Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen ohjausryhmän nimeäminen

MjuDno-2020-351

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Sanna Marinin hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun. Uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan, palveluiden kustannusten nousua hillitään ja niiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta lisätään.

Hallitusohjelmassa todetaan, että uudistus tarvitsee tuekseen toimivat tietojärjestelmä- ja tiedonhallintajärjestelmät sekä kattavan tietopohjan ja yhtenäisen tavan raportoida. Tietojärjestelmien yhteensovittaminen, ICT-valmistelu ja muu sote-kehittämistyön rahoitus turvataan siirtymävaiheen aikana.

Visioina on, että Suomi on maa, jossa jokainen saa hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Palvelut ovat kustannustehokkaita ja vaikuttavia. Ne rakentuvat joustavasti ja kokonaisvaltaisesti ihmisen elämäntilanteiden ja tarpeiden ympärille. Sosiaali- ja terveysministeriön osoittamassa valmistelun rahoituksessa ei ole vielä kyse tulevan sote-uudistuksen toimeenpanosta, vaan vapaaehtoisen alueellisen yhteistyön ja yhteisen valmistelun tukemisesta. Hankkeissa voidaan jatkaa edellisellä vaalikaudella tehtyä valmistelua sekä alueen kuntien ja kuntayhtymien aloittamaa, välttämättömäksi osoittautunutta kehittämistyötä. Tässä vaiheessa on ollut haettavana rahoitusta Rakenneuudistukseen ja Tulevaisuuden sote-keskus - ohjelmaan.

Rakenneuudistushakemuksessa on huomioitu seuraavat näkökulmat:
1. Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio
2. Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen
3. Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla.

Näiden lisäksi valionavustusta on haettu maakuntien yhteisille kehittämishankkeille, mm. asiakas- ja potilastietojärjestelmälle. Rakenneuudistuksen valtionavustushaku ja sen tavoitteet nivoutuvat yhteen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kanssa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutetaan aluellisilla kehittämishankkeilla. Niissä painotetaan peruspalveluiden saatavuutta edistäviä kehittämistoimia, jotka samalla tukevat hallitusohjelman mukaisen hoitotakuun tiukentamisen mahdollisuuksia.

Ohjelman tarkoituksena on kehittää laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta ihminen saa palvelunsa sujavasti avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Sosiaali- ja tervyskeskuksessa hyödynnetään uudenlaista työnjakoa, tarjotaan eri ammattilaisten ja erityistason konsultaatioita sekä hyödynnetään digitalisointia. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen ei tarvitse tarkoittaa uutta yhteistä rakennusta, vaan kussakin maakunnassa sen palvelut ja tilat sekä toimintamallit suunnitellaan vastaamaan asukkaiden tarpeisiin.

Asiakkaalle kehittämistyö näkyy perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden, laadun, yhteentoimivuuden, saavutettavuuden ja tehokkuuden parantumisena. Johtamismallit ja näyttöön perustuvat menetelmät tukevat asiakaslähtöisyyttä sekä työntekijöiden kehittymistä ja hyvinvointia. Tarkoituksena on myös vahvistaa kansalaisten luottamusta julkisesti järjestettyihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Etelä-Savon maakuntaa koskevat rahoitushakemukset on toimitettu ministeriöön 23.4.2020. Hankehallinnoijana toimii Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Sitoumukset hankkeisiin osallistumisesta on pyydetty Vaalijan kuntayhtymältä, Etelä-Savon pelastuslaitokselta sekä Pieksämäen kaupungilta. Hankehakemuksissa on huomioitu mahdollisuus ottaa Itä-Savon organisaatiot mukaan yhteiseen työskentelyyn.

Hankehakemusten valmistelun yhteydessä on käynnistetty hankeoppaiden mukainen johtoryhmätyö. Johtoryhmässä on edustettuina uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden virkamiesjohto, seutukaupunkien johto, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, THL:n aluekoordinaattori, kolmannen sektorin edustus sekä henkilöstön edustus.

Hankekokonaisuudelle on tarve nimetä myös ohjausryhmä. Ohjausryhmä toimii poliittisen vuorovaikutuksen, linjausten ja päätöksenteon areenana.
Jokainen siihen edustajansa lähetettävä organisaatio vastaa mahdollisista kokouspalkkioista ja matkakustannuksista.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus pyytää seuraavia organisaatioita nimeämään edustajansa Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen ohjausryhmään: Vaalijalan kuntayhtymä (2-3 hlöä), Etelä-Savon maakuntaliitto (1-2 hlöä), Etelä-Savon pelastuslaitos (1-2 hlöä) sekä seuraavat kunnat (2 hlöä/kunta): Mikkeli, Pieksämäki, Mäntyharju, Juva, Hirvensalmi, Pertunmaa, Kangasniemi ja Puumala.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen ohjausryhmään.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi edustajiksi Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen ohjausryhmään kunnanhallituksen pj. Leena Pekkasen ja kunnanvaltuuston pj. Markku Häkkäsen.

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Ohjausryhmää on täydennetty valmistelun edetessä. Etelä-Savon alueen kunnat ja kuntayhtymät sekä pelastuslaitos ovat nimenneet ohjausryhmään pääosin luottamushenkilöitä, mutta osin myös viranhaltijoita.

Kevään 2021 aikana Etelä-Savon maakuntajohtajan johdolla neuvoteltiin Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen ja seurantaryhmän kokoonpanosta. Ohjausrymä jatkaa myös hyvinviontialuevalmistelun toimeenpanon käynnistyttyä valmisteluta tukevana ryhmänä. Näin varmistetaaan myös niiden tahojen, jotka eivät ole väliaikaisen valmistelutoimielimen tai seurantaryhmän jäseniä, osallistuminen valmisteluun. Ohjausryhmän kautta on mahdollista toteuttaa seurantaryhmää laajempaa poliittista ohjausta hyvinvointialueen toimeenpanevaan valmisteluun ennen kuin hyvinvointialuevaltuusto aloittaa toimintansa.

Kuntia pyydetään ilmoittamaan 24.10.2021 mennessä mahdolliset muutokset Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausryhmän jäsenistöön, mikäli esim. kuntavaalien tulos tai muut seikat tätä edellyttävä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus nimeää edustajiksi Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausryhmään kunnanhallituksen pj. Markku J. Lamposen ja kunnanvaltuuston pj. Markku Häkkäsen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)