Tielautakunta, kokous 21.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Yksityistielain uudistus / lausuntopyyntö

MjuDno-2017-111

Valmistelija

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää kunnan lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausunto pyydetään 21.3.2017 mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää arvioimaan erityisesti esitettyjen muutosten taloudellisia ja muita vaikutuksia sekä lausumaan hallituksen esityksestä ja sääntelytarpeesta ottaen huomioon hallitusohjelman tavoitten normien purkamisesta ja sääntelyn sujuvoittamisesta. 

Yksityistielain kokonaisuudistuksen tavoitteena on nykyaikainen ja selkeä yksityistielaki, joka antaisi hyvät edellytykset yksityistieverkoston kehittämiselle ja ylläpidolle. Lakiuudistuksella pyritään mahdollistamaan uudenlaista elinkeinotoimintaa lisäämällä ammattimaisuutta yksityisteiden tienpitoon. Samalla turvattaisiin elinkeinoelämän kuljetusten ja yksityisteiden varella sijaitsevan asutuksen edellyttämä liikkuminen varmistamalla tienpidon tarpeeksi korkea taso. Uusi yksityistielaki korvaisi vuonna 1963 voimaan tulleen lain yksityisistä teista (358/1962).

Lakiluonnoksen mukaan kunnista siirtyy yksityistieasiat tulevan maakuntahallinnon alle ja nykyiset tiealautakunnat tai tiejaokset lakkaavat siirtymäajan jälkeen. Uusi laki on tarkoitus saada voimaan 1.1.2018. Kuntien tielautakuntia koskevista säännöksistä luovuttaisiin, ja niille aiemmin kuuluneet tehtävät siirrettäisiin muille viranomaisille. Yksyistysteiden avustuksia koskevia säännöksiä uudistettaisiin karsimalla avustuskriteereeitä ja siirtämällä valtion nykyisten valtionavustusten jakaminen vuonna 2019 toimintansa aloittavien maakuntien tehtäväksi.

Esitettävällä lailla olisi tarkoitus selkeyttää eri osapuolten vastuita yksityisteiden rakentamisen, ylläpitämisen sekä liikkumisen suhteen. Lailla pyritään myös kannustamaan tieosakkaita järjestäytymään ja yksityisteitä koskevan hallinnollisen tiedon ylläpitoon. Tavoitteena on joustava laki, joka mahdollistaisi tiekunnille ja tieosakkaille useammanlaiset toimitatavat ja antaisi näin joustavuutta ykstyisteiden pitoon, sekä antaa tiekunnille entistä enemmän vastuuta omista päätöksistään ja toimintatavoistaan.

Yksityistielain uudistuksessa on sitouduttu hallitusohjelman mukaiseen tavoitteeseen kuntien tehtävien vähentämisestä ja niiden kustannusten karsimiseen sitä kautta.

Osanana kuntien tehtävien vähentämistä tielautakunnat lakkautettaisiin ja niiden tehtävät siirretäisiin yksityistietoimituksissa Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi, maaoikeuteen sekä maakuntauudistuksen yhteydessä perustettavan valtion lupa- ja valvontavirastoon. Lisäksi maakunnille ja kunnille säädettäisiin mahdollisuus perustaa yksityistiasioille sovittelu- ja neuvotteluelimiä.

Ykstyisteiden rahoituksessa on tarkoitus laajentaa ykstyisteiden tienpidon maksupohjaa periaatteella hyötyjä maksaa. Yksityisteiden ulkopuolinen käyttö käännettäisiin lähtökohtaisesti luvanvaraiseksi. Jokamiehen oikeuksiin ei puututtaisi.

Valtionavustuskriteereitä esitetään selkeytettäväksi ja karsittavaksi. Valtionavustustehtävän hoitamisesta ja yksityisteiden lauttapaikkojen avustamisesta säädettäisiin maakuntalain ratkaisujen mukaisesti. Kuntien avustamismahdollisuuksiin ei tehtäisi muutosta, ja se säilyisi vapaaehtoisena.

Tielautakuntien muutoksenhakutehtävien siirtyminen lisäisi maaoikeuksien ja käräjäoikeuksien tehtävätaakkaa jonkin verran. Tavoitteena on kuitenkin, että muutoksenhakuja tehtäsiin nykyistä vähemmän, kun kulut olisivat entistä korkeammat ja mahdollisten sovittelu- ja neuvottelukuntien saataisiin sovittua riitatilanteita ennen, kuin ne vietäisiin käräjäoikeuteen.

Tiekuntiin kohdistuvat taloudelliset vaikutuksen ovat hyvin pitkälti myös tieosakkaisiin kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia. Uusi laki ei lähtökohtaisesti vaikuttaisi yksityisteiden varrella asuvien henkilöiden tienpidosta johtuviin kustannuksiin, sillä peruslähtökohdat on tiemaksujen, käyttömaksujen ja avustusten osalta on tarkoitus säilyttää. Koska tehtävät siirtyisivät kolmeen eri paikkaa jatkossa, niin kasvaa myöskin kuluriski samalla tehtvien siirtämisen myötä sellaisille viranomaisille, jotka eivät subventoisi yksityistieasioiden käsittelyä, kuten kunnissa on tähän asti tehty. Asiantutemus tieasioiden käsittelemisessä vastaavasti paranisi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tielautakunta

  1. merkitsee yksityistielakiluonnoksen tiedoksi, 
  2. antaa liitten mukaisen lausunnon yksityistilakiluonnoksesta ja
  3. lahettää lausunnon edelleen kunnanhallitukselle lausuttavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).