia, joilla talousarvio tullaan saattamaan kunnanhallituksen pätöksen mukaisesti ylijäämäiseksi. 

Kunnanvaltuuston hyväksyttyä talousarvion vuodelle 2020 antaa kunnanhallitus seuraavan täytäntöönpano-ohjeen:

Yleistä
Kuntalain 110 §:n mukaan toiminnassa ja taloudenpidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä lautakuntatasoa koskevista muutoksista päättää kunnanvaltuusto.
Talousarvion täytäntöönpanossa vastuussa olevat viranhaltijat ja työntekijät velvoitetaan toimimaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Talousarvion rakenne on esitetty tarkemmin talousarviokirjassa. Talousarvion sitovuustaso on lautakuntataso. Nettobudjetoiduille yksiköille asetettu nettotulos on sitova. Asetettujen tavoitteiden seuranta tulee toteuttaa kolmannesvuosiraporteissa.

Investointien osalta sitovuustaso on hanketaso.
Mikäli hyväksytyssä talousarviossa investointivaraukseen on edellytetty tuloja on ko. tulojen saanti edellytys investointien toteuttamiselle.
Investointiosaan  kirjattavan poistonalaisen irtaimen omaisuuden hankintana pidetään vähintään 20.000 €:n arvoista hankintaa. Sitä pienemmät käsitellään käyttötalouden hankintoina.

Talousarvion lautakuntatason menovarausta ei saa ylittää.
Mikäli lautakuntatason talousarvio ei pidä tulee lautakunnan hakea lisämäärärahaa viimeistään kolmannesvuosiraportin yhteydessä. Lisämääräraha tulee ilmoittaa menokohdittain ja tileittäin.
Talousarviosta vastuullisten henkilöiden on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin havaitessaan määrärahan riittämättömyyden.

2. Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjä sekä heidän tehtävät
Hallintosäännön mukaan toimialajohtajan tulee päätää toimialansa laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät sekä näille sijaiset. Poissaolotilanteissa laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat vastaavat siitä, että Rondoon on asetettu sijainen.
Laskujen hyväksyjä vastaa siitä, että talousarvioon on varattu menon suorittamiseen tarvittava määräraha ja että lasku toimitetaan maksuun hyvissä ajoin ennen eräpäivää.
Kunnanjohtajalla sekä hallinto- ja talousjohtajalla on yleinen koko kuntaa koskeva laskujen hyväksymisoikeus. Em. viranhaltijoilla on oikeus delegoida kyseinen laskujen hyväksymisoikeus loma-aikoina edelleen kunnan johtoryhmän sisällä.

3. Hankinnoista
Hankinnoissa noudatetaan hyväksytyn hankintaohjeen määräyksiä.

4. Talousarvion toteutumisen seuranta ja raportointi
Toimialajohtajien tulee antaa kunnanhallituksen ja lautakuntien käyttöön kuun 15. päivään mennessä ajantasainen tieto toimialansa talouden toteutumisesta edellisen kuukauden osalta. Taloushallinto toimittaa toimialoille seurantaa varten tarvittavat raporttipohjat.
Kuukausiraportissa on toimitettava kunnanhallituksen käyttöön lautakuntatason ulkoisten toimintakulujen ja ulkoisten tulojen  tiedot. Seuranta tehdään myös talousarvioon vartattujen sosiaali- ja terveyspalveluiden erillismäärärahojen osalta.
Investointien toteutumista seurataan kolmannesvuosiraporttien yhteydessä.
Talousarvion poikkeamisesta tulee raportoida välittömästi.

5. Virkojen ja toimien täyttäminen
Virka- ja työsuhteet tulee perustua talousarvion määrärahavaraukseen ja henkilöstösuunnitelmaan. Mikäli vuoden aikana tulee tarve poiketa henkilöstösuunnitelman varauksista tulee asia tuoda henkilöstöjaoston käsittelyyn. Toimialajohtajan tulee esisijaisesti selvittää kuinka henkiklöstösuunnitelmaan sisältymätön vakanssi rahoitetaan tai toissijaisesti pyytää sille lisämääräraha kunnanvaltuustolta mikäli lautakuntatason varaus ylittyy ko. rekrytoinnin johdosta.

6. Konsernin sisäiset tukipalvelut
Talousarvion mukaan kuukausittain kirjataan sisäiset vuokrat, sisäinen siivous ja ruokahuolto.
Palkat, kirjanpito, tietohallinto ja muu yleishallinto vyörytetään kunnan yleiskuluna.
Laskutettaviin kustannuksiin lisätään talousarvion mukainen yleiskuluprosentti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevat vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 2.12.2019 § 83 vuoden 2020 talousarvion.

Hallintosäännön 52 §:n mukaan lautakunnan on hyväksyttävä talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta 

  1. merkitsee kunnanhallituksen 20.1.2020 § 3 talousarvion 2020 täytäntöpano-ohjeen tietoonsa,
  2. merkitsee kunnanhallituksen 3.2.2020 § 11 "hankintaohje" tietoonsa ja 
  3. päättää, että vuoden 2020 talousarvio toimii käyttötalouden käyttösuunnitelmana.

Päätös

Hyväksyttiin.