Tiejaosto, kokous 26.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Oikaisuvaatimus Mäntyharjun tielautakunnan kokouksesta 17.05.2017

MjuDno-2017-300

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Veli Leppä, kunnossapitopäällikkö, veli.leppa@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntaan on saapunut 21.3.2017 Jorma ja Marko Paasosen allekirjoittama liitteenä oleva valitus Viitosraitin yksityistien tiekunnan 25.2.2017 tekemistä kokouspäätöksistä. Valituksessa toivotaan kunnan tielautakunnan käsittelevän Viitosraitin tiekunnan kokouksesta 25.2.2017 tehdyn valituksen ja mitätöimään kokouksen päätökset. Valituksen mukaan kunnan tielautakunnan tulee velvoittaa Viitosraitin tiekuntaa pitämään kokouksen uudelleen ja toimimaan tiekunnan kokouksen järjestämisestä annetun lain puitteissa. (Liite 1)

Viitosraitin hoitokunta on toimittanut vastineen tielautakunnalle 28.4.2017 valituksesta. (liite 2)

Yksityistielaki luku 6

52§  kohta 9)

Jos kysymymys on ennestään olevasta tiestä, on kunnan tielautakunnan, jolleivät asianosaiset ole heidän määrättävissään olevasta asiasta voineet sopia taikka jollei asiaa ole ratkaistava tietoimituksessa, päätettävJos kysymys on ennestään olevasta tiestä, on kunnan tielautakunnan, jolleivät asianosaiset ole heidän määrättävissään olevasta asiasta voineet sopia taikka jollei asiaa ole ratkaistava tietoimituksessa, päätettävä: 9) asioista, jotka tieosakkaat tai muut asianosaiset 70 §:n nojalla saattavat tielautakunnan ratkaistaviksi;

70§

Tieosakkaalla tai muulla asianosaisella, joka katsoo, ettei tiekunnan kokouksen päätöstä ole tehty laillisessa järjestyksessä tai ettei se muutoin ole lain mukainen taikka että päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta, on oikeus saattaa asia tielautakunnan ratkaistavaksi. Tieosakkaan tai kokouksessa saapuvilla olleen muun asianosaisen on tehtävä tätä tarkoittava kirjallinen vaatimus tielautakunnalle kolmessakymmenessä päivässä päätöksen tekemisestä.

Valkituksen alaiset asiat:

1) Pöytäkirjan kohta 4, läsnäolijoiden ja valtakirjojen todentaminen.

Pöytäkirjan liitteissä 1 ja 2 on esitetty läsnäolevat osakkaat sekä annetut valtakirjat. Pöytäkirjan kohdassa 7 on käsitelty valtakirja-asiaa.

Hoitokunnan vastine kohta 2; "Tiekunnan kokouksessa 26.4.2014 on tehty virheellinen päätös, kun valtakirjoja ei vaadita. Tiekunta voi päättää, että valtakirjoja ei vaadita, mutta päätöksen on oltava yksimielinen. Yksimielisyyttä Viitosraitin osalta ei ole saavutettu"

"Virheellinen päätös on korjattu tiekunnan kokouksessa 25.2.2017. Jatkossa valtakirjat vaaditaan"

"Päätökset eivät ole takautuvia, joten vuoden 2017 tiekunnan kokous on voitu pitää ilman valtakirjoja".

Tiekunnan kokoukseen ei ole rajattu osallistumisoikeutta. Kokouksessa ei ole äänestetty, joten sillä ei ole merkitystä asioiden päättämisen suhteen, onko esim. yhteisomistuksessa olevien osakkaiden osalta kokoukseen osallistuvalla valtakirjaa poissaolevalta vai ei. 

Tielautakunta toteaa, että tiekunnan kokous 25.2.2017 on ollut päätösvaltainen. Valtakirjojen osalta samassa kokouksessa on 26.4.2016 tehty virheellinen päätös korjattu.

2) Pöytäkirjan kohta 8, Vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen ja kohta 9, Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Kokouksen puheenjohtajaksi on valittu Pentti Mörsky. Yksityistielaissa ei ole erikseen todettu esteellisyysperusteita. Hoitokunnan puheenjohtaja voi toimia myös kokouksen puheenjohtajana eikä hänen tarvitse erikseen jäävätä itseään tilinpäätöksen vahvistamisen ja vastuuvapauden myöntämisen yhteydessä. 

Tielautakunta toteaa, että kokouksen puheenjohtaja ei ole ollut jäävi asian käsittelyn yhteydessä.

3) Pöytäkirjan kohta 10, Tieyksikkölaskelman tarkistaminen ja osakasluettelon vahvistaminen

Kokouksessa on hyväksytty yksikkölaskelma ja vahvistettu osakasluettelo muiden paitsi Marko Paasosen osalta. Kokouksessa on sovittu, että Hoitokunnan ja Marko Paasosen kesken pidetään neuvottelu yksikkölaskelmasta maaliskuun loppuun mennessä. Yksikkölaskelmassa on huomioitu tasapuolisesti kaikki tieosakkaat.

Tielautakunta toteaa, että tieyksikkölaskelma ja osakasluettelo voidaan vahvistaa esitetyllä tavalla.

Pöytäkirjan kohta 12, Vuoden 2017 maksuunpanoluettelon vahvistaminen

Tiekunta on hyväksynyt yksimielisesti pöytäkirjan kohdassa 11 talousarvion vuodelle 2017. Maksuunpanoluettelo on vahvistettu myös kokouksessa. 

Tielautakunta toteaa, että maksuunpanoluettelo voidaan vahvistaa.

Aiemmat asiat 1-4, joihin on pyydetty selvitystä:

1) Kokouskäytäntö on päätetty kokouksessa 25.2.2017. Asia on kunnossa.

2) Viitosraitin läpikulku luonteen mukainen käyttötapa. Asia kuuluu tiekunnan osakkaiden päätösvaltaan. Tien kunnossapidosta ja tasosta vastaa hoitokunta.

3) Liikennemerkeistä päättäminen. Asian käsitteleminen kuuluu tiekunnalle.

4) Tielautakunnan avustuksen edellytys on, että tietä käytetään ja hoidetaan ympärivuotisesti. Hoitokunnan vastineessa todetaan, että Viitosraitti aurataan päästä päähän. Asia on kunnossa.
 

Tielautakunnan kokoukset 3.12.2014 ja 7.6.2016.

Tielautakunta toteaa, että ko. lautakunnan kokouksista ei ole jätetty määräaikaan mennessä oikaisupyyntöä. Kokouksen päätökset ovat siten lainvoimaiset eikä lautakunta ota asioita uudelleen käsiteltäväksi.

Tielautakunta toteaa myös, että Viitosraitin tiekunnan hoitokunta on toiminut tiekunnan osakkaiden etujen mukaisesti tasapuolisesti yksityistielain 63§ ja 67§ mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tielautakunta päättää, (yksityistielaki 52§ kohta 9)

 1. Viitosraitin tiekunnan vuosikokous 25.2.2017 on pidetty yksityistielain luvun 7 (58§-70§) mukaisesti ja on siten päätösvaltainen eikä hoitokunnan puheenjohtaja ole ollut esteellinen toimiessaan kokouksen puheenjohtajana. Yksityisteilaissa ei ole erikseen määritelty esteellisyydestä.
 2. Vahvistaa Viitosraitin tiekunnan osakasluettelon vuosikokouksen 25.2.2017 mukaisesti.
 3. Vahvistaa Viitosraitin tiekunnan kokouksessa 25.2.2017 vahvistaman maksuunpanoluettelon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Veli Leppä, kunnossapitopäällikkö, veli.leppa@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun tielautaukunnalle on jätetty oikaisuvaatimus 31.5.2017 koskien tielautakunnan kokouksessaan 17.5.2017 tekemään päätökseen. Oikaisuvaatimuksessa pyydetään vastaamaan pääasiassa samoihin kysymyksiin, joihin on jo vastattu aikaisemmin (oheismateriaali).

Mäntyharjun kunnassa on tielautakunta lakkautettu 31.5.2017 ja perustettu tiejaosto 1.6.2017 teknisen lautakunnan alle. 

Tiejaoston vastaukset esitettyihin kysymyksiin:

Kohta 1. Tielautakunnan antaman päätökset perustuvat virallisiin tiekunnan kokouspöytäkirjoihin. Läsänolijoitten toteaminen on tiekunnan kokouksen asia. Tielautakunta on menetellyt oikein tekmiensä päätösten osalta.

Kohta 2. Tielaissa ei erikseen määrätä jääviydestä, jokainen arvioi itse oman esteellisyytensä kokouksessa.

Kohta 3. Tiekunnan kokouspöytäkirjassa oli maininta, että neuvottelut pidetään maaliskuun 2017 loppuun mennessä. Tielautakunnan kokoukseen 17.5.2017 mennessä neuvotteluja ei ollut pidetty eikä lautakunnalle ollut tietoa pidetäänkö ko. neuvottelua. Tielautakunta tulkitsi, että asia on rauennut, koska sovittua neuvottelua ei ole pidetty. Tiejaosto ei ota kantaa siihen, miksi sitä ei ole pidetty. Koska asia on ilmeisesti vielä kesken neuvottelujen osalta, niin tiejaosto kehoittaa osapuolia pitämään sovitun neuvottelun 30.9.2017 mennessä.

Aiemmat asiat:

Tiekunta vastaa tien kunnossapidosta ja liikennemerkeistä. Avustusta myönnetään hakemusten perusteella ja avustuksen saamisen ehdot määritellään avustuspäätöksessä. Liikennemerkille antaa luvan kunnan tekninen johtaja tiekunnan edustajan pyynnöstä. Tiekunta päättää itse mitä merkkiä haetaan ja kenellä on oikeus hakea tiekunnan nimissä esim. liikennemerkkejä tielle.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tiejaosto 

1. pitää voimassa 17.5.2017 pidetyn tielautakunnan kokouksen päätökset,

2. edellyttää osapuolia pitämään sovitut neuvottelut 30.9.2017 mennessä ja

3. kehottaa tiekunnan pitämään ylimääräisen kokouksen, jos neuvottelujen tuloksena päätetään muuttaa yksiköintiä ja maksuunpanoluetteloa.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle lisäselvitysten tekemistä varten.

Valmistelija

 • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen johtaja on kutsunut osapuolet erikseen kuultavaksi. Keskustelut on pidetty 12.9.2017 ja 20.9.2017. Läsnä olivat osapuolten lisäksi tiejaoston puheenjohtaja, tekninen johtaja ja kunnossapitopäällikkö. Keskustelujen perusteella osapuolien näkemykset eroavat merkittävästi toisistaan. 

Tieyksiköinnin on alun perin tehnyt Maanmittauslaitos jota on myöhemmin muutettu vastaamaan todellista käyttöä tiekunnan kokouspäätöksillä. Periaatteellinen jako on ollut 80/20 tai 50/50 liitttymien käytön suhteen. 

Hoitokunnan ehdotus liikenteen jaoksi on 50% Pertunmaantielle, 30% Huhtamäentielle ja 20% Tiilikkalantielle. Osakkaan näkemys on 20% Pertunmaantielle, 75% Huhtamäentielle ja 5% Tiilikkalantielle. Tällä hetkellä tiekunnan kokouksessa vahvistama osuus osakkaalle on 80% Pertunmaantielle ja 20% Tiilikkalantielle.

Saatujen selvitysten osalta voidaan todeta osakkaan tiemaksujen suurentuneen tiekunnan perustamisen jälkeen 217 eurosta (MML) 662,40 euroon 80/20 jaolla.

Viitosraitti on läpikulkutie, jolle kunta antaa tieavustusta koko matkalle eikä tien käyttöä ole rajoitettu talvikautena. Tiekunta voi asentaa siitä huolimatta liikennemerkin "Ei talvikunnossapitoa" tieosuudelle. Selvempi olisi, jos merkit olisivat koko tiealueen osalla, nyt ne ovat vain osalla Viitosraittia. 

Osapuolten kuulemisen jälkeen tiejaosto käsittelee asian YTL 70§ perusteella huomioiden tieosakkaan yhdenvertainen kohtelu.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tiejaosto

 1.  Pitää voimassa voimassa 17.5.2017, §14  tielautakunnan kokouksen päätökset.
 2.  Esittää tieosakkaan osalta muutettavaksi ja uudelleen vahvistettavaksi 25.2.2017 maksuunpanoluettelo seuraavassa varsinaisessa yleisessä kokouksessa  jaolla 50% Pertunmaantie ja 50% Huhtamäentie.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun tekninen lautakunta


Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: arkipäivisin klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.