Kunnanhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Mikkelin kaupungin maaseutuhallinnon sopimus

MjuDno-2020-506

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Vuoden 2013 alussa astui voimaan yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon järjestämisestä isäntäkuntamallin mukaan, jossa isäntäkuntana toimii Mikkeli. Sopimuskuntia ovat Hirvensalmi, Kangasniemi, Puumala, Ristiina, Pieksämäki ja Mäntyharju sekä Mikkeli.

Mikkelin kaupungin ja Mäntyharjun kunnan välillä on 29.4.2013 allekirjoitettu sopimus toimistotyön ostamisesta Mäntyharjun kunnalta Mikkelin kaupungin maaseututoimeen. Sopimus on astunut voimaan 1.1.2013 ja on voimassa yhden vuoden kerrallaan, seuraavan vuoden sopimus-sisältö vahvistetaan 30.9. mennessä.


Mikkelin kaupunki on irtisanonut em. ostopalvelusopimuksen päättymään 1.7.2020 alkaen.

Mikkelin kaupungissa syksyllä 2019 käytyjen YT-neuvottelujen myötä, Mikkelin maaseututoimi on sitoutunut tiivistämään palvelutuotantoaan mm. palveluostojen karsimisen kautta. Osana tätä prosessia Mikkelin kaupungin maaseututoimi on ilmoittanut alkuvuodesta 2020, että sen tarve toimistopalveluiden ostamiseksi Mäntyharjun kunnasta päättyy vuoden 2020 aikana.

Mäntyharjun kunnassa on käyty YT-neuvotteluja loppuvuodesta 2019 ja ne ovat päättyneet talvella 2020. Neuvotteluissa maaseututoimen ostopalvelusihteerille on osoitettu uusia tehtäviä. 

Mikkelin kaupungin maaseututoimi on ostanut vuosittain 0,3 htv Mäntyharjun kunnalta toimistosihteerin palveluja. Ostopalvelusopimus on perustunut vuoden 2013 palvelutarpeeseen. Maataloushallinnon palvelutarve on muuttunut olennaisesti, kun ruokavirasto on siirtänyt tukihaun pääosin verkkopohjaiseksi.

Maaseututoimen toimistopalveluja koskeneen ostopalvelusopimuksen korvaajaksi Mikkelin maaseutuhallinto esittää solmittavaksi sopimusta palveluntuottamisesta Mäntyharjun kunnan asiointipisteessä.
Vastaava sopimus on solmittu mm. Kangasniemen kunnan ja Mikkelin maaseutuhallinnon kesken.
Käytännössä kunnan asiointipiste ottaisi vastaan Mikkelin maaseutuhallinnolle osoitettuja hakemuksia, huolehtisi lomakkeiden saatavuudesta asiointipisteestä ja ohjaisi yhteydenotot oikeaan osoitteeseen.
Tehtäväsisällöltään malli vastaa pitkälti kunnan ja valtion eri toimijoiden välistä työnjakoa asiointipisteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. merkitsee tiedoksi Mäntyharjun kunnan ja Mikkelin maaseututoimen välisen toimistopalvelujen tuottamista koskeneen sopimuksen päättymisen:
  2. hyväksyy liitteenä olevan Mäntyharjun kunnan ja Mikkelin maaseututoimen välisen sopimuksen asiakaspalvelun tuottamisesta kunnan asiointipisteessä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.