Kunnanhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 217 Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta

MjuDno-2021-629

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Hallintosääntö 7.2 § Kunnanhallituksen jaostot / neuvottelukunnat
4 mom: Kunnanhallituksen alaisuudessa toimii Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta.
Elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan jäsenmäärä on 6, johon kuuluu kunnanhallituksen puheenjohtajisto (3) ja yritysedustajat (3).

Toimikausi on kunnanhallituksen toimikausi eli kaksi vuotta 1.8.2021-31.5.2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

 1. toteaa, että hallintosäännön mukaisesti elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan jäseniä ovat kunnanhallituksen puheenjohtajisto (3);
 2. pyytää paikkakunnalla toimivia yrittäjäjärjestöjä nimeämään yhden varsinaisen ja yhden varaedustajan neuvottelukuntaan;
 3. kutsuu kaksi muuta elinkeinoelämän edustajaa neuvottelukuntaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

 1. toteaa,​ että hallintosäännön mukaisesti elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan jäseniä ovat kunnanhallituksen puheenjohtajisto (3);​ sekä
 2. nimeää elinkeinopoliittiseen neuvottelukuntaan seuraavat yritystoiminnan edustajat 
  - Kukka Vihavainen, varajäsen Sirpa Huoponen
  - Timo Karhula, varajäsen Pasi Juvonen
  - Teemu Punavaara, varajäsen Markku Ripatti.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.