Tekninen lautakunta, kokous 30.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 2.8.2018 § 15 / Tenniskentän maansiirtotyöt

MjuDno-2018-469

Valmistelija

 • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tenniskenttin siirron maanrakennustöistä on pyydetty tarjous 3.7.2018 ja siitä on saatu tarjous 5.7.2018 arvoltaan 38.600,00 euroa alv 0 %. Tarjouksen jätti Maanrakennus Leppä Ky, jonka kanssa on tehty urakkasopimus 31.7.2018.

Tenniskentän maansiirtotöiden urakka on hyväksytty teknisen johtajan viranhaltijapäätöksellä 2.8.2018 § 15.

Maarakennus Suutarinen Oy on jättänyt 8.8.2018 päätöksestä oikaisuvaatimuksen.

Liitteenä olevalla oikaisuvaatimuksella Maarakennus Suutarinen Oy vaatii Mäntyharjun kuntaa kumoamaan tehdyn päätöksen ja kilpailuttamaan hankinnan uudelleen Mäntyharjun kunnan hankintaohjeen mukaisesti.

Tenniskentän maansiirtotöiden urakka on keskeytetty toistaiseksi 2.8.2018 alkaen.

Asiasta on pyydetty 9.8.2018 kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksiköltä näkemystä kilpailutuksen ja hankinnan osalta. Kuntaliiton vastaus on saatu 17.8.2018 jossa suositellaan kumoamaan hankintaoikaisupäätöksessä aikaisempi päätös ja keskeyttämään hankintamenettely, koska päätöksenteko on tapahtunut väärässä järjestyksessä ja menettelyn keskeyttämättä jättäminen saattaa olla omiaan vaarantamaan tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun.

Kilpailutuksessa on tapahtunut myös toimivaltaan liittyvä virhe, koska hankintaa ei ole kilpailutettu Mäntyharjun kunnan hankintaohjeen kohta 4.b mukaisesti.

Hankintaoikaisussa on olemassa vahingonkorvausriski nykyisen sopimuskumppanin kanssa sopimuksen purkamisen osalta sekä korvaus jo tehdystä työstä. Vahingonkorvausriski on yleisesti tämän kokoisissa urakoissa 10-15% hankinnan arvosta.

Hankintaoikaisun seuraukset:

 1. Ei muutosta alkuperäiseen päätökseen
  Hankintayksikkö päättää, että se ei muuta tekemäänsä hankintapäätöstä, koska siihen ei löydä perusteita. Hankintayksikkö tekee päätöksen, ettei hankintaoikaisua koskeva vaatimus anna aihetta muuttaa tehtyä hankintapäätöstä tai että hankintaoikaisuvaatimus on hylätty. Päätös annetaan asianmukaisesti tiedoksi perusteluineen. Päätökseen ei liitetä muutoksenhakuohjetta, koska ei syntynyt uutta hankintapäätöstä, joten ei myöskään ole uutta muutoksenhakuaikaa (146 §).
   
 2. Uusi päätös ja virheen oikaisu
  Hankintayksikkö päättää poistaa virheellisen päätöksen tai peruuttaa hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun ja ratkaisee asian uudelleen eli tekee uuden tai osittain uuden hankintapäätöksen, jos päätös tai ratkaisu tai sen osa on perustunut lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Hankintayksikkö tekee uuden hankintapäätöksen, joka annetaan asianmukaisesti tiedoksi perusteluineen ja hankintaoikaisuvaatimus- ja muutoksenhakuohjeineen ja josta lähtee uusi muutoksenhakuaika.
   
 3. Uusi päätös hankinnan keskeyttämisestä
  Hankintayksikkö päättää poistaa virheellisen hankintapäätöksen tai peruuttaa hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun ja keskeyttää hankinnan, jos virhettä ei voida korjata tekemällä uusi hankintapäätös. Hankintayksikkö tekee hankinnan keskeyttämispäätöksen, joka annetaan asianmukaisesti tiedoksi perusteluineen ja muutoksenhakuohjeineen ja josta lähtee uusi muutoksenhakuaika.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää

 1. keskeyttää hankinnan ja kilpailuttaa sen uudestaan kunnan hankintaohjeen mukaisesti,
 2. valtuuttaa teknisen johtajan tekemään hankintaoikaisun, sekä
 3. korvata Maanrakennus Leppä Ky:lle tehdystä työstä aiheutuneet kustannukset.

 

Keskustelun aikana Tapio Hämäläinen esitti teknisen johtajan päätösehdotuksesta poiketen, että urakkasopimus pidetään voimassa. Tapani Penttinen kannatti tehtyä esitystä.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja ilmoitti, että keskustelun aikana on tehty kannatettu esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, joten on suoritettava äänestys. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä, ne, jotka kannattavat teknisen johtajan päätösehdotusta vastaavat JAA, ne jotka kannattavat Tapio Hämäläisen tekemää vastaehdotusta, vastaavat EI. Tämä hyväksyttiin. 

Äänestyksessä JAA vastasivat Antti Hyyryläinen, Ari Siitarinen, Juha Vallin, Liisa Torniainen,  Mia Lamponen, Minna Hytönen ja Sari Lantta,  EI vastasivat Tapio Hämäläinen ja Tapani Penttinen.

Puheenjohtaja totesi äänestystuloksen 7 - 2 ja totesi teknisen johtajan päätösehdotuksen tulleen lautakunnan päätökseksi.

Tapio Hämäläinen ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Tiedoksi

Maarakennus Suutarinen Oy, Maanrakennus Leppä Ky, kiinteistöpäällikkö Jouni Huusari