Tekninen lautakunta, kokous 30.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Arviointikertomus 2017 / tekninen lautakunta

MjuDno-2018-479

Valmistelija

 • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on käsitellyt Mäntyharjun kunnan vuoden 2017 arviointikertomuksen 16.5.2018 § 34. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 4.6.2018 § 28 merkinnyt arviointikertomuksen 2017 tietoonsa sekä päättänyt, että lautakuntien on käsiteltävä arviointikertomus ja raportoitava toimenpiteistä kunnanvaltuustolle ennen vuoden 2019 talousarvion käsittelyä.

Tarkastuslautakunta on tehnyt teknisen lautakunnan osalle seuraavat keskeiset havainnot ja johtopäätökset:

 1. Kiinteistöpalvelut: Kiinteistöstrategia on astunut voimaan 1.6.2017. Kiinteistöstrategian tavoitteita tulee tarkentaa.
 2. Työnjohto ja tuottavuus: Työn tuottavuuteen on syytä kiinnittää huomiota. Työnjohdon rooli korostuu, kausityöntekijöiden ja tukityöllistettyjen työnohjaus nähdään korostetun tärkeänä.
 3. Vesi ja ympäristö: Hulevesijärjestelmän kehittämiseen on kiinnitettävä huomiota. Jätevedenpuhdistamon toiminta on pääosin hyvää, mutta typen talteenottoa olisi hyvä tehostaa, koska siitä päätyy vesitöön 50 - 70 %.
 4. Palvelujen osto: Kiinnitetään huomiota palvelujen oston ja konsulttipalvelujen käytön tarkoituksenmukaisuuteen.
 5. Investoinnit: Investointien toteutumattomuus budjetoidusti lisää korjausvelkaa.
 6. Metsätalous: Kunnalla on n. 1700 ha talousmetsää. Metsäomaisuuden hoitosopimus on Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Hoidollinen tila on hyvä samoin kasvu. Kehitysluokkajakautuma on kohtalaisen hyvä. Hakkuusuunnitteeseen on kiinnitettävä huomiota. Kuka päättää oikea-aikaisesta metsänmyynnistä?

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. merkitsee arviointikertomuksen 2017 tiedoksi,
 2. toteaa, että tarkastuskertomuksessa esille nostetut asiat huomioidaan teknisen toimialan toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä sekä
 3. huomioi kaikki arviointikestomuksessa esitetyt asiat vuoden 2019 talousarvion valmistelussa.

Päätös

Hyväksyttiin.