Tekninen lautakunta, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Katusuunnitelmien hyväksyminen

MjuDno-2018-276

Valmistelija

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Vuoden 2018 talousarviossa on varattu yhteensä 140 000 euroa liikenneväylien perusparantamiseen. Katujen saneeraussuunnitelman on toteuttanut Infrasuunnittelu Oy. Rantatien, Nokiantien, Kiiskintien, Hassunpekontien ja Kolmihaarantien sekä Rantareitin kunnostamisesta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset katusuunnitelmat kustannusarvioineen sekä rakennussuunnitelmat. Rantareitistä on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnitelma (§ 46 puiston tai muun yleisen alueen  suunnitelma).

Kadut sijaitsevat voimassaolevalla asemakaava-alueella. Saneerattavien katujen rakenteet ulottuvat osittain puistoalueelle Nokiantiellä plv 140-200 ja Rantatiellä kääntöpaikan jälkeen plv 50-130. Näille alueille esitetään tehtäväksi kaavan muutos.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut selvittää aikaisemmin suoritetun inventoinnin (Carement Oy) ja suunnittelun toimeksiantoon sisältyvien maaperätutkimuksien, maastomallimittausten, laitteiden ja varusteiden inventoinnin sekä muiden tarpeellisten lähtöaineistojen avulla katujen ja vesi ja hulevesirakenteiden nykytila ja laatia saneeraussuunnitelma. Saneeraussuunnitelman tavoitteena on katujen liikennöitävyyden, liikenneturvallisuuden, hoidon, kuivatuksen ja vesihuollon parantaminen. Ajoradat päällystetään asfaltilla ja luiskat nurmetetaan. Nopeusrajoitus alueella on 40 km/h.

Saneerattavat kadut luokitellaan ajoneuvo- ja kevyelle liikenteelle katuluokkaan 3 ja 4. Nokiantielle rakennetaan piennarlevennys, leveys 1,0 metriä. Päällystetty piennar on ajoradan oikealla reunalla plv 25 - 192 ja vasemmalla plv 192 – 662. Piennarlevennyksen alkuun Mäntyharjuntien alikulkukäytävältä tulevan kevyen liikenteen väylän päähän ja kohdalle, jossa piennarlevennys vaihtuu ajoradan oikealta reunalta vasemmalle reunalle rakennetaan ajoradan ylityskohdalle suojatie. Liikenneturvallisuutta parannetaan muotoilemalla Kiiskitie selkeästi päätieksi ja asettamalla Nahkurintielle väistämisvelvollisuus.
Tonttiliittymät säilytetään nykyisellä paikallaan ja ne on suunniteltu 4.0 metriä leveänä katualueen rajalle saakka. Raskaan- ja linja-autoliikenteen liikennöitävyys liittymien kohdalla on tarkastettu ajouramallinnuksella. Pysäköinti katujen varsille sallitaan.

Saneerattavien katujen päällysrakenne on katuluokan 3 ja 4 mukainen. Päällysrakenteen mitoitus ja rakennekerrokset esitetään tarkemmin myöhemmin laadittavassa rakennussuunnitelmassa. Päällysrakenteen mitoitus suoritetaan suoritettujen maaperätutkimustuloksien perusteella. Pohjamaa on valtaosaltaan routivaa moreenia (HkMr). Alustavan arvion mukaan katujen nykyiset rakennekerrokset uusitaan. Kadut päällystetään asfalttipäällysteellä (esim. AB 18/120). Katuvalaistuksesta laaditaan erillinen suunnitelma. Olemassa olevaa puustoa katualueella harvennetaan riittävän näkemäalueen saavuttamiseksi ja katurakenteiden sisä- ja ulkoluiskat nurmetetaan.

Katusuunnitelman perusteella arvioitu kustannusarvio (alv 0%) on:
Kustannuksiin ei ole huomioitu jätevesi- ja vesijohtolinjojen saneerauksia.
Rantatie 181 000 €, Nokiantie 157 000 €,  Kiiskintie 183 000 €, Hassunpekontie 92 000 € ja Kolmihaaratie 127 000 €.

Suunnitelmia esitellään kokouksessa tarkemmin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. hyväksyy Rantatien, Nokiantien, Kiiskintien, Hassunpekontien ja Kolmihaarantien katusuunnitelmat sekä
  2. asettaa katusuunnitelmaehdotukset MRA 43 §:n mukaisesti nähtäville 14 vrk:n ajaksi ja
  3. pyytää tarvittavat lausunnot.

Päätös

Hyväksyttiin.