Keskusvaalilautakunta, kokous 26.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Äänestystuloksen vahvistaminen aluevaalit 2022

MjuDno-2022-72

Kuvaus

Vaalilaki 143 I § 1 mom.
"Kunkin kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa 3. päivänä vaalipäivän jälkeen viimeistään kello 18 aloitettavassa kokouksessaan äänimäärät, jotka kukin ehdokas sekä puolue, vaaliliitto ja yhteislista yhteensä ovat aluevaaleissa saaneet kunnassa, sekä ilmoittaa viipymättä näin vahvistetut äänimäärät ja vaaleissa annettujen äänten kokonaismäärän sekä mitättömien äänten määrän oikeusministeriön määräämällä tavalla aluevaalilautakunnalle.

Saatuaan l momentissa tarkoitetun ilmoituksen kaikkien kuntien keskusvaalilautakunnilta aluevaalilautakunta vahvistaa viipymättä aluevaalien tuloksen noudattaen, mitä 88–91 §:ssä säädetään vertauslukujen laskemisesta, arvan käytöstä ja vaalien tuloksen määräämisestä."

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjan liitteenä ovat seuraavat tuloslaskentajärjestelmän raportit:
- KT 29 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet
- KT 90 Mitättömät äänestysliput perusteittain
- KT 21 Ehdokkaiden äänet, koko kunta
- KT 20 Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain
- KT 10 Äänestysaktiivisuus kunnassa
- KT 11 Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta
1. vahvistaa ne äänimäärät, jotka kukin ehdokas on saanut raportin KT21 mukaan.
2. vahvistaa mitättömien äänten määräksi 5.
3. antaa viipymättä tiedon ehdokkaiden saamista äänimääristä aluevaalilautakunnalle tuloslaskentajärjestelmään.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)