Keskusvaalilautakunta, kokous 4.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Varavaltuutetun täydentäminen, Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomat

MjuDno-2023-494

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kuntalaki 17 § Varavaltuutetut

"Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun."

 

Vaalilaki 93 § Varavaltuutetut

"Varavaltuutettujen valitsemisesta säädetään kuntalain 17 §:ssä.
Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.
Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten nojalla, varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi."

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 16.6.2021 § 62 vahvistanut kuntavaalien tuloksen Puolueisiin Sitoutumattomien yhteislistan varavaltuutettujen osalta seuraavasti:

järj.nro ehdokas nro nimi äänet vertausluku
1 78 Huovinen Markku 31 81,5
2 90 Vallin Juha 26 69,857
3 87 Nuurtila Markku 26 61,125
4 91 Vitikainen Tanja 21 54,333
5 83 Mikkanen Jatta 20 48,9

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 5.6.2023 § 27 myöntänyt eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä, yrittäjä, markkinointipäällikkö Tiina Maczulskij:lle. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on kutsunut Tiina Maczulskij:n sijaan Puolueisiin Sitoutumattomien yhteislistalta varsinaiseksi valtuutetuksi ensimmäisen varavaltuutetun, etsivä nuorisotyöntekijä YTM Markku Huovisen. Tällöin ohjaaja, (sosionomi, AMK) Juha Vallin nousee ensimmäiseksi varavaltuutetuksi ja samoin muiden varavaltuutettujen järjestys nousee yhden ylöspäin.

järj.nro ehdokas nro nimi äänet vertausluku
1 90 Vallin Juha 26 69,857
2 87 Nuurtila Markku 26 61,125
3 91 Vitikainen Tanja 21 54,333
4 83 Mikkanen Jatta 20 48,9
5 76 Gynthér Merve 19 44,455
6 89 Rantanen Raili 19 40,75
7 77 Halme Johanna 9 37,615

 

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta

1. määrää Puolueisiin Sitoutumattomien yhteislistalta varavaltuutettujen lukumäärää täydenettäväksi yhdellä varavaltuutetulla, varavaltuutettu etsivä nuorisotyöntekijä YTM Markku Huovisen noustua valtuustoon. Varavaltuutettujen listalta vaalikelpoisuutensa ovat menettäneet myyjä Merve Gynthér sekä kuntoutusneuvoja, eläkeläinen Raili Rantanen. Viidenneksi varavaltuutetuksi nousee sairaanhoitaja (AMK), opiskelija Johanna Halme.

2. toteaa, että Puolueisiin Sitoutumattomien yhteislistan varavaltuutettujen luettelon on täydennyksen jälkeen seuraava:

järj. nro ehdokas nro nimi äänet vertausluku
1 90 Vallin Juha 26 69,857
2 87 Nuurtila Markku 26 61,125
3 91 Vitikainen Tanja 21 54,333
4 83 Mikkanen Jatta 20 48,9
5 77 Halme Johanna 9 37,615


3. Saattaa asian kunnanhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus saattaa keskusvaalilautakunnan päätöksen Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomien varavaltuutettujen lukumäärän täydentämisestä yhdellä varavaltuutetulla Johanna Halmeella kunnanvaltuuston tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Varavaltuutettu sairaanhoitaja (AMK), opiskelija Johanna Halme on 10.10.2023 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut kunnanhallitukselle eroavansa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä sekä ettei ole tämän jälkeen enää käytettävissä luottamustoimissa. Kunnanhallituksen kokouksen 15.11.2023 jälkeen Johanna Halme on ilmoittanut, että ei voi osallistua Mäntyharjun kunnan luottamustoimiin työesteidensä vuoksi. 
Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomien puheenjohtaja on ilmoittanut  22.11.2023, että seuraava varavaltuutettu lähihoitaja, Anne-Maria Lustig (äänimäärä 8, vertausluku 34,929 ) ei ole käytettävissä tehtävään.

Keskusvaalilautakunnan on täten täydennettävä Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomien yhteislistan varavaltuutettuja. 

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta

1. määrää Puolueisiin Sitoutumattomien yhteislistalta varavaltuutettujen lukumäärä täydennettäväksi yhdellä varavaltuutetulla, varavaltuutetttu Johanna Halmeen ja Anne-Maria Lustigin ilmoitusten johdosta. 
2. toteaa, että Puolueisiin Sitoutumattomien yhteislistan varavaltuutettujen luettelo on täydennyksen jälkeen seuraava eläkeläinen, erikoisautonkuljettaja Tuomo Niirasen noustua 5. varavaltuutetuksi:

järj.nro  ehdokas nro  nimi äänet   vertausluku   
1 90 Vallin Juha 26 69,857
2 87 Nuurtila Markku      26 61,125
3 91 Vitikainen Tanja 21 54,333
4 83 Mikkanen Jatta 20 48,9
5 86 Niiranen Tuomo 7 32,600

3. Saattaa asian kunnanhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.