Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Ostettava henkilöjunaliikenne 2022-2030 / lausunto

MjuDno-2021-691

Valmistelija

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) pyytää alueilta ja muilta sidosryhmiltä näkemyksiä vuosille 2022–2030 suunnitellusta ostoliikenteen tarjonnasta. Lausuntoaika päättyy 24.9.2021 klo 16.00. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21451/2021

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää vastaamaan oheisiin kysymyksiin:

  1. Täydentääkö suunniteltu ostoliikenne alueenne saavutettavuutta ja palveleeko hankinta liikkumistarpeita, millä tavalla?
  2. Tukevatko suunnitellut aikataulut matkaketjuja ja siirtymistä kestävään liikkumiseen, miten?
  3. Luoko suunniteltu ostoliikennetarjonta päällekkäisyyttä alueenne muun julkisen liikenteen tarjonnan kanssa?
  4. Onko teillä yksittäisiä perusteltuja aikataulujen muutostarpeita, millaisia?
  5. Näkemyksenne tulevista liikennetarpeista perusteluineen?

 

Mäntyharjun kunta lausuu investointiohjelmasta seuraavaa:

1. Täydentääkö suunniteltu ostoliikenne alueenne saavutettavuutta ja palveleeko hankinta liikkumistarpeita, millä tavalla?

Mäntyharjun kunta pitää hyvänä, että ostoliikenteessä tehdään pitkäjänteinen, yhdeksänvuotinen sopimus. 
Mäntyharjun kunnan mielestä joukkoliikenteen palvelutason on mahdollistettava itäisen Suomen kilpailukykyinen ja kestävä saavutettavuus. Rautateiden henkilöliikenteessä tämä tarkoittaa palvelutason säilyttämistä vähintään tasolla, joka muodostui markkinaehtoisen sekä osto- ja velvoiteliikenteen kokonaisuudesta vuonna 2019. Esitetty ostoliikenne toki täydentää itäisen Suomen saavutettavuutta, mutta se ei kaikilta osin vastaa Itä-Suomen tarpeisiin.  

2.Tukevatko suunnitellut aikataulut matkaketjuja ja siirtymistä kestävään liikkumiseen, miten?

Suunnitellut aikataulut eivät täysin mahdollista sujuvia matkaketjuja ja siirtymistä kestävään liikkumiseen:

Liikennejärjestelmän kokonaisuuden arviointi on koronatilanteesta johtuen vaikeaa ja koronan jälkeisen markkinaehtoisen liikenteen osalta epävarmaa. Tälläkin hetkellä esim. Savon ja Karjalan radalla liikennöintiä on supistettu esim. varhaisimmat aamujunayhteydet eivät liikennöi toistaiseksi pääkaupunkiseudulta maakuntiin.

Matkaketjujen tulee tukea toisiaan ja odotus liikennevälineestä toiseen siirtymiseen ei saa venyä tarpeettoman pitkäksi. Solmupisteissä junan- tai suunnanvaihdon kesto tulee pyrkiä minimoimaan. Erittäin tärkeää on sovittaa yhteen henkilöjunaliikenne ja linja-autoliikenne.

VR:n ja ELY-keskusten välistä viestintää tulee parantaa, jotta henkilöjunaliikenteen aikataulumuutoksiin jää riittävästi aikaa reagoida.

3. Luoko suunniteltu ostoliikennetarjonta päällekkäisyyttä alueenne muun julkisen liikenteen tarjonnan kanssa?Suunniteltu liikenne ei luo päällekkäisyyttä muun julkisen liikenteen kanssa vaan ainoastaan täydentävät sitä. Tällä hetkellä markkinaehtoinen linja-autoliikenne on itäisessä Suomessa vähentynyt voimakkaasti ja senkin vuoksi rautateiden ostoliikenteen jatkaminen on erittäin perusteltua ja tärkeää.

4. Onko teillä yksittäisiä perusteltuja aikataulujen muutostarpeita, millaisia?

Mäntyharjun kannalta on tärkeää, että junayhteyden Mäntyharjusta säilyvät vähintään nykyisellä tasolla.  Lisäksi Mäntyharjun kunta esittää seuraavaa täydennystä VR-Group Oy:n esittämään liikenteeseen:

Kuopio-Kouvola(-Helsinki) välille esitämme vuoron lisäämistä siten, että Itä-Suomesta on mahdollista saapua Helsinkiin ennen kello 9.00. Yhteys olisi mahdollista toteuttaa siten, että IC 104 Kouvola-Helsinki (tilanne 20.9.2021) toimisi jatkoyhteytenä Kuopio-Kouvola välillä liikennöivälle ostoliikennevuorolle. Aamuyhteys (ennen kello 9.00) Helsinkiin on kriittinen alueen elinkeinoelämälle. Lisäksi se palvelisi työmatkaliikennettä Mäntyharjusta Kouvolaan, Lahteen ja aina Helsinkiin saakka

5. Näkemyksenne tulevista liikennetarpeista perusteluineen?

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on kirjaus siitä, että LVM tekee vuosina 2022-23 pitkänmatkaiselle joukkoliikenteelle palvelutasotavoitteet. Mäntyharjun kunta esittää, että tämän tarkastelun perusteella mahdollisesti havaittuja palvelutasopuutteita voitaisiin jatkossa täydentää myös uudella ostoliikenteellä.

Karjalan ja Savon ratojen tulisi tulevaisuudessa saada myös Helsingin suunnalta varhaisempi aamupäiväyhteys. Tällä hetkellä esim. Joensuuhun ja Kuopioon ensimmäiset junat Helsingistä ovat perillä vasta puolen päivän jälkeen. Aikaisempi junayhteys voisi palvella mäntyharjulaisia myös työpaikkaliikenteen osalta Mikkelin suuntaan.


Lausunto on tullut toimittaa lausuntopalvelu.fi sivustoon 24.9.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtaja Ollikaisen valmistelevan lausunnon.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)