Kunnanhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Halmeniemen kylätalon remontin hankeaikainen rahoitus kv

MjuDno-2020-470

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Halmeniemen Maa- ja kotitalousseura on 7.6.2020 toimittanut kunnalle rahoitushakemuksen Halmeniemen kylätalon remontin hankeraikaiseen rahoitukseen.

Halmeniemen Maa- ja kotitalousseura ry:n (0207251-8) kylätalo on rakennettu vuonna 1953. 

Hankkeella peruskorjataan Mäntyharjun Halmeniemellä sijaitseva vanha maamiesseuratalo. Taloa käytetään kylän yhteisten tapahtumien pitopaikkana, urheilusalina ja sitä vuokrataan myös ulkopuolisille tahoille. Taloa käyttävät myös mm. Mäntyharjun Kisa ry, Halmeniemen Erä sekä lähitienoon lukuisat tienhoitokunnat.

Halmela-talon omistaa ensi vuonna 100 vuotta täyttävä Halmeniemen Maa- ja kotitalousseura ry.

Hankkeen aikataulu on 1.5.2020-31.5.2021.

Hankkeen kokonaisrahoitus
Hankkeen kustannusarvio on 34 537,00 euroa, josta puolet eli 17 268,50 euroa koostuu Veej´jakaja ry:n myöntämästä EU:n Maaseuturahaston hanketuesta ja puolet seuran omarahoitusosuudesta 3 453,70 euroa + 13 814,80 euron talkootyöosuudesta.

Haettava laina on 17 268,50 euroa.

Lainan takaisinmaksu
Laina maksetaan takaisin kertamaksuna sitä seuraavan kuukauden loppuun mennessä, kun Veej´jakaja ry on maksanut myöntämänsä tuen Halmeniemen Maa- ja kotitalousseura ry:n tilille.


Kunnanvaltuusto on 9.3.2020 § 4 tehnyt seuraavan päätöksen Leader-hankkeiden väliaikaisrahoituksesta

"Kunnanvaltuusto

 1. tekee periaatepäätöksen, jonka mukaan kunta on valmis lainaamaan hankeaikaisen rahoituksen mäntyharjulaisille järjestöille, joille on myönnetty EU:n maatalouden kehittämisen maatalousrahaston paikallisen Leader-ohjelman puitteissa hankerahoitus;
 2. ohjeistaa, että hanketta suunniteltaessa tulee olla yhteydessä etukäteen kunnan hallintopalveluihin maksuperusteista; 
 3. päättää, että lainan myöntämisen edellytyksenä on, että lainarahoitusta haettaessa hakija on saanut Veej"jakaja ry:ltä myönteisen hankerahoituspäätöksen;
 4. päättää, että myönnettävä laina on enintään myönnettävän tuen suuruinen eikä kunta peri lainasta korkoa;
 5. päättää, että laina tulee maksaa takaisin seuraavan kuun lopussa, kun Veej"jakaja on maksanut tuen kokonaisuudessaan hankkeen toteuttajan tilille;
 6. toteaa, että kunnanvaltuusto tekee jokaisesta lainahakemuksesta erillisen päätöksen."

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

 1.  myöntää Halmeniemen Maa- ja kotitalousseura ry:lle 17 268,50 euroa Leader-hankerahoituksena ja

       2. oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään velkakirjan valtuuston periaatteiden mukaisesti.   

Päätös: Hyväksyttiin.

Asia tarkastettiin heti kokouksessa.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto

 1.  myöntää Halmeniemen Maa- ja kotitalousseura ry:lle 17 268,50 euroa Leader-hankerahoituksena ja
 2. oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään velkakirjan valtuuston periaatteiden mukaisesti.

Päätös

Asia hyväksyttiin yksimielisesti otettavaksi kunnanvaltuuston käsittelyyn.

Kunnanvaltuusto

 1.  myönsi Halmeniemen Maa- ja kotitalousseura ry:lle 17 268,50 euroa Leader-hankerahoituksena ja
 2. oikeutti kunnanhallituksen hyväksymään velkakirjan valtuuston periaatteiden mukaisesti.

Valmistelija

 • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuuston päätös 8.6.2020 § 27 Halmeniemen kylätalon remontin hankeaikainen rahoitus on saavuttanut lainvoiman 21.7.2020.

Halmeniemen maa- ja kotitalousseura ry:n kanssa on tehty velkakirja, joka on päivätty 22.7.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Mäntyharjun kunnan ja Halmeniemen maa- ja kotitalousseura ry:n välisen velkakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.