Kunnanhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Talouden toteutuminen ajalla 1-6/2020

MjuDno-2020-509

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Talouden toteutuminen ajalla 1-6/2020 on koottu kahdesta järjestelmästä liitteenä olevaan tuloslaskelmataulukkoon.
Lisäksi liitteenä on toimialojen tuloslaskelmat.

Tuloslaskelma osoittaa:
Toimintatuotot ovat totetutuneet noin 470.000 € alle talousarvion. Osa erosta johtuu rytmityksestä (mm. vesilaskutuksen vaikutus noin 130.000 €, maanvuokrien laskutuksen vaikutus noin 24.000 €, työterveyden Kela-korvauksen vaikutus noin 30.000 €, puukauppatulot). Osa erosta ei tasaannu vuoden kuluessa (mm. kiinteistöjen vuokratuotot Essotelta, kunnan talousarvioon lisätyt korotukset vuokriin eivät toteudu).

Toimintakulut ovat toteutuneet noin 1.600.000 € alle talousarvion. Henkilöstökulut ovat kirjautuneet (lomarahojen maksusta huolimatta) noin 360.000 € alle talousarvion. Suurimpana tekijänä tähän on tiettyjen eläkemaksujen kirjautumisen jaksotuksen epätasaisuus ja työllisyyspalkkojen käytön jääminen alle talousarvion.
Palvelujen ostossa näkyy Essoten laskutuksen jääminen alle talousarviovarauksen (noin 1.300.000 € alle vaarauksen). Toteutunut laskutus aiheuttaa kuntayhtymälle alijäämän, joka omistajakuntien tulee kattaa. Täten kyse ei kunnan kannalta ole talousarvion alituksesta pidemmällä tähtäimellä tarkasteltuna.

Verotulokertymä oli 10.213.666 €. Toteuma oli 833.000 € alle talousarvion, mutta tulee huomioida, että kiinteistäverojen tuloutusta eikä vuoden 2019 verotuksen takaisinperintää ole huomioitu luvussa.

Valtionosuuskertymät olivat 9.778.688 €. Toteuma oli 197.000 € yli talousarviovarauksen. Kertymä sisältää ns. korona-lisän 67.000 € / kk. Kyseinen erä peritään takaisin vuoden 2021 valtionosuuksissa.

Liitteenä olevan tuloslaskelman (ulkoinen) mukaan ajan 1-6/2020 ylijäämäksi muodostui 448.972 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)