Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Isokuortti Petri ja Pulkkinen Marja / huoneiston myyminen As Oy Mäntyharjun Rinnekartanosta

MjuDno-2021-730

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnanhallitus on 26.5.2014 § 95 oikeuttanut hallinto- ja talousjohtajan pyytämään tarjoukset ja solmimaan sopimuksen kunnan omistuksessa olevien yksittäisten asuntojen markkinoinnista. Em. mukaisesti yksittäiset asunnot on annettu vuoden 2015 lopulla suoritetun tarjouskilpailun perusteella myyntiin LKV Kiinteistövälitys Hokkanen Oy:lle.

Asunto Oy Mäntyharjun Rinnekartano -nimisestä yhtiöstä on vapautunut huoneisto nro 4, 4 h+k+s, 89 m2.
Osakkeet nrot 273-361, yhteensä 89 kpl.

Kiinteistövälityksen hinta-arvio huoneistosta on 65.000 €.

Huoneistosta on tehty ostotarjous.

Kauppahinta on 60 000,00 €.

Hallintosääntö 21 § 1 mom. 3 kohta Kunnanhallitus päättää osakkeiden ja arvo-osuuksien ostosta/myynnistä, kun hankinta-arvo on yli 20 000 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. myy Petri Isokuortille ja Marja Pulkkiselle Asunto Oy Mäntyharjun Rinnekartano nimisestä yhtiöstä huoneiston nro 4 (4 h+k+s) 89 m2, osakkeet nrot 273-361; kauppahinta 60.000 € ja
  2. hyväksyy kauppakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.