Kunnanhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 219 Itä-Suomen päihdehuollon ky:n tilinpäätöksen 2021 hyväksyminen

MjuDno-2021-248

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymässä on 36 jäsenkuntaa, joista peruspääomaosuuksien perusteella isoimmat jäsen kunnat ovat Kuopio 21 %, Kotka 12 %, Mikkeli 11 % ja Kouvola 10 % eli yhteensä näillä kaupungeilla on 54 % osuus kuntayhtymän peruspääomasta.
Kuntayhtymällä ei vuoden 2020 aikana ole ollut mitään toimintaa. Kuntayhtymän purkuun liittyvät toimenpiteet (kiinteän omaisuuden myynti ja arkiston siirto) on tehty. Palvelutuotanto on loppunut vuonna 2018. Kuntayhtymän omaisuus on pankkitilillä olevat varat noin 1,4 miljoonaa euroa. Mäntyharjun kunta hoitaa kirjanpidon ja asiakirjahallinnan.
Luottamushenkilöorganisaatioita ovat yhtymähallitus ja yhtymävaltuusto, jotka on koostettu perussopimuksen mukaisesti. Yhtymävaltuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemalla jäsenellä niin monta ääntä kuin hänen edustamansa kunnan kunnanvaltuustoon kuuluu jäseniä.

Kuntayhtymää ollaan purkamassa ja purkusopimus on hyväksytty kaikissa 36 jäsenkunnassa vuonna 2019. Yhtymävaltuusto ei ole kuitenkaan edennyt asiassa loppuselvityksen laatimiseen, koska lokakuussa 2019 vuodenvaihteessa 2016-2017 kuntayhtymästä eronneet Lappeenranta, Joensuu ja Imatra lähestyivät kuntayhtymää vaatimalla itselleen peruspääoman palautusta. Tästä käynnistyi hallintoriita-asia, jonka käsittely on hallinto-oikeudessa kesken. Edellä mainitun johdosta kuntayhtymän purkautuminen on viivästynyt eikä ole tietoa, milloin riita-asia saisi lopullisen ratkaisun.

Voimassa oleva perussopimus on hyväksytty 2015 ja sen mukaan peruspääomia ei palauteta eroaville kunnille. Perussopimuksen syntymiseen liittyi monia eri mielipiteitä ja erimielisyydet liittyivät eritoten siihen, palautetaanko peruspääoma tai osa siitä eroavalle jäsenkunnalle.

Isoimmat jäsenkunnat eli Kuopio, Kotka, Kouvola ja Mikkeli ovat valmistelleet sovintoratkaisua riita-asiaan. Neljän jäsenkunnan viranhaltijat ovat tavanneet Teams -neuvottelussa hallintoriidan käynnistäneiden Lappeenrannan, Joensuun ja Imatran edustajat 30.11.2020. Neuvotteluissa saavutettiin seuraava viranhaltijoiden välinen neuvottelutulos:
"Kuntayhtymän jäljellä olevat varat jaetaan loppuselvityksen valmistumisen ja purkautumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle sekä kolmelle hallintoriidan nostaneelle kunnalle samoin perustein kunkin kunnan kuntayhtymän peruspääomiensa suhteessa. Kuntayhtymä vastaa omista oikeudenkäyntikuluista ja hallintoriidan käynnistäneet kunnat vastaavasti omista".

Imatran, Joensuun ja Lappeenrannan kaupunginhallitukset ovat hyväksyneet osaltaan sovintoesityksen ja ovat lupautuneet vetämään hallintoriita-asian pois oikeudesta, mikäli kuntayhtymän kaikki nykyiset 36 jäsenkuntaa myös hyväksyvät sovintoesityksen.

Sovintoesitys on hyväksytty Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän toimielimissä (yhtymähallitus 24.2.2021 ja yhtymävaltuusto 23.3.2021) ja esitetään jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi 31.5.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Mäntyharjun kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamiseen liittyvässä hallintoriita-asiassa saavutetun neuvottelutuloksen, jolla kuntayhtymän varat jaetaan kuntayhtymän purkautumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle sekä kolmelle hallintoriidan nostaneelle kunnalle samoin perustein kunkin kunnan kuntayhtymän peruspääomiensa suhteessa.
Osapuolet vastaavat itse omista oikeudenkäyntikuluistaan. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamiseen liittyvässä hallintoriita-asiassa saavutetun neuvottelutuloksen, jolla kuntayhtymän varat jaetaan kuntayhtymän purkautumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle sekä kolmelle hallintoriidan nostaneelle kunnalle samoin perustein kunkin kunnan kuntayhtymän peruspääomiensa suhteessa.
Osapuolet vastaavat itse omista oikeudenkäyntikuluistaan. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 5.10.2021 käsitellyt ja hyväksynyt kuntayhtymän viimeisen vuoden tilinpäätöksen, joka tehtiin päivämäärään 31.8.2021. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on kokoontunut 18.10.2021 ja käsitellyt sekä hyväksynyt tilinpäätöksen.

Purkusopimuksen mukaan kaikkien jäsenkuntien tulee vielä käsitellä ja hyväksyä purkautuneen kuntayhtymän viimeisen vuoden tilinpäätös sekä myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus kaudelta 1.1.2021 – 31.8.2021 ennen kuin kuntayhtymän jäljellä olevat varat voidaan palauttaa jäsenkunnille. Tilinpäätöstilanteessa kuntayhtymän tilillä oli 1 289 070,06 euroa. Tästä summasta 50 000 euroa on siirretty Mäntyharjun kunnan tilille viimeisten kulujen kattamista varten. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus 50 000 eurosta palautetaan myöhemmin erikseen kaikille kunnille pääomaosuuksien suhteessa.

Kirjeen liitteenä on pöytäkirjan ote yhtymähallituksen käsittelystä, toimintakertomus sisältäen tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomus sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomus.

Jokaista jäsenkunnan valtuustoa pyydetään käsittelemään ja hyväksymään kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös seuraavassa valtuuston kokouksessaan sekä myöntämään vastuuvapaus tilivelvollisille.
Varojen palauttamista varten tarvitaan myös jokaiselta kunnalta tilinumero, jolle kunnalle kuuluvat varat voidaan palauttaa. Pöytäkirjanote käsittelystä sekä tilinumero tulee lähettää osoitteeseen toimisto@tuustaipale.fi tai maria.narhinen@tuustaipale.fi. Rahat palautetaan siinä vaiheessa, kun kaikki jäsenkunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet tilinpäätöksen. Tavoitteena on palauttaa rahat tämän vuoden puolella. Toimintakertomuksen lopussa on laskelma kullekin kunnalle palautettavasta summasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen 2021 ja esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)