Kunnanhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Mikkelin seudun ilmasto-ohjelmatyö

MjuDno-2021-376

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta § 39, 21.04.2021

Valmistelija
Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun kuntien ilmasto-ohjelmat ovat luonnosvaiheessa. Ohjelmat on valmisteltu osana Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 hanketta (EAKR), jossa on mukana Mikkelin lisäksi Hirvensalmi, Kangasniemi, Juva, Mäntyharju, Puumala ja Pertunmaa. Liitteenä on ehdotukset Mikkelin, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan ilmasto-ohjelmien luonnoksiksi. Juva ja Puumala käsittelevät omat ilmasto-ohjelmaluonnokset omissa toimielimissään. Hirvensalmi valmistelee omassa aikataulussaan Mikkelin seudun kuntailmasto -hankkeessa laaditun luonnoksen pohjalta yhdistetyn ilmasto- ja ympäristöohjelman. 

Ilmasto-ohjelmien valmistelua on tehty vuoropuhelussa kuntien viranhaltijoiden, seudun tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden, kunnallisten yritysten ja oppilaitosten kanssa. Työssä on hyödynnetty mm. Kuntaliiton, eri ministeriöiden ja tutkimuslaitosten tapahtumia sekä materiaaleja. Hankkeessa on järjestetty kuntakohtaisia ilmastotapaamisia ja webropol-pohjainen ilmastokysely, johon vastasi yhteensä noin 80 henkilöä. 

Ilmasto-ohjelmien tavoitteena on tarjota koottu ilmastonäkökulma kuntien strategiatyön tueksi, määritellä kuntakohtaiset ilmastotavoitteet ja tukea kuntien ilmastotyötä yksityiskohtaisilla toimenpide-esityksillä. Ohjelmat on laadittu vuosille 2021-2031. 

Ohjelmien tavoitteet on suhteutettu kansallisiin tavoitteisiin. Suomen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius viimeistään vuonna 2035. Tämä tarkoittaa päästöjen vähentämistä 70 % vuoden 1990 tasosta ja loppujen 30 % vähentämistä hiilinielujen avulla. Mikkelin ilmasto-ohjelmaluonnoksessa tavoitteeksi on asetettu hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Muiden seudun kuntien luonnoksissa tavoitteet ovat samat kuin Suomella. Ilmasto-ohjelmien visioihin kuuluu, että Mikkelin seudulla tuotetaan myös muualle sopivia esimerkkejä hiilineutraalisuutta edistävistä ratkaisuista.  

Päätavoitteen edistämiseksi ohjelmissa on asetettu alakohtaisia tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita. Mikkelin seudun kuntien suurimpia päästölähteitä ovat tieliikenne, energiantuotanto ja –kulutus sekä maatalous, joista kaikista on ohjelmissa omat osionsa. Vuonna 2020 tehtyjen valtakunnallisten vähähiilikarttojen perusteella päästöjä on vaikeinta vähentää maataloudessa. Tämä kannattaa huomioida tavoitteiden asettamisessa ja arvioinnissa.  

Suurin osa ilmastotyöstä toteutuu muun toiminnan sisällä ilman erillisiä resursseja. Energia-alalla erityisesti pienten kuntien kannattaa hakea yhteistyötä ja kumppaneita taloudellisimpien ja ilmastoystävällisimpien ratkaisujen löytämiseen. Erityisesti taajamissa voidaan maankäytön suunnittelulla tukea vähäpäästöisiä ratkaisuja. 

Kunnat voivat toimia omalla metsänhoidollaan esimerkkinä siitä, kuinka metsien puumäärä ja hiilivarasto kasvavat samalla, kun metsistä saadaan tuloja ja muita hyötyjä. Jos seudun muut metsänomistajat seuraavat esimerkkiä, niin metsäisellä seudulla hiilinielutavoitteen saavuttaminen helpottuu.  

Seudun luonto vetää ihmisiä puoleensa ja seudun kuntia yhdistää runsas vapaa-ajanasutus. Tavoitteena on kehittää monipaikkaisuutta ja luontoon liittyvää vapaa-ajan viettoa vähäpäästöiseksi vaihtoehdoksi lentäen ja/tai kauas suuntautuvalle matkailulle mm. vähentämällä autoilun tarvetta palveluita parantamalla.  

Mikkelin seudulle rakennetaan osana Kuntailmasto 2050 -hanketta ja erillisellä ympäristöministeriön hankerahoituksella Ilmastopolku-nimistä kokonaisuutta, joka tarjoaa tukea ja koulutusta isompiin ja pienempiin ilmastokasvatusprojekteihin osallistujien oman valinnan mukaan. Alueen ilmastotyöstä kootaan esimerkkejä verkkoon ja niitä hyödynnetään opetuksessa ja erilaisten toimintojen ilmastovaikutusten arvioinnissa.

Päätösehdotus

Esittelijä
Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee Mikkelin seudun kuntien ilmasto-ohjelmatyön tilannekatsauksen ja Mikkelin, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan ilmasto-ohjelmaluonnokset tiedoksi, ja valtuuttaa Mikkelin seudun ympäristöpalvelut tekemään tarpeellisia muutoksia ilmasto-ohjelmaluonnoksiin yhteistyössä kuntien kanssa. Kunnat valmistelevat ja hyväksyvät ohjelmat kuntakohtaisesti omassa aikataulussaan. Mikkelin seudun kuntailmasto -hanke tarjoaa tukea ohjelmien muokkaamiseen ja käsittelyyn hankkeen keston puitteissa.  

Päätös
Merkitään tiedoksi. Lisäksi lautakunta esittää, että luonnokset ilmasto-ohjelmista asetetaan yleisesti nähtäville, ja luonnoksista pyydetään lausuntoja ja mielipiteitä, jonka jälkeen Ympäristöpalvelut ja Mikkelin seudun ilmasto 2050 -hanke valmistelee saadun palautteen perusteella muutetut luonnokset kuntiin hyväksyttäviksi.
________ 

Mikkelin seudun ympäristölautakunta § 98, 13.10.2021

Valmistelija
Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun kuntien ilmasto-ohjelmia on valmisteltu osana Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 -hanketta (EAKR), jossa on mukana Mikkelin lisäksi Hirvensalmi, Kangasniemi, Juva, Mäntyharju, Puumala ja Pertunmaa. Liitteenä on ehdotukset Mikkelin, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan ilmasto-ohjelmien luonnoksiksi. Juva ja Puumala käsittelevät omat ilmasto-ohjelmaluonnokset omissa toimielimissään. Hirvensalmi valmistelee omassa aikataulussaan Mikkelin seudun kuntailmasto -hankkeessa laaditun luonnoksen pohjalta yhdistetyn ilmasto- ja ympäristöohjelman. 

Ilmasto-ohjelmien valmistelua on tehty vuoropuhelussa kuntien viranhaltijoiden, seudun tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden, kunnallisten yritysten ja oppilaitosten ja Mikkelin seudun ilmastohankkeiden (Hiilivapaa Etelä-Savo ja Päästötön liikenne Mikkelin seudulla) kanssa vuosien 2020 ja 2021 aikana. Työssä on hyödynnetty mm. Kuntaliiton, eri ministeriöiden ja tutkimuslaitosten tapahtumia sekä materiaaleja. Hankkeessa on järjestetty  kuntalaisille, päättäjille ja viranhaltijoille suunnattuja kuntakohtaisia ilmastotapaamisia ja webropol-pohjainen ilmastokysely, johon vastasi yhteensä noin 80 henkilöä. 

Ilmasto-ohjelmien tavoitteena on määritellä kuntakohtaiset ilmastotavoitteet ja tukea kuntien ilmastotyötä yksityiskohtaisilla toimenpide-esityksillä. Ohjelmat on laadittu vuosille 2022-2035. Ohjelmien tavoitteet on suhteutettu kansallisiin tavoitteisiin. Suomen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius viimeistään vuonna 2035. Tämä tarkoittaa päästöjen vähentämistä 70 % vuoden 1990 tasosta ja loppujen 30 % vähentämistä hiilinielujen avulla. Mikkelin ilmasto-ohjelmaluonnoksessa tavoitteeksi on asetettu hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Muiden seudun kuntien luonnoksissa tavoite on sama kuin Suomen kansallinen tavoite. 

Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien ilmasto-ohjelmaluonnoksia esiteltiin Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle 21.4.2021 (§ 39). Tuolloin lautakunta esitti, että luonnokset asetetaan yleisesti nähtäville ja niistä pyydetään lausuntoja eri sidosryhmiltä. Lausuntokierros toteutettiin keväällä 2021 niin, että ohjelmaluonnokset olivat verkossa yleisesti nähtävillä kommentointia varten 7.6.2021 saakka. Lisäksi ohjelmaluonnoksista pyydettiin erikseen lausunnot MTK Etelä-Savolta, Mikkelin seudun yrittäjät - ja vapaa-ajanasukasyhdistyksiltä sekä Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistykseltä. Lausuntoja saatiin määräaikaan mennessä 6 kpl. MTK-Etelä-Savo ry antoi lausunnon kaikkien neljän kunnan ilmasto-ohjelmaluonnoksista, Suomen luonnonsuojelunliiton Suur-Savon yhdistys ry:n lausunnot (3 kpl) koskivat Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan ilmasto-ohjelmaluonnoksia, yksi yksityishenkilö antoi lausuntonsa Kangasniemen ilmasto-ohjelmaluonnoksesta ja MTK Metsänomistajien lausunto koski kaikkien neljän kunnan ilmasto-ohjelmaluonnoksia. Yhteenveto lausuntojen sisällöstä on oheismateriaalina.

Lausuntojen keskeinen sisältö on käyty Mikkelin, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanjohtajien kanssa läpi ja linjattu lausuntojen johdosta tehdyt muutokset ohjelmiin. Samalla kunnanjohtajat ovat omalta osaltaan kommentoineet ohjelmaluonnoksia. Kuntien viranhaltijoiden kanssa on käyty kesän aikana kunkin viranhaltijan vastuualueen tavoitteet ja toimenpiteet läpi, ja pyydetty kommentteja muilta osin ohjelmaluonnoksen teksteihin. Samoin keskusteluja on käyty ja kommentteja pyydetty Etelä-Savon Energialta, Suur-Savon Sähköltä, Metsäsairilalta ja Mikseimikkeliltä. Saatujen lausuntojen, mielipiteiden ja kommenttien pohjalta on valmisteltu liitteenä olevat ilmasto-ohjelmaluonnokset Mikkelille, Kangasniemelle, Mäntyharjulle ja Pertunmaalle.

Päätösehdotus
Esittelijä
Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee Mikkelin seudun kuntien ilmasto-ohjelmatyön tilannekatsauksen ja Mikkelin, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan ilmasto-ohjelmaluonnokset tiedoksi, ja lähettää ohjelmaluonnokset Mikkelin, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallituksille ja edelleen kunnanvaltuustoille hyväksyttäviksi. Mikkelin seudun kuntailmasto -hanke tarjoaa tukea ohjelmien viimeistelyyn ja käsittelyyn hankkeen keston puitteissa (31.12.2021 saakka).

Päätös
Merkittiin tiedoksi sillä lisäyksellä, että lautakunta pyytää Ympäristöpalveluja tekemään ohjelmaluonnoksiin seuraavat lisäykset:
- Puurakentaminen selkeämmin mukaan ohjelmiin (oma osio puurakentamiselle).
- Selvitettävä, onko alueella ylimääräistä biokaasun tuotantoa, ja mahdollisesti biokaasun polttamisen aiheuttamia ylimääräisiä päästöjä.
- Tuulivoiman selvittäminen kaikkiin ohjelmiin.
- Ehdotetaan Mikkelille hiilineutraalisuustavoitteeksi vuoden 2030 sijaan vuotta 2035.
_________

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Mäntyharjun kunnan ilmasto-ohjelmaluonnoksen.

Päätös

Kunnanhallitus palautti Mäntyharjun ilmasto-ohjelmaluonnoksen Mikkelin seudun ympäristöpalveluihin uudelleen valmisteltavaksi. Ohjelmaa tulee täydentää puurakentamisen tuomisella selkeämmin ohjelmaan mukaan.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)