Kunnanhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 215 Tuloveroprosentti 2022

MjuDno-2021-750

Valmistelija

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.

Veromenettelystä annetun lain (1558/95) 91a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan nejännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 29.6.2021/616 mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti. Tällöin kunta ilmoittaa tuloveroprosentin prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella.

Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosentiksi säädetään lailla kunkin kunnan vuoden 2022 veroprosentti vähennettynä samalla prosenttiyksikkömäärällä kaikissa kunnissa.
Kuntatalousohjelmassa 2022-2025 esitetty arvio alennuksesta on 12,39 prosenttiyksikköä, kun se vielä hallituksen esityksessä 241/2020 oli 13,26 prosenttiyksikköä. Lopullinen alennus on määrä tarkentaa myöhemmin uusimpien laskelmien pohjalta keväällä 2022. Päättäessään vuoden 2022 veroprosenteistaan kunnat päättävät käytännössä myös vuoden 2023 veroprosenttinsa.

Yksittäinen kunta saa valtionvarainministeriön vuosittain vahvistaman jako-osuuden mukaisen määrän veroja kuntaryhmän osuudesta. Yksittäisten kuntien jako-osuudet määräytyvät kunkin kunnan yritystoimintaerän ja metsäerän summan suhteellisena osuutena kaikkien kuntien vastaavien lukujen summasta.

Yritystoimintaerä muodostetaan yhteisölle maksuunpantujen verojen perusteella. Jos yhteisöllä on toimipaikka vain yhdessä kunnassa, yhteisövero ohjataan tälle kunnalle. Jos toimipaikkoja on useammassa kunnassa yhteisölle maksuunpantu vero jaetaan toimipaikkakuntien kesken toimipaikkojen kuntakohtaisen henkilöstömäärän suhteessa.

Alustavan tiedon (Kuntaliiton veroennuste) mukaan Mäntyharjun kunnan yhteisöverokertymä talousarviovuonna 2022 on 2,8 M€. Muutos vuoden 2021 toteutuvasta kertymästä -25,6 %.

Alustavan tiedon (Kuntaliiton veroennuste) mukaan Mäntyharjun kunnan kunnallisvero talousarviovuonna on esitetyllä veroprosentilla 20,75 vuonna 2022  17,5 M€.

Kunnan suhteellinen osuus kohdistettavasta mesäverosta määräytyy kuntakohtaisesti kantorahatulojen perusteella, mikä lasketaan kuntakohtaisten hakkuumäärien ja kantohintojen tulona.

Kiinteistöveroprosenttien suuruudesta päättää kunnanvaltuusto erikseen.

Koko maan (painotettu maksuunpantua kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla) kunnallisveroprosenttien keskiarvo on 20,02 vuonna 2021.
Etelä-Savon keskimääräinen tuloveroprosentti on 21,94 vuonna 2021.

Valtuusto on 9.11.2020 § 48 päättänyt Mäntyharjun tuloveroprosentiksi 20,75. 

Vuoden 2022 talousarviovalmistelussa on lähdetty nykyisen ansiotuloprosentin mukaisesta määrästä 17,5 M€, joka mahdollistaisi Kuntalain edellyttämän tasapainoisen taloussuunnitelman. Talousarviovalmistelussa ei kuitenkaan ole huomioitu mahdollista kunnalle tulevaa Essoten palkkaharmoinisoinnin lisälaskutusta (n. 977 000 euroa), koska sitä ei ole huomioitu lausunnolla olevassa Essoten talousarvion 2022 tuloslaskelman kuntien maksuosuuksissa. Varautuminen lisälaskutukseen edellyttäisi Mäntyharjussa yhden tuloveroprosenttiyksikön korotusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Mäntyharjun kunnan vuoden 2022 tuloveroprosentin suuruudeksi päätetään 20,75 %.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)