Tekninen lautakunta, kokous 20.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Kirkonkylän koulun saneeraus ja korjaushankkeen muutokset

MjuDno-2017-435

Valmistelija

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kirkonkylän koulun saneeraus ja laajennus tilannekatsaus 20.8.2019 muuttuneesta hanketilanteesta.

Hankkeen perusteet

 1. Pohjoispäädyn laajennus on uudisrakentamista.
 2. Saneeraus on korjausrakentamista. Korjausrakentamisen suunnitelmat sisältävät ilmanvaihtotekniikan uusimisen, tilamuutoksia sekä osittaisen pintaremontoinnin.
 3. Korjausrakentamisen suunnittelua varten on tehty asbesti- ja haitta-ainekartoitus sekä kosteuskartoitus pintakosteuden mittauksilla ja muovimattojen viiltomittauksilla.
 4. Kosteuskartoituksessa on havaittu selkeästi kohonneita kosteuksia osassa alapohjarakennetta.

 

Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 216/2015


10 § Rakennuksen kunnosta laadittujen selvitysten sisältö. Korjaus- tai muutostyön lähtötietona käytettäviin rakennuksen kunnosta laadittuihin selvityksiin on rakennushankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävässä laajuudessa sisällyttävä tiedot seuraavista seikoista ja niihin mahdollisesti liittyvistä vaurioista:
1) rakenteiden kantavuus ja rakennuksen vakaus
2) rakennusosien kosteustasapaino ja muu rakennusfysikaalinen toimivuus
3) rakennuksen sisäilmaston terveellisyys
4) muut rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät seikat
5) käytetyt selvitysmenetelmät ja selvityksen laatijan tiedot
6) selostus rakennuksen ominaispiirteistä ja rakennushistoriallisesti
merkittävistä seikoista;
7) tiedot aiemmin tehdyistä korjaus- ja muutostöistä 


Korjaushankkeen työmaavaiheen käynnistyessä on suoritettu täydentäviä tutkimuksia päärakenneosiin ja kuivatusjärjestelmiin. Lisäksi tutkimustulosten perusteella on jouduttu tekemään tarkentavia tutkimuksia sekä purkutöiden yhteydessä on myös havaittu tarvetta tarkentaa suunnitelmia.

 1. Alapohjan kosteusmittaukset (porareikämittaus) suoritettiin kahdessa eri vaiheessa. Toisessa vaiheessa kosteusmittauksia laajennettiin koskemaan pääosaa rakennusta, myös liikuntasalin osalle. Samassa yhteydessä tehtiin alapohjarakenteeseen rakenneavaus, jonka perusteella arvioitiin alapohjaan vaikuttavia seikkoja. Mittaustulosten perusteella osa alapohjarakenteesta on märkä. Tarkempi raportti saadaan viikon 34 aikana.
 2. Määritettiin rakenneavaukset rakenneosien kunnon määrittelemiseksi. Kohdistettiin tutkimukset ulkoseinäeristeisiin sekä väliseiniin yhteensä 10 kpl, joista otettiin materiaalinäytteet laboratoriotutkimuksia varten. Materiaalinäytteistä 7 viittaa vaurioitumiseen ja tarkempi raportti saadaan viikon 34 aikana.
 3. Alapohjan tiiveyteen kiinnitettiin huomiota purkutöiden edetessä. Kantavien väliseinien perustusratkaisun ja työtekniikan johdosta alapohja on epätiivis sekä lisäksi alapohjan kautta asennetut käyttövesiputkien suojaputket toimivat suorana epäpuhtausreittinä maaperästä.
 4. Laajennusosan kaivutöiden jälkeen on havaittu runsaasti sokkelirakenteessa rakentamisaikaisia puuaineksia, joiden poistamisen ja rakenteen korjaamisen johdosta on suoritettu selvityksiä.
 5. Piha-alueen kaivutöiden yhteydessä on havaittu piha-alueella märkää eristyshiekkaa jonka johdosta katselmoitiin sadevesi-, salaoja- sekä viemärijärjestelmiä. Tarkastelun jälkeen suoritettiin viemäreiden kuvaukset, geoteknisen maaperätutkimukset koekuoppatutkimuksilla, selvitettiin salaojien korot sekä perusvesikaivon ja viemäriliitoskaivon uusimistarpeet.
 6. Urakoitsijan ilmoituksen johdosta on työmaalla katselmoitu alakattojen korjaustarpeita.
 7. Työmaatarkastuksen yhteydessä on havaittu yläpohjan ilmatiiveydessä puutteita virheellisesti asennetun ilmasulun johdosta (höyrynsulku).

 

Jatkotoimenpiteet tutkimustulosten, havaittujen riskien ja korjaustarpeiden perusteella, jotka eivät sisälly alkuperäisiin urakoihin:

 1. Salaojajärjestelmä ja perusvesikaivot uusitaan.
 2. Piha-alue salaojitetaan osittain ja suunnitelmaa pintamaan muotoilun osalta tarkennetaan.
 3. Viemäriliitoskaivo uusitaan.
 4. Viemärikuvauksen perusteella valurautaiset viemärit tulee sukittaa tai alapohjan uusimisen vaihtoehdossa uusia muoviviemäreiksi.
 5. Sokkelirakenteen mikrobi- ja lahovaurioituneet puuainekset poistetaan kauttaaltaan sekä sokkelieristys korjataan ja reiät paikataan. Ensivaiheessa on tehty pohjoispäädyn osalta, joka jatkuu loppurakennuksen osalle.
 6. Alapohjalaatan korjaustapa valitaan diffuusiovapaa korjaus, kapselointikorjaus tai alapohjan uusiminen täyttökerroksineen. Huomioitava saavutettava käyttöikä ja jäljelle jäävät riskit.
 7. Sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen materiaalinäytetulosten perusteella uusitaan rakenneosia riittävässä laajuudessa.
 8. Roikkuvat alakattorakenteet joudutaan kiinnittämään uudestaan ja levypinnat uusimaan. Korjaustyöt turvallisuudenhallintaa.
 9. Pesuhuoneen betoniset alakattojen tukirakenteet uusitaan.
 10. Laaditaan täydentävät suunnitelmat ilmatiiveyden parantamisesta, tarkastellaan tavoiteltava tiiveystaso havaintojen perusteella sekä työtekniikka alapohjaan sekä yläpohjaan.
 11. Ilmanvaihtojärjestelmän säätö- ja mittaustapa tarkennettu tilaajan ohjeella. Lisäksi rakennusautomaatioon liitettävien mittausten sekä raportoinnin vaatimukset tarkennetaan tilaajan toimesta.

Hankkeen kustannusennuste 8/2019, joka tarkentuu lisätöiden osalta 2 050 000 euroa eriteltynä:
1.    Suunnittelu, alkututkimukset 80 000 eur
2.    Rakennusurakka 813 700 eur
3.    LVIA-urakka 219 000 eur
4.    Sähköurakka 104 123 eur
5.    Käyttäjän kalusteet 100 000 eur
6.    Lisätutkimukset ja täydentävän suunnittelun arvio 30 000eur
7.    Lisätyönimikkeiden kustannusarviot (alustava) 200 000eur

Salaojat, perusvesikaivot ja viemärikaivo.
Sokkeli lahovauriot.
Viemäreiden sukitus.
Ilmanvaihto ja rakennusautomaatiomuutokset.
Sähkömuutokset
Lisätyövaraus suunnittelu/ urakka

8. Rakennusfysikaalisen tarkastelun, tutkimustulosten perusteella tehtyjen korjausvaihtoehtojen perusteella laadittu alustava kustannusarvio lisäkorjauksille 450 000eur. Korjaustyöt vaativat tarkemmat toteutussuunnitelmat ennen tarkempia kustannustarjouksia.

Viralliset valmistuneet tutkimusraportit: 
-rakenne- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 20.8.2019, Sitowise Oy
-koekuoppatutkimus 2.8.2019, Sitowise Oy
-alapohjan rakennusfysikaalinen tarkastelu 20.8.2019, Sitowise Oy

Väistötilakoulun kustannusselvitys aika välille 8/2020 – 7/2029, ei sisällä liikuntatiloja, hankkeen kertyneitä kustannuksia eikä rakennuksen ylläpitokuluja.


Vaihtoehto 1 kustannukset, jossa koulun tilaohjelma hankkeen mukainen, pois lukien liikuntasali ja tekninen työtila. Kokonaiskustannusarvio budjettitarjouksena 1 187 000 eur.


Vaihtoehto 2 kustannukset, jossa koulun tilaohjelma hankkeen mukainen, pois lukien liikuntasali. Kokonaiskustannusarvio budjettitarjouksena 1 428 000 eur.


Havainnekuvat ja toimitussisällöt erillisinä liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. merkitsee työnaikaiset tutkimus- ja selvitystyöt tietoonsa,
 2. saattaa työnaikaiset tutkimus- ja selvitystyöt tiedoksi kunnanhallitukselle sekä
 3. esittää kunnanhallitukselle ratkaistavaksi Kirkonkylän koulun saneerauksen ja laajennuksen lisäkustannukset sekä toimenpiteet muuttuneen tilanteen johdosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen edustaja Seppo Hujanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)