Tekninen lautakunta, kokous 20.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Arviointikertomus 2018

MjuDno-2019-309

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnanvaltuusto on kokouksessaan 3.6.2019 § 35 kehottanut kunnanhallitusta raportoimaan kunnanvaltuustolle ennen vuoden 2020 talousarviokäsittelyä toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

Liitteenä olevassa arviointikertomuksessa tekniselle toimialalle osoitettuja havaintoja ovat:

  1. "Kaavoituskatsaus ei ole valmistunut" ->  MRL 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Vuoden 2018 kaavoituskatsaus on hyväksytty kunnanhallituksessa 7.5.2018. Kaavoituskatsausta vuodelle 2019 ei ole vielä ryhdytty päivittämään. Maankäyttöinsinööri on ollut perhevapaalla ja irtisanoutunut virasta 1.9.2019 alkaen.
  2. "Kiinteistöstrategian kehitystyötä tulee jatkaa. Tarkka, oikea ja ajantasainen tieto on tärkeää muuttuvassa toimintaympäristössä". "Kiinteistöissä, joissa ylläpito kuuluu vuokralaiselle, olisi hyvä määrittää mitä ylläpitoon kuuluu".
  3. Vesilaitos; "Hulevesiongelmaan on saatava ratkaisu". "Vesihuoltolaitoksen verkosto ikääntyy ja tuo haasteita. Vesitornin saneeraus on edessä. Taseyksikössä on varauduttava tuleviin kustannuksiin" -> vesihuoltolaitos on aloittanut toimet tulevan vesitornin saneerauksen vuoksi. Hulevesien osalta vesihuoltolaitos tekee yhteistyötä teknisen tuotantoyksikön ja kaavoituksen kanssa. Opinnäytetyö hulevesien vaikutuksesta Kurkilahteen on valmistunut.
  4. Palveluiden osto; "Kiinnitetään huomiota palvelujen oston ja konsulttipalvelujen käytön tarkoituksenmukaisuuteen". "Hankintaohje uudistettiin syyskuussa 2018. Se tulee viedä käytäntöön ja ottaa huomioon lain sallima markkinavuoropuhelu, uusien ratkaisujen etsintä ja pelkästä hintakriteeristä luopumista tulee edistää aktiivisesti, kuten hankintaohjeen lopuksi on todettu."
  5. Investoinnit; "Suunniteltujen investointien toteutumattomuus jo kahtena vuotena peräkkäin lisää merkittävästi investointipaineita."

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. merkitsee arviointikertomuksen 2018 tiedoksi,
  2. toteaa, että tarkastuskertomuksessa esille nostetut asiat huomioidaan teknisen toimialan toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä sekä
  3. huomioi kaikki arviointikertomuksessa esitetyt asiat vuoden 2020 talousarvion valmistelussa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)