Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Hirvensalmen Ripatinkosken kalataloudellinen kunnostaminen

MjuDno-2021-675

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Hirvensalmen Ripatinkosken kalataloudellinen kunnostaminen, Hirvensalmi ja Mäntyharju

Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Mäntyharjun kunnan lausuntoa koskien otsikossa mainittua asiaa. Lausunto tulee toimittaa 25.10.2021 mennessä.

Asian selostus

Hirvensalmen Ripatinkosken kalataloudellisen kunnostuksen tavoitteena on muokata alueen koskia (Riitakoski, Ripatinkoski, Koivukoski) luontaisen kaltaisiksi. Kosket poikkeavat nykyisellään merkittävästi niiden alkuperäisestä tilasta johtuen valuma-alueen muutoksista, jossa Puulan vedet käännettiin laskemaan Suontee-järven sijasta Vahvajärveen. Muutoksen seurauksena Mäntyharjunreitin valuma-alue kasvoi, ja uomia jouduttiin kaivamaan lisääntyneen vesimäärän takia. Kunnostuksen tavoitteena on uoman hydromorfologisten piirteiden muokkaaminen luontaisen kaltaiseksi. Ripatinkoskilla on aiemmin toteutettu kalataloudellisia elinympäristökunnostuksia.

Hankkeella tuotetaan yleistä hyötyä Mäntyharjunreitin vesistöille luomalla lisää uhanalaisen taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Nykyisellään Ripatinkosken taimenkannan tuotto on heikkoa. Koskissa on kuitenkin merkittävä potentiaali, jota voidaan parantaa elinympäristökunnostuksilla.

Ripatinkosket ovat osa Natura 2000-verkostoa Mäntyharjun reitin kosket (FI0500060). Hanke vahvistaa alueen luontoarvoja eikä se aiheuta pitkän aikavälin haittoja ympäristölle.

Ripatinkosken kunnostuksessa suunnitellun uomamuokkauksen seurauksena Vahvajärven ylivedenkorkeus alenee noin 6 cm ja alivedenkorkeus nousee noin 17 cm.

Vahvajärvestä poistuva virtaama voi ylivesitilanteessa (MHW–HW) kasvaa nykyisestä ja alivesikaudella virtaama voi laskea nykyisistä alivirtaamista. Näiden vaikutus Iso-Sämpiän vedenkorkeuteen tutkittiin mallilla. Mallinnuksen mukaan järven ylivesi pysyy nykyisellään ja alivesi laskee enimmillään 3 cm. Muutokset eivät hakijan arvion mukaan aiheuta Iso-Sämpiän rantojen eroosion lisääntymistä.

Suunnitelluilla kunnostustoimenpiteillä mahdollistetaan turvallisempi kanoottien taluttaminen matalampia ranta-alueita pitkin. Myllyn raunio Koivukosken saaressa säilyy ja säilyttää vesivoiman kulttuurihistoriallista maisemaa alueella.

Toimenpiteet aiheuttavat työnaikaista väliaikaista veden samentumista alapuolisilla alueilla. Toimet ajoitetaan virkistyskäyttökausien ulkopuolille, jolloin hetkellisetkin haitat ovat pieniä. Vesieliöstölle tärkeät sammalkivet säästetään ja siirretään sivuun, mikäli toimenpidealueilta niitä löytyy.

Hakijan arvion mukaan hankkeesta ei aiheudu korvattavia haittoja tai edunmenetyksiä.

Ripatinkosken kunnostusalueen vesistöt kuuluvat osaksi Mäntyharjun reittiin. Mäntyharjun reitti kulkee Iso-Sämpiän läpi kohti Sämpiää ja siitä laskevaa Puuskankoskea. Ripatinkoskelta Mäntyharjun rajalle on vajaa 3 kilometriä ja heti kuntarajan tuntumassa Iso-Sämpiän rannalla on Mäntyharjun puolella tiivistä loma-asutusaluetta. Alueella on Mäntyharjun puolella voimassa Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava, jossa Iso-Sämpiälle on osoitettu loma-asutusaluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta.

Puuskankoski on yleiskaavassa osoitettu luonnonsuojelualueena (LS) sekä maa- ja metsätalousalueena, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Lisäksi Puuskankosken vesialue on osoitettava vesialueena (W/s), jolla ympäristö säilytetään.

Hakemuksessa on arvioitu, ettei hankkeen johdosta ole odotettavissa Iso-Sämpiällä esim. vedenpinnan tasoon merkittäviä muutoksia ja sitä kautta esim. rantojen eroosiota. Hakemuksen mukaan tuulella on rantojen eroosioon vedenkorkeuden muutoksia suurempi merkitys. Veden samentuminen projektin aikana on valitettava, mutta ohimenevä ilmiö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, että Mäntyharjun kunta pitää kunnostusprojektia kannatettavana asiana. Kunnostusprojektin ajankohtaan olisi kiinnitettävä erityistä huomioita, jotta vedenlaatu ei Iso-Sämpiällä ja muilla laskualueilla heikkenisi juuri keskeisimmän lomakauden aikana. Lisäksi, vaikka etäisyys Puuskankoskeen on useita kilometrejä, olisi hyvä vielä pohtia, onko hankkeen rakentamisaikaisella veden samentumisella vaikutusta Puuskankosken tilaan ja alueen mahdollisiin luonnonarvoihin. Asialla saattaa olla merkitystä ainakin Ripatinkosken kunnostusajankohtaa määritettäessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Ville Partio oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)