Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtäminen Etelä-Savon hyvinvointialueelle

MjuDno-2021-645

Valmistelija

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Ympäristöterveydenhuolto on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa. Se on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit

huomioon ottaen valvotaan viime kädessä ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Ympäristöterveydenhuollon vastuulla on myös taata omalta osaltaan huoltovarmuus ja toimintakyky

akuuteissa kriisitilanteissa ja poikkeusoloissa.

Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut. Kunnallinen eläinlääkintähuolto vastaa

peruseläinlääkäripalveluiden ja ympärivuorokautisen kiireellisen eläinlääkäriavun antamisesta alueellaan pysyvästi tai väliaikaisesti oleville hyöty- ja harraste-eläimille.

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta, (616/2021) eli ns. uudistuksen voimaanpanolaki tuli voimaan 1.7.2021. Lain mukaan Suomeen muodostettiin hyvinvointialueet, joille siirretään kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät. Kuitenkin monialaisen maakunnan parlamentaarisessa selvityksessä 12.1.2021 yksimielisesti esitettiin myös ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta hyvinvointialueille vuonna 2026.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä StVM 16/2021 vp (julkaistu 15.06.2021) on esitetty, että voimaanpanolain 65 §:ssä mahdollistettaisiin ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitaminen hyvinvointialueilla. Tämä edellyttää, että hyvinvointialueen kunnat ovat päättäneet viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2021 siirtää hyvinvointialueeseen kuuluvien kaikkien kuntien osalta ympäristöterveydenhuollon tehtävät hyvinvointialueen hoidettavaksi viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2022.

Alueen kuntien tulee tällöin osoittaa hyvinvointialueelle ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisen edellyttämän täysimääräisen rahoituksen (liite nykytasosta). Sopimus ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta osana integroituja sote-palveluita on tehtävä 30. päivään kesäkuuta 2022 mennessä ja se on voimassa 31. päivään joulukuuta 2027 asti. Muussa tapauksessa nyt osana soteorganisaatiota olleet ympäristöterveydenhuollon yksiköt joutuvat palautumaan ns. peruskuntiin ja rakentamaan organisaationsa kuntamalliseksi kolmen vuoden ajaksi – ja sen jälkeen taas uusiksi osaksi hyvinvointialuetta.

Etelä-Savon maakunnan alueella ympäristöterveydenhuollon palveluja tuottavat Mikkelin kaupungin organisaatiossa toimiva Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa) sekä sote-organisaatiossa toimiva Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Sosteri) ympäristöterveydenhuolto (Savonlinna, Enonkoski, Juva, Puumala, Rantasalmi, Sulkava).
Kuntaorganisaatioon kuuluva KeskiSavon ympäristötoimi (Leppävirta isäntäkuntana) tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Etelä-Savon puolella olevalle Pieksämäelle.

Asiaa on käsitelty Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen (vate) kokouksessa 1.9.2021, § 46 (liite). Kokouksessaan valmistelutoimielin päätti puoltaa Etelä-Savon alueen ympäristöterveydenhuollon liittämistä osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta heti vuoden 2023 alusta lukien. Asian eteenpäin saattamiseksi, valmistelutoimielin päätti pyytää asiasta kuntien kannanotot 4.10.2021 mennessä.

Maakunnan kokoinen yksikkö mahdollistaisi riittävän osaamisen, erikoistumisen ja toimintavarmuuden sekä olisi merkittävä ja näkyvä maakunnallinen toimija. Se antaa myös mahdollisuuden organisoida eläinlääkäripalvelut maakunnallisesti sekä vähentää haavoittuvuutta. Eläinlääkäripula on tällä hetkellä valtakunnallinen ongelma, minkä vuoksi eläinlääkäripalveluiden toimivuuden turvaaminen on erityisen tärkeä asia.

Etelä-Savon hyvinvointialueen ympäristöterveydenhuollon yksikkö käsittäisi noin 50 henkilötyövuoden työpanoksen. Ympäristöterveydenhuollon kustannukset Etelä-Savon kuntien alueella ovat vuosittain yhteensä 3,5–4 milj. euroa.

Ympäristöterveydenhuollon keskeisten lakien uudistuminen on myös parhaillaan meneillään. Uusi elintarvikelaki astui voimaan huhtikuussa ja osa muutoksista tulee voimaan 2022 alusta. Uuden terveydensuojelulain on tarkoitus tulla voimaan myös ensi vuoden alusta. Uudistettu eläinsuojelulaki eli laki eläintenhyvinvoinnista on tulossa lausuntokierrokselle. Lisäksi suuri merkitys eläinten omistajille ja kunnallisen eläinlääkintähuollon järjestämiselle tulee olemaan parhaillaan valmisteilla olevalla eläinlääkintähuoltolain uudistuksella.

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntömuutokset ajoittuvat pitkälti hyvinvointialueiden perustamisen aikaan. Ympäristöterveydenhuollon toimintojen mukauttaminen lakiuudistusten mukaisiksi olisi järkevää ja kustannustehokasta toteuttaa merkittävän organisaatiouudistuksen yhteydessä.

Mikkelin seudun ympäristölautakunnan 15.9.2021 pidetyn kokouksen jälkeen on ympäristöpalveluissa laadittu laajempi selvitys ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtämisestä Etelä-Savon hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Selvitys on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus ilmoittaa Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle, että Mäntyharjun kunta on mukana selvittämässä ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisen mahdollisuutta Etelä-Savon hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta;

Samalla kunnanhallitus ilmoittaa, että mahdollinen siirto ei saa aiheuttaa Mäntyharjun kunnan nykyisen kustannustason nousua.

Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että kunnan varsinainen osallistuminen ratkaistaan erikseen vuoden 2021 loppuun mennessä, kun ko. selvitys on tehty.

 

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Päätösesityksen toisen kappaleen loppuun lisätään lause: "Mäntyharjun kunnanhallitus edellyttää, että palvelupiste säilyy Mäntyharjussa."

Päätös

Kunnanhallitus ilmoittaa Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle, että Mäntyharjun kunta on mukana selvittämässä ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisen mahdollisuutta Etelä-Savon hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

Samalla kunnanhallitus ilmoittaa, että mahdollinen siirto ei saa aiheuttaa Mäntyharjun kunnan nykyisen kustannustason nousua. Mäntyharjun kunnanhallitus edellyttää, että palvelupiste säilyy Mäntyharjussa.

Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että kunnan varsinainen osallistuminen ratkaistaan erikseen vuoden 2021 loppuun mennessä, kun ko. selvitys on tehty.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)