Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Vanosen rantaosayleiskaavan muutos tilalla Niemelä

MjuDno-2019-659

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Jukola ry on toimittanut Mäntyharjun kunnalle 17.10.2019 päivätyn kaavamuutoshakemuksen.

Hakemuksessa esitetään yleiskaavamuutoksen käynnitämistä Jukola ry:n tilalla 507-424-13-39 Niemelä Vanosen rantaosayleiskaava-alueella. Jukola ry:n toimintoja ollaan jatkossa keskittämässä ja Niemelän tila tulee mahdollisesti jatkossa siirtymään muuhun käyttöön. Yleiskaavamerkintä (YS) ei tule tulevaisuudessa palvelemaan alueen käyttötarkoitusta.

Kaavamuutoksen perusteena on esitetty seuraavaa: "Yleiskaavan perusselvityksenä on laadittu koko kaavan alueelta mitoituslaskelma, joka osoittaa Niemelän tilan laskennalliseksi rakennusoikeudeksi 5,5 rakennuspaikkaa, joka pyöristyy 6 rakennuspaikkaan. Tilaa rasittaa yksi lohkotila, joka pienentää rakennusoikeuden viiteen (5) rakennuspaikkaan.Tällä hetkellä tilalle on osoitettu ainoastaan merkintä YS (Sosiaalitointa ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue), joka ei mahdollista alueen muunlaista kehittämistä. Näkemyksemme mukaan alueelle sopisi hyvin esimerkiksi omarantaisia lomarakennuspaikkoja, maatilamatkailua ja / tai muuta matkailuun ja hyvinvointiin liittyvää toimintaa. Näiden toimintojen mahdollistaminen vaatisi yleiskaavamuutoksen."

Kaavamuutoksen tekijäksi Jukola ry on valinnut Karttaako Oy DI Jarmo Mäkelän.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta 

  1. hyväksyy Vanosen rantaosayleiskaavan muutostyön käynnitämisen tilalla Niemelä,
  2. hyväksyy kaavan laatijaksi Karttaako Oy DI Jarmo Mäkelän,
  3. päättää, että kaavatyöstä peritään taksan mukainen maksu Jukola ry:ltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta on päätöksellään 28.10.2019 § 89 käynnistänyt Vanosen rantaosayleiskaavan muutoksen tilalla Niemelä 507-424-13-39 (osa) Jukola ry:n aloitteesta. Karttaako Oy on toimittanut kuntaan 2.12.2019 päivätyt kaavamuutosta koskevat kaava-asiakirjat.

Kaavamuutosalue sijaitsee noin 26 kilometrin päässä Mäntyharjun keskustasta etelään. Kaavamuutosalue käsittää tilan Niemelän alueen muilta osin, paitsi tilan pohjoispuolella sijaitseva luoto jää suunnittelualueen ulkopuolelle. Tällä hetkellä alueella on voimassa Vanosen rantaosayleiskaava, joka on hyväksytty Mäntyharjun kunnanvaltuustossa 7.5.2008 § 24.

Kaavamuutoksen tavoitteet liittyvät Jukola ry:n toimintojen muutokseen. Jukola ry:llä on toimitilat myös Valtolan vanhalla koululla ja sen sekä Niemelän tilalla sijaitsevien yksikköjen välimatka on yli 14 kilometriä. Toimintoja ollaan mm. välimatkan takia jatkossa keskittämässä ja Niemelän tilan alue tulee mahdollisesti jatkossa siirtymään muuhun käyttöön. Siitä syystä tilan nykyinen yleiskaavamerkintä (YS, Sosiaalitointa ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue) ei tule tulevaisuudessa palvelemaan alueen käyttötarkoitusta. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen jatkokehittäminen toimintojen poistuttua alueelta.
 
Alueelta on laadittu rakennusten inventointi, joka on kaavaselostuksen liitteenä. Siitä ilmenee, että tilan alueella rannan taustalla on olemassa melko paljon olemassa olevaa rakennuskantaa. Osa rakennuksista on vanhan Niemelän tilan aikaisia, mutta ovat kuitenkin hyväkuntoisia. Suurin osa olemassa olevasta rakennuskannasta sijoittuu rannan taustalle, yli 100 metrin etäisyydelle rantaviivasta.
 
Alkuperäisen Vanosen yleiskaavan perusselvityksenä on laadittu koko kaavan alueelta mitoituslaskelma, joka osoittaa Niemelän tilan laskennalliseksi rakennusoikeudeksi 5,5 rakennuspaikkaa, joka pyöristyy 6 rakennuspaikkaan. Tilaa rasittaa yksi rakennettu lohkotila tilan länsipuolella, mikä pienentää rakennusoikeuden viiteen (5) rakennuspaikkaan.

Kaavaratkaisussa alue on jatkokehittämistä silmällä pitäen jaettu RM-merkinnällä osoitettuun alueeseen sekä sen lisäksi omarantaisiin rakennuspaikkoihin. RM-1 alue on osoitettu maatilamatkailupalveluiden alueeksi. Tarkentavan kaavamääräyksen mukaan ”Alue varataan maatilamatkailupalveluiden tarpeisiin, johon voi liittyä myös hyvinvointi- ja sosiaalipalveluiden toimintoja”. RM-1 alueelle rakennusoikeutta on osoitettu 2 500 k-m2 perustuen jo olemassa olevaan rakennuskantaan (arvio RaHu:n tietojen perusteella >2100 k-m2) ja pieneen kehittämisvaraan. Tavanomaisia omarantaisia lomarakennuspaikkoja (RA) on osoitettu 4, joista kaksi sijoittuu tilan pohjoisrannalle ja kaksi tilan länsirannalle. Näillä alueilla rakennusoikeus muodostuu rakennusjärjestyksen määräysten perusteella. 

Selkeästi rakentamisen ulkopuolelle on jätetty Vasikkaniemen alue, joka halutaan jättää yleisen virkistäytymisen tarpeisiin ja on osoitettu kaavaan merkinnällä M, maa- ja metsätalousvaltainen alue. M-alueena on lisäksi osoitettu tilan itäranta ja tilan eteläosan niemeke. Tilan itäranta on inventoitu alkuperäisessä yleiskaavassa osaksi arvokasta rakentamatonta rantavyöhykettä ja näin on osoitettu myös tässä kaavaratkaisussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. hyväksyy 2.12.2019 päivätyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnosasiakirjat,
  2. asettaa kaavaluonnosasiakirjat julkisesti nähtäville MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi, sekä
  3. pyytää lausunnot viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen.

Päätös

Hyväksyttiin.