Kunnanhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Yhtenäiskoulun korjaussuunnittelu

MjuDno-2020-250

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Yhtenäiskoulun liikuntasalin tilojen korjauksesta on pyydetty tarjoukset 3.7.2020 klo 12:00 mennessä Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta.

Investointimenoissa on koulun liikuntasalin tilojen korjauksiin suunnitelmien mukaisesti hyväksytty 325 000 €:n lisämääräräha (valt. 8.6.2020 § 23). Määrärahan perusteet on korjaussuunnitelmien perusteella laadittu kustannusarvio sekä valvontakustannukset. Lisäksi liikuntasalin tutkimus- ja suunnittelukustannukset siirretään investointihankkeelle käyttötalouden menoista investointikuluksi.

Kunnanhallituksen 28.8.2017 § 154 päätöksen mukaisesti investointiosan hankintapäätös tehdään ko. toimialan lautakunnassa kun määrärahavaraus on riittävä ja hankinnan arvo on välillä 100 000 € - 500 000 €.

Tarjouksia jätettiin määräaikaan mennessä yksi tarjous, joka ylittää määrärahavarauksen. Lisämäärärahan hakeminen kunnanvaltuustolta aiheuttaa urakkasuorituksen siirtymisen, joka ei tilojen käytön perusteella ole mahdollista. Kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittely on aikaisintaan syyskuussa 2020 sekä päätöksen valitusaika 30+7vrk siirtää hankkeen toteutuksen aikaisintaan marraskuusta 2020 lukien. Huomioitavaa on lisäksi, että investointihankkeen kustannusarviossa tilaaja on huomioinut normaalia suuremman lisätöiden hankevarauksen ja tarjouspyynnön ajankohta on aiheuttanut vähäisen tarjousten määrän. Näillä perusteilla voidaan arvioida, että uudelleen kilpailutuksella sekä tarjouspyynnön ajankohdalla voidaan saada enemmän tarjouksia ja tarjoushinnat ovat tilaajalle edullisemmat.

Liikuntasalin yläpohja- sekä ulkoseinärakenteita rasittaa vesisateen sekä sulamisvesien kosteusrasitus. Kosteusrasitus tulee ehkäistä sääsuojauksella välittömästi lisävaurioiden ehkäisemiseksi ja käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Rakenteiden kuntoa on arvioitu pääsuunnittelijan ja tutkimustulosten perusteella, että kantavien rakenteiden kunto ei aiheuta välitöntä käyttökieltoa, mutta lisävaurioiden ehkäiseminen on välttämätöntä. Myös kosteusrasitus sisäverhouslevyille sisäkatossa aiheuttaa turvallisuusriskiä esimerkiksi kannakoinnin pettämiselle tai muutoin, joten sääsuojaus liikuntasalin ylle on välttämätöntä. Sääsuojauksen kustannukset 6 kuukaudelle on noin 100 000 euroa ja sääsuojauksen hankinta toteutettaisiin tilaajan hankintana.

Yhtenäiskoulun liikuntasalin palo- ja poistumistieturvallisuudessa on havaittu sallittujen henkilömäärien osalta virhe aikaisemmassa rakennuslupakäsittelyssä. Liikuntasalin poistumistie koulun puolelle tapahtuu toisen palo-osaston poistumistien kautta sekä suoraan ulosjohtavan poistumistieoven kapasiteetti mitoittaa samanaikaisen henkilömäärän juhla ja tapahtuma käytössä 106 henkilöön. Liikuntakäytön henkilömäärän mitoittaa ilmanvaihdon ilmamäärät 66 henkilöön.
Korjaushankkeessa on tarkoitus suorittaa muutostyöt liikuntasalin poistumistie rakenteille, jonka jälkeen juhla- ja tapahtumakäytön henkilömäärä on 288 henkilöön.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. päättää,että sääsuojaus asennetaan mahdollisimman pian lisävaurioiden ehkäisemiseksi ja käytettävyyden turvaamiseksi sallittujen henkilömäärien puitteissa. Sääsuojauksen kustannukset kirjataan investointihankkeen kuluksi.
  2. hyväksyy ja edelleen esittää kunnanhallitukselle sekä -valtuustolle, että määrärahan ylittävä tarjous hylätään ja tarjouspyyntö uusitaan syksyn 2020 aikana siten, että hanke toteutetaan 2020-2021 aikana erikseen sovittavan urakka-aikataulun mukaisesti. Kustannusarvio päivitetään saatujen tarjousten perusteella huomioiden tutkimus- ja korjaussuunnittelu sekä välittömän sääsuojauksen kustannukset.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

  1. määrärahan ylittävä tarjous hylätään ja tarjouspyyntö uusitaan syksyn 2020 aikana siten,​ että hanke toteutetaan erikseen sovittavan urakka-​aikataulun mukaisesti;
  2. lautakunnan päättämän sääsuojan vuokrausta varten kunnanvaltuusto myöntää 100.000 €:n lisämäärärahan vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosan kohtaan 48600/19451402,19450111.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)