Kunnanhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Olennaiseen tehtävämuutokseen liittyvän palkantarkistuksen ratkaisuvallan siirtäminen

MjuDno-2024-156

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen palkkausluvun mukaan viranhaltijan / työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa määrättäessä tai siitä sovittaessa tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan / työntekijän tehtävien vaativuus.

KVTES:n  II luvun 10 § Olennainen muutos tehtävissä:
"Jos viranhaltijan / työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävän uudelleen järjestelyjen vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkastetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä.

Tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisajankohdat ovat:
1. tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos uusi tehtäväkohtainen palkka on korkeampi;
2. kahdeksan viikon kuluttua tehtävien muutoksesta, jos uusi tehtäväkohtainen palkka on alempi;
3. tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos työntekijä hakeutuu omasta pyynnöstään vähemmän vaativaan tehtävään tai toisiin tehtäviin siirtymistä on tarjottu lomauttamisen vaihtoehtona;
4. toiseen virkaan siirtymishetki.

Vuosilomasijaisuuksissa tehtäväkohtaista palkkaa ei alenneta ja tehtäväkohtaisen palkan korottaminen koskee vain vähintään kaksi viikkoa kestäviä yhdenjaksoisia sijaisuuksia, jolloin tarkastamisajankohta on sijaisuuden alkaminen.

Sovelltamisohje (1 mom ja 2 mom.)
Tehtävän vaativuuden muutoksen perusteena voi olla mm. siirto toiseen tehtävään, määräaikainen lisätehtävä tai tehtävien muuttaminen olennaisesti vaativammaksi tai vähemmän vaativaksi.
Jos tehtäviä muutetaan määräajaksi ja uusi tehtäväkohtainen palkka on korkeampi, palkka alenee välittömästi em. määräajan päätyttyä.
Tehtäväkohtaista palkkaa ei muuteta, jos tilapäinen siirto toiseen virkaan tai tehtävään tai tilapäiset tehtävämuutokset on otettu huomioon tehtäväkohtaisen palkan määrässä esim. toimiminen tilapäisesti esimiehen sijaisena tai muu sijaisjärjestely."  

Em. KVTES:n II luvun 10 §:n mukaisia tapauksia tapauksia on kunnassa vuositasolla useita. Tapaukset muodostuvat sijaistamisien aiheuttamista tehtäväjärjestelyistä ja organisaatiomuutoksista. Käynnissä oleva kuntajakoselvitys on korostanut tilannetta, koska rekrytointeja suunniteltaessa tulee huomioida mahdollisen Uuden Mäntyharjun henkilöstötarve.

Kunnan johtotiimissä on keskusteltu asiasta ja päädytty esittämään joustavuuden varmistamiseksi, että kunnanhallitus delegoisi hallintosäännön 23 §:n 21 kohdan (kunnanhallitus päättää virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta, jollei sitä ole muualla hallintosäännössä tai erillisellä päätöksellä siirretty / määrätty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle) mukaista toimivaltaa viranhaltijalle.
Delegointipäätös on tarkoituksenmukaista rajata koskemaan nimenomaan KVTES:n II luvun 10 §:n mukaisia tapauksia, ei muita harkinnanvaraisia palkkaratkaisuja, määräajaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. delegoi päätösvallan hallintosäännön 23 §:n 21 mom. osalta hallinto- ja talousjohtajalle silloin kun kyse on KVTES:n II luvun 10 §:n tarkoittamasta palkantarkastuksesta määräajaksi (maksimi 1 vuosi);
  2. edellyttää, että mainitut palkantarkastukset käsitellään kunnan johtotiimissä ennen päätöksentekoa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanjohtaja, toimialajohtajat, esimiehet, henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Puhelinnumero: 044 7707 210
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.