Kunnanhallitus, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Mäntyharjun kunnan edunvalvonnan kärjet 2022-2025 / päivitys 2024-2025

MjuDno-2020-521

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliitosta on tullut pyyntö 13.12.2021 Etelä-Savon kaupunkien ja kuntien hallituksille. Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää kuntaa toimittamaan kunnan laatima strategia valtuustokaudelle 2021-2024 ja/tai keskeiset edunvalvonnan painopisteet ja tavoitteet, mikäli kuntastrategia on vielä valmistella. Vastaukset pyydetään toimittamaan 24.1.2022 mennessä Etelä-Savon maakuntaliiton kirjaamoon, kirjaamo@esavo.fi.

Etelä-Savon maakuntaliiton tavoitteena on toimia aktiivisesti ja ennakoivasti maakunnan ja sen kuntien kanssa ja tuottaa ajantasaista tietoa kuntien päätöksenteon tueksi. Maakuntaliitto haluaa vahvistaa myös edunvalvonnan toimintatapoja ja tavoitteena on käynnistää kuntien kanssa suunnitelmallinen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen perustuva edunvalvontaprosessi vuoden 2022 aikana. Tähän liittyen maakuntaliitossa laaditaan maakunnallinen edunvalvonta-asiakirja maakuntaliiton ja sidosryhmien käyttöön talvella 2022.

Edunvalvonta-asiakirjan laadinta perustuu maakuntastrategian ja maakuntaohjelman tavoitteisiin sekä maakunnan toimijoiden yhteiseen tahtotilaan. Useat maakunnan kunnat ovat jo päivittäneet tai tulevat päivittämään kuntastrategiansa valtuustokaudella 2021-2024 sekä ovat linjanneet edunvalvonnan kärkensä alkavalle valtuustokaudelle. Maakuntaliitto on kiinnostunut kuntien laatimista valtuustokauden strategioista ja edunvalvonnan painopisteistä, jotta ne voidaan huomioida laadittaessa maakunnan edunvalvonta-asiakirjaa ja vahvistaakseen koko maakunnan edunvalvontaa.

Edunvalvonnan tavoitteet voidaan ryhmitellä:
- kuntakohtaiset edunvalvontatavoitteet ja painopisteet
- kuntien välistä yhteistyötä koskevat tavoitteet ja painospisteet
- maakunnalliset / valtakunnalliset edunvalvontatavoitteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus päättää Mäntyharjun kunnan edunvalvonnan painopisteiksi vuosille 2022-2025 seuraavasti:

Kuntakohtaiset edunvalvontatavoitteet ja painopisteet

Mäntyharjun sote-palvelujen turvaaminen

Hyvinvointialueiden aloittaessa ja resurssien vähentyessä vuonna 2023 Etelä-Savon palveluverkko tullee tarkasteluun. Erityisen tärkeää on varmistaa, että lähipalvelut toimivat myös Mikkelin eteläpuoleisella alueella.

Hyvinvointialueen ja kunnan yhdyspinnat

Erityisesti lasten, nuorten ja perheiden palveluissa tulee varmistaa kunnan ja hyvinvointialueen yhteinen toiminta sujuvien ja matalankynnyksen palveluiden takaamiseksi. Myös ennaltaehkäisevää työtä tulee jatkossakin tehdä systemaattisesti ja siihen tulee varata riittävästi resurssia.

Repovesi -reitistöjen kehittäminen

Mäntyharjun ja Kouvolan alueella sijaitsevan Repoveden kansallispuiston suosio on kasvanut viime vuosina vauhdilla. Mäntyharju-Repovesi - reitistö on yksi merkittävä yhteys kansallispuistoon. Mäntyharjun kunnan on yhdessä Kouvolan kaupungin ja Metsähallituksen kanssa kehitettävä reitistöjä kestävällä tavalla ja varmistettava Metsähallituksen resurssit kansallispuiston ylläpitoon.

Kuntien välistä yhteistyötä koskevat tavoitteet ja painospisteet

Savon radan yhteydet ja kehittäminen

Mäntyharjun kunta on sitoutunut Itärata-hankeyhtiöön, jonka tavoitteena on kehittää nopeita ratayhteyksiä suunnittelemalla Kouvola-Porvoo -oikorataa. Tämän tärkeän kehitysaskeleen lisäksi Savon radan toimijoiden tulee yhteistyössä edistää jo olemassa olevan radan nopeuttamista ja junavuorojen lisäämistä Itä-Suomen saavutettavuuden parantamiseksi.

VT5:n kehittäminen

Valtatie 5 on koko Itä-Suomen keskeisin maantieväylä, jota tulee kehittää systemaattisesti koko matkalta Lusista lähtien. Erityisesti Mikkelin eteläpuolelta Lusi-Koirakivi ja Hietanen-Pitkäjärvi tulee kunnostaa ympärivuotisesti 100 km/h ajettavaksi, jotta alueen vetovoima ja saavutettavuus paranee.

Monipaikka-asumisen kehittäminen

Mikkelin seudun runsas vapaa-ajanasutus on merkittävä pohja ja mahdollisuus monipaikkaiseen asumiseen. Kuntien tulee yhteistyössä etsiä ratkaisuja monipaikka-asumisen esteiden poistamiseksi mm. kaavoituksen, rakennusvalvonnan, laaja-kaistayhteyksien ja hyvinvointipalvelujen osalta.

Työllisyyden hoito

Kuntouttavan työtoiminnan moniammatillinen ohjaus on tukenut asiakkaiden työkuntoa. Kuntouttavan työtoiminnan siirtyessä kunnilta hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle tulee varmistaa työllisyyden hoidon lähipalvelujen saatavuus ja riittävien työvoimaresurssien saaminen TE-palveluista. Kuntien tulee vaikuttaa siihen, että työmarkkinatuen kuntaosuus ei jäisi jatkossa kuntien maksettavaksi, kun vaikutusmahdollisuudet ja -välineet sen suuruuteen poistuvat.

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä 2. asteen koulutuksen ja osaavan työvoiman saatavuus

Koulutuspalveluiden alueellinen saavutettavuus on varmistettava. Kuntien välisen yhteistoiminnan lisäksi kunnassa tulee säilyä opetuksen lähipalveluita erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville. Yrityksille osaavan työvoiman saatavuuden kannalta ammatillista ja täydentävää koulutusta tulee alueella olla tarjolla tarvelähtöisesti.

Maakunnalliset / valtakunnalliset edunvalvontatavoitteet

Hyvinvointialueen rahoitus ja lähipalveluverkoston turvaaminen

Esitetty laskentamalli hyvinvointialueen palvelujen rahoittamiseksi kohtelee ikääntynyttä ja korkean sairastavuuden maakuntaa epäoikeudenmukaisesti etenkin kun maakunnassa on kaksi keskussairaalaa. Rahoituksen tulee olla riittävä, jotta kauttaaltaan, mutta harvaan asuttu, alue pystyy toteuttaman kattavan lähipalveluverkon.

Kuntien peruspalvelujen rahoitus

Hyvinvointialueiden aloittaessa vuonna 2023 kuntien peruspalvelujen rahoitus on edelleen hämärän peitossa. Edunvalvonnan tulee vaikuttaa siihen, että kuntien lakisääteisten velvollisuuksien toteuttaminen ja toimintamahdollisuudet turvataan kaikkialla Suomessa kohtuullisella verotuksella.

Alemman tieverkon rahoitus

Alueen alemmalle tieverkolle osoitettu perusväylänpidon rahoitus ei tällä hetkellä ole riittävä ja koko maan tieverkon korjausvelka kasvaa koko ajan.  Alempi tieverkko ovat iso osa suomalaisen metsäteollisuuden ja elintarviketuotannon kuljetusketjuja. Tämän lisäksi verkko mahdollistaa myös huoltovarmuuden, palo- ja pelastustoiminnan, vapaa-ajan asumisen ja matkailun sekä elinkeinoelämän ja julkisten palveluiden toiminnan koko Suomessa. Lisäksi yksityisteitä ja niiden rahoitusta pitää tarkastella osana koko liikennejärjestelmää ja kuljetusketjuja.

Laajakaistarakentamisen rahoitus

Kuntien verorahoituksella tulee rahoittaa ensisijaisesti kuntien lakisääteisiä tehtäviä. Laajakaistarakentaminen ei kuulu kunnan lakisääteisiin tehtäviin, mutta riittävät laajakaistayhteydet ovat välttämättömiä asukkaiden ja yritysten toiminnan kannalta. Alueellisen eriarvoisuuden vähentäminen edellyttää, että kuntien maksuosuudesta luovutaan tai se yhtenäistetään 10 prosenttiin.

Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että Mäntyharjun kunnan strategiset painopisteet määräytyvät talven ja kevään aikana toteutettavassa strategiaprosessissa, jonka kunnanvaltuusto käsittelee toukokuussa 2022.

 

Kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi:
Kunnanhallitus käy keskustelua ja täydentää edunvalvonnan kärkikohtia kokouksessaan 31.1.2022.

Päätös

Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus.

Kunnanhallitus kävi keskustelua ja täydentää edunvalvonnan kärkikohtia kokouksessaan 31.1.2022.

Valmistelija

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliitosta on tullut pyyntö 13.12.2021 Etelä-Savon kaupunkien ja kuntien hallituksille. Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää kuntaa toimittamaan kunnan laatima strategia valtuustokaudelle 2021-2024 ja/tai keskeiset edunvalvonnan painopisteet ja tavoitteet, mikäli kuntastrategia on vielä valmistella. Vastaukset pyydetään toimittamaan 24.1.2022 mennessä Etelä-Savon maakuntaliiton kirjaamoon, kirjaamo@esavo.fi.

Etelä-Savon maakuntaliiton tavoitteena on toimia aktiivisesti ja ennakoivasti maakunnan ja sen kuntien kanssa ja tuottaa ajantasaista tietoa kuntien päätöksenteon tueksi. Maakuntaliitto haluaa vahvistaa myös edunvalvonnan toimintatapoja ja tavoitteena on käynnistää kuntien kanssa suunnitelmallinen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen perustuva edunvalvontaprosessi vuoden 2022 aikana. Tähän liittyen maakuntaliitossa laaditaan maakunnallinen edunvalvonta-asiakirja maakuntaliiton ja sidosryhmien käyttöön talvella 2022.

Edunvalvonta-asiakirjan laadinta perustuu maakuntastrategian ja maakuntaohjelman tavoitteisiin sekä maakunnan toimijoiden yhteiseen tahtotilaan. Useat maakunnan kunnat ovat jo päivittäneet tai tulevat päivittämään kuntastrategiansa valtuustokaudella 2021-2024 sekä ovat linjanneet edunvalvonnan kärkensä alkavalle valtuustokaudelle. Maakuntaliitto on kiinnostunut kuntien laatimista valtuustokauden strategioista ja edunvalvonnan painopisteistä, jotta ne voidaan huomioida laadittaessa maakunnan edunvalvonta-asiakirjaa ja vahvistaakseen koko maakunnan edunvalvontaa.

Edunvalvonnan tavoitteet voidaan ryhmitellä:
- kuntakohtaiset edunvalvontatavoitteet ja painopisteet
- kuntien välistä yhteistyötä koskevat tavoitteet ja painospisteet
- maakunnalliset / valtakunnalliset edunvalvontatavoitteet

Kunnanhallitus käsitteli asiaa 17.1.2022 kokouksessa ja päätti täydentää edunvalvonnan kärkikohtia kokouksessaan 31.1.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Neuvottelukunta käy kokouksessa kunnanjohtajan esityksen pohjalta edunvalvonnan kärjet läpi ja käy niistä keskustelua sekä esittää näkemyksensä edunvalvonnan kärjistä.

Päätös

Asiasta käydyn perusteellisen keskustelun jälkeen korostettiin edunvalvontatyön tärkeyttä. Merkittiin tiedoksi kunnanhallituksen käsittelyyn tuleva listaus edunvalvonnan kärjistä.

Valmistelija

Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus päättää Mäntyharjun kunnan edunvalvonnan painopisteet vuosille 2022-2025 seuraavasti:

Kuntakohtaiset edunvalvontatavoitteet ja painopisteet

Lähipalvelujen turvaaminen

Sote-palvelut ja palo- ja pelastustoimi:
Hyvinvointialueiden aloittaessa ja kokonaisresurssien vähetessä vuonna 2023 Etelä-Savon palveluverkko tullee tarkasteluun. Mäntyharjussa tulee jatkossakin olla terveyskeskus/hyvinvointiasema sekä palo- ja pelastuspalvelut. Lähipalvelut tulee resursoida niin, että kansalaisten turvallisuus ja kohtuulliset vasteajat voidaan turvata. Lisäksi tulee varmistaa, että erityisesti lasten, nuorten ja perheiden palveluissa kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyö toimii sujuvien ja matalankynnyksen palveluiden takaamiseksi. Myös ennaltaehkäisevää työtä tulee jatkossakin tehdä systemaattisesti ja siihen tulee varata riittävästi resurssia.

Poliisi:
On välttämätöntä, että hälytyspalvelut ovat saatavilla kaikille asuinpaikasta riippumatta. Poliisien toimintavalmius ja palvelutaso tulee turvata myös maaseudulla. Erityisesti A-luokan hälytyksissä eli kaikista kiireellisimmissä tehtävissä vasteaika tulee olla riittävän lyhyt ja kuntalaiset voivat luottaa palvelun saantiin kriittisillä hetkillä.

Luontomatkailun kehittäminen

Mäntyharjun matkailu on pienimuotoista ja hajautettua, joka tulee olemaan tulevaisuudessa paikkakuntamme kilpailuetu, kun ihmiset etsivät fyysistä etäisyyttä, turvallisuutta ja puhtautta. Mäntyharju-Repovesi -reitistö on yksi merkittävimmistä valmiista luontomatkailutuotteistamme, jota kehitämme kestävästi yhdessä yhteistyökumppaneidemme, mm. Kouvolan kaupungin ja Metsähallituksen, kanssa. Kansallispuiston kehittämiseen tulee Metsähallitukselle olla riittävä rahoitus retkeilijävolyymin kasvaessa. Matkailullisesti Mäntyharju on osa Järvi-Suomea ja Saimaan maakuntaa.

Kuntien välistä yhteistyötä koskevat tavoitteet ja painospisteet

Monipaikka-asumisen kehittäminen

Mikkelin seudun runsas vapaa-ajanasutus on merkittävä pohja ja mahdollisuus monipaikkaiseen asumiseen. Kuntien tulee yhteistyössä etsiä ratkaisuja monipaikka-asumisen esteiden poistamiseksi mm. kaavoituksen, rakennusvalvonnan, laaja-kaistayhteyksien ja hyvinvointipalvelujen osalta.

Liikenneyhteydet ja saavutettavuus

Mäntyharjun saavutettavuus on turvattava hyvillä liikenneyhteyksillä. Toimivat junayhteydet ja hyvin hoidettu tieverkosto on meille elintärkeää niin elinkeinojen kuin asukkaidenkin näkökulmasta.

Savon radan yhteydet ja kehittäminen:
Mäntyharjun kunta on sitoutunut Itärata-hankeyhtiöön, jonka tavoitteena on kehittää nopeita ratayhteyksiä suunnittelemalla Kouvola-Porvoo -oikorataa. Tämän tärkeän kehitysaskeleen lisäksi Savon radan toimijoiden tulee yhteistyössä edistää jo olemassa olevan radan nopeuttamista ja junavuorojen lisäämistä Itä-Suomen saavutettavuuden parantamiseksi.

VT5:n kehittäminen:
Valtatie 5 on koko Itä-Suomen keskeisin maantieväylä, jota tulee kehittää systemaattisesti koko matkalta Lusista lähtien. Erityisesti Mikkelin eteläpuolelta Lusi-Koirakivi ja Hietanen-Pitkäjärvi tulee kunnostaa ympärivuotisesti 100 km/h ajettavaksi, jotta alueen vetovoima ja saavutettavuus paranee.

Alemman tieverkon rahoitus:
Alueen alemmalle tieverkolle osoitettu perusväylänpidon rahoitus ei tällä hetkellä ole riittävä ja tieverkon korjausvelka kasvaa koko ajan.  Alempi tieverkko ovat iso osa suomalaisen metsäteollisuuden ja elintarviketuotannon kuljetusketjuja. Tieverkko mahdollistaa myös huoltovarmuuden, palo- ja pelastustoiminnan, vapaa-ajan asumisen ja matkailun sekä elinkeinoelämän ja julkisten palveluiden toiminnan. Lisäksi yksityisteitä ja niiden rahoitusta pitää tarkastella osana koko liikennejärjestelmää ja kuljetusketjuja.

Työllisyyden hoito

Työllisyydenhoidon pitää ehdottomasti olla jatkossakin paikallista ja paikallisia asiantuntijoita tulee kuulla edessä olevassa TE 2024 muutoksessa ja osana tulevaa hyvinvointialueen toimintakenttää. Kuntouttavan työtoiminnan moniammatillinen ohjaus on yksi voimakkaimmista keinoista, joilla kunta voi vaikuttaa suoraan (TMT-maksulista), sekä välillisesti (mielenterveys- ja päihdepalvelut) kunnalle koituviin kustannuksiin. Kuntien tulee vaikuttaa myös siihen, että työmarkkinatuen kuntaosuus ei jäisi jatkossa kuntien maksettavaksi. Pitkäjännitteinen paikallinen palvelu on lähes ainoa keino, millä tuetaan pitkään työttömänä olevan henkilön paluuta työelämään. Lisäksi yrityskentän kuuleminen työvoimapoliittisia toimenpiteitä koskien on tärkeää.

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä 2. asteen koulutuksen ja osaavan työvoiman saatavuus

Koulutuspalveluiden alueellinen saavutettavuus on varmistettava. Kuntien välisen yhteistoiminnan lisäksi kunnassa tulee säilyä opetuksen lähipalveluita erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville. Yrityksille osaavan työvoiman saatavuuden kannalta ammatillista ja täydentävää koulutusta tulee alueella olla tarjolla tarvelähtöisesti.

Maakunnalliset / valtakunnalliset edunvalvontatavoitteet

Lakisääteisten palvelujen rahoitus

Hyvinvointialueen rahoitus:
Esitetty laskentamalli hyvinvointialueen palvelujen rahoittamiseksi kohtelee ikääntynyttä ja korkean sairastavuuden maakuntaa epäoikeudenmukaisesti etenkin kun maakunnassa on kaksi keskussairaalaa. Rahoituksen tulee olla riittävä, jotta kauttaaltaan, mutta harvaan asuttu, alue pystyy toteuttaman kattavan lähipalveluverkon.

Kuntien peruspalvelujen rahoitus:
Hyvinvointialueiden aloittaessa vuonna 2023 kuntien peruspalvelujen rahoitus on edelleen hämärän peitossa. Edunvalvonnan tulee vaikuttaa siihen, että kuntien lakisääteisten velvollisuuksien toteuttaminen ja toimintamahdollisuudet turvataan kaikkialla Suomessa kohtuullisella verotuksella.

Laajakaistarakentamisen rahoitus

Kuntien verorahoituksella tulee rahoittaa ensisijaisesti kuntien lakisääteisiä tehtäviä. Laajakaistarakentaminen ei kuulu kunnan lakisääteisiin tehtäviin, mutta riittävät laajakaistayhteydet ovat välttämättömiä asukkaiden ja yritysten toiminnan kannalta. Alueellisen eriarvoisuuden vähentäminen edellyttää, että kuntien maksuosuudesta luovutaan tai se yhtenäistetään 10 prosenttiin.

Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että Mäntyharjun kunnan strategiset painopisteet määräytyvät talven ja kevään aikana toteutettavassa strategiaprosessissa, jonka kunnanvaltuusto käsittelee toukokuussa 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Asia käsiteltiin pykälän 19 käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliiton tavoitteena on toimia aktiivisesti ja ennakoivasti maakunnan ja sen kuntien kanssa ja tuottaa ajantasaista tietoa kuntien päätöksenteon tueksi. Maakuntaliitto tiedusteli kunnilta ja kaupungeilta2021 joulukuussakuntien valtuustokauden 2021-2024 linjamista edunvalvonnan kärjistä ja strategioista niiden huomioimiseksi maakunnan edunvalvonnassa ja sitä tukevan edunvalvonnan asiakirjan sisällöissä.
Maakunnan toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisen kyselyn ajankohdasta. Edunvalvonnan painopisteiden ajantasaisuuden tarkistamiseksi ja edunvalvonnan asiakirjan päivittämiseksi maakuntaliitto on pyytänyt kuntia ja kaupunkeja toimittamaan maakuntaliitolle päivitetyn listauksen kuntein kannalta keskeisimmistä edunvalvonnan tavoitteista ja pinopisteistä.

Edunvalvonnan tavoitteet voidaan ryhmitellä esimerkiksi Etelä-Savon maakuntaohjelman tavoitteita mukaillen seuraavasti:

- Hyvä fyysinen ja digitaalinen tavoitettavuus
- Uudistuvat elinkeinot ja TKI-toiminta
- Hyvinvoivat ihmiset ja hyvä ympäristö
- Muut edunvalvonnan painopisteet ja tavoitteet

Tiedot kuntien strategisista painopisteistä ja edunvalvonnan kärjistä tulee toimittaa 15.11.2023 mennessä Etelä-Savon maakuntaliiton kirjaamoon.


Kuntakohtaiset edunvalvontatavoitteet ja painopisteet

Lähipalvelujen turvaaminen

Sote-​palvelut ja palo-​ ja pelastustoimi:
Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023.  Kokonaisresurssien ollessa riittämättömät tullee palveuverkko Etelä-​Savossa vääjäämättä  tarkasteluun. Mäntyharjussa tulee jatkossakin olla terveyskeskus/hyvinvointiasema sekä palo-​ ja pelastuspalvelut. Lähipalvelut tulee resursoida niin,​ että kansalaisten turvallisuus ja kohtuulliset vasteajat voidaan turvata. Lisäksi tulee varmistaa,​ että erityisesti lasten,​ nuorten ja perheiden palveluissa kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyö toimii sujuvien ja matalankynnyksen palveluiden takaamiseksi. Myös ennaltaehkäisevää työtä tulee jatkossakin tehdä systemaattisesti ja siihen tulee varata riittävästi resurssia.

Poliisi:
On välttämätöntä,​ että hälytyspalvelut ovat saatavilla kaikille asuinpaikasta riippumatta. Poliisien toimintavalmius ja palvelutaso tulee turvata myös maaseudulla. Erityisesti A-​luokan hälytyksissä eli kaikista kiireellisimmissä tehtävissä vasteaika tulee olla riittävän lyhyt ja kuntalaiset voivat luottaa palvelun saantiin kriittisillä hetkillä.

Luontomatkailun kehittäminen

Mäntyharjun matkailu on pienimuotoista ja hajautettua,​ joka tulee olemaan tulevaisuudessa paikkakuntamme kilpailuetu,​ kun ihmiset etsivät fyysistä etäisyyttä,​ turvallisuutta ja puhtautta .Mäntyharju-​Repovesi -​reitistö on yksi merkittävimmistä valmiista luontomatkailutuotteistamme,​ jota kehitämme kestävästi yhdessä yhteistyökumppaneidemme,​ mm. Kouvolan kaupungin ja Metsähallituksen,​ kanssa. Kansallispuiston kehittämiseen tulee Metsähallitukselle olla riittävä rahoitus retkeilijävolyymin kasvaessa. Matkailullisesti Mäntyharju on osa Järvi-​Suomea ja Saimaan maakuntaa.

Kuntien välistä yhteistyötä koskevat tavoitteet ja painospisteet

Monipaikka-​asumisen kehittäminen

Mikkelin seudun runsas vapaa-​ajanasutus on merkittävä pohja ja mahdollisuus monipaikkaiseen asumiseen / kaksoiskuntalaisuuteen. Kuntien tulee yhteistyössä etsiä ratkaisuja monipaikka-​asumisen esteiden poistamiseksi mm. kaavoituksen,​ rakennusvalvonnan,​ laaja-​kaistayhteyksien ja hyvinvointipalvelujen osalta.

Liikenneyhteydet ja saavutettavuus

Mäntyharjun saavutettavuus on turvattava hyvillä liikenneyhteyksillä. Toimivat junayhteydet ja hyvin hoidettu tieverkosto on meille elintärkeää niin elinkeinojen kuin asukkaidenkin näkökulmasta.

Savon radan yhteydet ja kehittäminen:
Mäntyharjun kunta on sitoutunut Itärata-​hankeyhtiöön,​ jonka tavoitteena on kehittää nopeita ratayhteyksiä suunnittelemalla Kouvola-​Porvoo -​oikorataa. Tämän tärkeän kehitysaskeleen lisäksi Savon radan toimijoiden tulee yhteistyössä edistää jo olemassa olevan radan nopeuttamista ja junavuorojen lisäämistä Itä-​Suomen saavutettavuuden parantamiseksi.

VT5:n kehittäminen:
Valtatie 5 on koko Itä-​Suomen keskeisin maantieväylä,​ jota tulee kehittää systemaattisesti koko matkalta Lusista lähtien. Erityisesti Mikkelin eteläpuolelta Lusi-​Koirakivi ja Hietanen-​Pitkäjärvi tulee kunnostaa ympärivuotisesti 100 km/h ajettavaksi,​ jotta alueen vetovoima ja saavutettavuus paranee.

Alemman tieverkon rahoitus:
Alueen alemmalle tieverkolle osoitettu perusväylänpidon rahoitus ei tällä hetkellä ole riittävä ja tieverkon korjausvelka kasvaa koko ajan. Erityisesti teiden 381 ja 420 huono kunto aiheuttaa huolta. Alempi tieverkko kokonaisuudessaan  on iso osa suomalaisen metsäteollisuuden ja elintarviketuotannon kuljetusketjuja. Tieverkko mahdollistaa myös huoltovarmuuden,​ palo-​ ja pelastustoiminnan,​ vapaa-​ajan asumisen ja matkailun sekä elinkeinoelämän ja julkisten palveluiden toiminnan.
Alempaan tieverkkoon kohdistuvan peruskorjauksen yhteydessä tulee huomioida kevyenliikenteen tarpeet.
Lisäksi yksityisteitä ja niiden rahoitusta pitää tarkastella osana koko liikennejärjestelmää ja kuljetusketjuja.

Osaavan työvoiman saannin turvaaminen

Osaajien saamisen haasteet ovat arkipäivää Etelä-Savossa. Monipuolisella koulutustarjonnalla, rekrytoinnin haasteita poistamalla ja työvoiman liikkuvuuden parantamisella mahdollistetaan yritysten elinvoimaisuus. Koulutuksia on voitava toteuttaa räätälöidysti myös Mäntyharjussa. Kotouttamisen henkilöstö- ja taloudelliset resurssit on turvattava.

TE24-uudistuksen jatkotyöstämisessä on lähtökohtana oltava paikalliset tarpeet työvoimapalveluiden sisällä. Sekä työnantajille että työnhakijoille on tarjottava helposti lähestyttäviä paikallisia lähipalveluita. Yhteistyö ja tiedon siirtyminen kunnan elinkeinotoiminnan ja seudullisen työvoimapalvelun kanssa on mahdollistettava.

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä 2. asteen koulutuksen ja osaavan työvoiman saatavuus 

Koulutuspalveluiden alueellinen saavutettavuus on varmistettava. Kuntien välisen yhteistoiminnan lisäksi kunnassa tulee säilyä opetuksen lähipalveluita erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville. Yrityksille osaavan työvoiman saatavuuden kannalta ammatillista ja täydentävää koulutusta tulee alueella olla tarjolla tarvelähtöisesti.

Maakunnalliset / valtakunnalliset edunvalvontatavoitteet

Kuntien rahoitusjärjestelmän uudistaminen
Kuntien rahoitusjärjestelmä tulee uudistaa siten, että se on oikeudenmukainen, ennustettava ja yksinkertainen. 
Petteri Orpon hallintusohjelman kirjaus tulee toteuttaa: "Hallitus edistää asukkaiden palveluiden laadun ja yhdenvertaisuuden toteutumista varmistamalla, että palveluista vastuuta kantavat kunnat ovat taloudellisesti elinvoimaisia."

Itä-Suomi-ohjelma 
Itä-Suomen kehitystä on tuettava erillisen Itä-Suomi-ohjelman kautta. Helmikuussa 2023 valmistuneessa TEMin julkaisussa Itäinen suomi - uusi suunta: visio ja teot määritellyt työkalut ja toimintamallit on laitettava täytäntöön mahdollisimman pian. Muuttuneen geopoliittisen tilanteen takia Itä-Suomen tilanne ei ole vain aluepoliittinen, vaan jopa puolustus - ja turvallisuuspoliittinen.


Laajakaistahankkeiden rahoitusperiaatteet
Toimivat laajakaista yhteydet koko alueella palvelevat niin yritystoimintaa, vakituista asumista kuin mahdollistavat monipaikkaisuuden kehittymisen.
Kuntien maksuosuudet määräytyvät nyt sattumanvaraisesti laajakaistahankkeissa. Maksuosuudet tulee yhtenäistää. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus hyväksyy em. päivityksen Mäntyharjun kunnan edunvalvonnan painopisteisiin vuosille 2024-2025.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Ville Partio oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.