Kunnanhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky / lausunto talousarvioesityksestä 2022

MjuDno-2021-740

Valmistelija

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten hallitus pyytää jäsenkunnilta lausuntoja vuoden 2022 talousarviostaan perussopimuksen 17 § mukaisesti.

Kuntalain 110 § mukaan taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnan ja talouden tavoitteet. Essote-kuntayhtymä loppuu sote-uudistuksen myötä 31.12.2022, joten talousarvioesitys ei sisällä suunnitelmavuosia. Alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palveluiden tuottamisvastuu siirtyy vuoden 2023 alusta lukien Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Sote-uudistuksen voimaanpanolain mukaisesti sote-kuntayhtymien jäsenkuntien on katettava kuntayhtymän taseeseen mahdollisesti kertynyt alijäämä ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle. Essoten vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli kumulatiivista alijäämää noin 3,8 miljoonaa euroa, joka on kertynyt vuonna 2019 erikoissairaanhoidosta. Mäntyharju on tehnyt kyseisen alijäämän kattamista varten 265 600 euron varauksen.

Talousarviovuosi 2022 on Essote-kuntayhtymän kuudes ja viimeinen toimintavuosi. Talousarvion lähtökohtana on Essoten neuvottelukunnassa 7.6.2021 käsitelty ja talousarvion tuloslaskelman (s.39) mukainen 373 miljoonan euron jäsenkuntalaskutus. Kuntaosuudet ovat 87 % kuntayhtymän tuloista. Lausuttavaksi toimitettuun talousarvioesitykseen on kuitenkin lisätty sivulle 12 kuntien laskutusosuuksiin palkkojen harmonisoinnista aiheutuvat lisäkustannukset, yhteensä 17 miljoonaa euroa. Kunnille toimitetussa talousarvioesityksessä Essote on jaksottamassa 17 miljoonan euron lisäkustannuksen osin vuodelle 2021 ja osin vuodelle 2022. Vuodelle 2021 esitettävä harmonisoinnin aiheuttama lisäkustannus olisi 3,9 miljoonaa euroa ja 13,1 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Täten vuoden 2022 kuntalaskutuksen kokonaissummaksi tulisi 386 miljoonaa euroa.

Mäntyharjun kuntalaskutusosuus on kesäkuun esityksen mukaisesta 373 miljoonan euron kuntalaskutusosuudesta noin 27,766 miljoonaa euroa. Lausunnon antohetkellä Mäntyharjun kunnan talousarvioraamiin on sosiaali- ja terveyspalveluihin varattu Essoten perusraamin mukaisesti 27,3 miljoona euroa. Essote on myöhemmin päivittänyt kuntalaskutusosuustaulukkoa, jolloin Mäntyharjun laskutusosuus on tarkentunut noin 0,466 miljoonan euron lisäyksellä. Tämän lisäksi Mäntyharjun osuus esitetystä 17 miljoonan euron palkkaharmonisoinnista toisi vuodelle 2021 lisäystä 290 857 euroa, ja vuoden 2022 lisäkustannus olisi 976 982 euroa, joka nostaisi Mäntyharjun vuoden 2022 kokonaislaskutussumman 28,743 miljoonaan euroon.

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioraamiin sisällytetyllä kuntalaskutussummalla Mäntyharjun kunnan vuoden 2022 tuloslaskelmasta on muodostumassa juuri ja juuri positiivinen. Tämä summa ei kuitenkaan sisällä palkkaharmonisointia. Kustannustason kohtuuttoman suurta kasvua kuvaa vertailu Essoten ensimmäisen toimintavuoden 2017 kuntalaskutusosuuteen, joka Mäntyharjun kohdalla oli noin 23,5 miljoonaa euroa. Vuoteen 2017 verrattuna kasvua on 18,1 prosenttia ja palkkaharmonisointi huomioiden 22,2 prosenttia (5,2 M€). Samaan aikaan kunnan verotulot ja valtionosuudet ovat kasvaneet vain 8,7 prosenttia (3,4 M€). Tulojen kasvulla on pyritty kattamaan sotekulujen kasvua, ja silti euromääräinen sotekulujen nettokasvu on noin 1,8 miljoonaa euroa. Taloutta on jouduttu tasapainottamaan leikkaamalla muiden kunnan palvelujen kustannuksia, vaikka osa valtionosuuksista on tarkoitettu muidenkin kuin sotekulujen kattamiseen. Mäntyharjun verotulokehitys ei ole mitenkään pysynyt tämän kasvun perässä.

Lausunnolla olevassa Essoten talousarvioluonnoksessa mm. todetaan (s.4), että henkilöstöjohtamisen painopisteinä koko organisaation tasolla vuoden 2022 aikana ovat uudistetun ja kannustavan palkkausjärjestelmän toteuttaminen sekä palkkaharmonisointi erillisen suunnitelman mukaisesti talousarviomäärärahojen puitteissa. Mikäli palkkaharmonisointi laskutetaan jäsenkunnilta tuloslaskelmassa esitetyn kuntalaskutuksen päälle, niin jäsenkuntalaskutus on kestämättömän suuri, eikä sitä missään tapauksessa voida hyväksyä. Mäntyharjun osalta se edellyttäisi joko yhden tuloveroprosenttiyksikön nostoa (21,75%:iin) tai vajaan miljoonan euron lisäsopeutusta, joka olisi 5,4 % sotekulujen jälkeen jäävistä toimintakuluista.

Mikäli palkkaharmonisointineuvotteluissa päästään sopimukseen, on siitä aiheutuvien kustannusten kattamisen tapahduttava kesäkuussa esitetyn talousarvioraamin mukaisen laskutussumman sisällä. Ylimääräisen palkkaharmonisointikustannuksen jaksottamisella eri vuosien välille ei ole kunnan näkökulmasta merkitystä, vaan koko lisäkustannuserään suhtaudutaan kielteisesti sen kohdistumisvuodesta riippumatta.

Sote-uudistuksen rahoitusmallissa kuntien ja hyvinvointialueiden taloudelliset intressit ovat vastakkaiset. Kuntien rahoitusmalli palkitsee kuntia sote-kustannusten kasvun hillitsemisestä, kun taas hyvinvointialue saa suuremman rahoituksen, mikäli sille siirtyvät sotekulut kasvavat korkeammiksi vuosina 2021 ja 2022. Kuntien tulevien vuosien rahoitus jää sitä pienemmäksi, mitä suuremmaksi sotekustannukset vuosina 2021 ja 2022 kasvavat. Sotekustannusten merkittävä kasvu tarkoittaa pysyväksi jääviä valtionosuusleikkauksia Essoten jäsenkuntien rahoitukseen vuodesta 2023 lukien. Sen lisäksi, että talouden kantokykyyn nähden liian suureksi kasvava vuoden 2022 kuntalaskutusosuus tarkoittaisi Mäntyharjulle alijäämää kyseiselle vuodelle, johtaisi suuri sotekustannusten kasvun aiheuttama pysyvä valtionosuusleikkaus erittäin tiukkaan taloustilanteeseen soteuudistuksen jälkeisinä vuosina.

Soteuudistuksen rahoitusmallin mukaisen vuoden 2022 tilinpäätöksen perusteella tehtävän tarkastuslaskennan johdosta myös Essoten budjetissa pysyminen tulee olemaan ensi vuonna ensiarvoisen tärkeää. Ristiriitatilanteeseen on pystyttävä löytämään kompromissi, johon molemmat osapuolet pystyvät sitoutumaan. Rahoitusmallin mahdollisesti aiheuttamat leikkaukset kuntien rahoitukseen tarkoittavat käytännössä leikkauspainetta soteuudistuksen jälkeen kuntien järjestämisvastuulle jääviin muihin palveluihin, ennen kaikkea sivistystoimeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus antaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle vuoden 2022 talousarviosta alla olevan lausunnon:

Mäntyharjun kunta ei hyväksy Essoten talousarviossa esitettyä jäsenkuntalaskutustasoa vuodelle 2022, koska se ylittää kunnan taloudellisen kantokyvyn ja aiheuttaa merkittäviä leikkauksia myös tulevien vuosien rahoitukseen.

Mäntyharju edellyttää Essoten sitoutuvan kesäkuun talousarvioraamissa esitettyyn 27,766 miljoonan euron kuntalaskutussummaan. Mikäli Essote päätyy toteuttamaan palkkaharmonisointia esittämässään mittakaavassa, on sen aiheuttamat kustannukset kyettävä sisällyttämään tähän laskutuksen tasoon. Toisin sanoen Essoten on löydettävä muusta toiminnastaan vähintään mahdollista palkkaharmonisointia vastaavan suuruiset säästöt, jotta kuntalaskutuksen taso ei nouse enempää jo muutoinkin sietämättömän korkealta tasolta. Mahdollisten valtiolta hoitojonojen purkuun saatavien korona-avustusten on pienennettävä kuntalaskutussummia vastaavalla euromäärällä. Essoten tulee jatkaa kehitysohjelmansa toimenpiteiden toteuttamista säästöjen aikaansaamiseksi. Kehitysohjelmaan suunniteltu palveluverkkotarkastelu kuitenkin edellyttää vielä perusteellista laskentaa ja yksikkökustannustietoisuutta, jotta palveluverkkorakenne olisi tulevaisuudessa lähipalveluiden osalta koko hyvinvointialuetta ja sen asukkaita tasapuolisesti palveleva.

Mäntyharju varaa vuoden 2022 talousarvioonsa Essoten perusraamissa kuntalaskutusosuuteen 27,3 miljoonaa euroa.

Tulevan hyvinvointialueen rahoituksen maksimointia jäsenkuntien tulevan rahoituksen kustannuksella ei voida sallia. Essoten on tiedostettava oman taloudenpitonsa huomattavan suuret vaikutukset jäsenkuntiensa nykyiseen ja tulevaan taloustilanteeseen sekä kannettava vastuunsa jäsenkuntiensa taloudellisten selviämismahdollisuuksien säilyttämisestä myös sote-uudistuksen jälkeisinä vuosina.

Päätös

Hyväksyttiin.


Seppo Hujanen poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi, HallintoL 28 § 1 mom. 3 kohta.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)