Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Kunnanhallituksen konsernijaoston vaali 2021-2023

MjuDno-2021-620

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 7.2 § 1 mom. Kunnanhallituksen konsernijaosto
Kunnanhallituksessa on konsernijaosto (joka toimii myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaostona).
Konsernijaostoon kuuluu puheenjohtaja ja 4 jäsentä.
Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan jaostojen jäsenet ja varajäsenet (varajäseneksi voidaan valita myös kunnanhallituksen varajäsen).
Jaoston jäsenet valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2021.

Lait ja ohjeet:
Kuntalaki 74 §
Tasa-arvolaki 4a § 2 mom.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. valitsee kunnanhallituksen konsernijaoston jäsenet (5) toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2021;
  2. nimeää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;
  3. päättää, että konsernijaoston esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja
  4. toteaa, että hallinto- ja talousjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus jaoston kokouksissa.

Päätös

Kunnanhallitus

1. valitsi kunnanhallituksen konsernijaostoon jäseniksi toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2021

Jäsen Varajäsen
Markku J. Lamponen Iiro Heikkilä
Toni Maczulskij Tiina Maczulskij
Seppo Hujanen Ari Siitarinen
Ulla Sohlman Jonna Pöysti
Tapio Hämäläinen Christian Malm


2. nimesi
- puheenjohtajaksi Markku J. Lamposen ja
- varapuheenjohtajaksi Toni Maczulskij`n

3. päätti, että konsernijaoston esittelijänä toimii kunnanjohtaja

4. totesi, että hallinto- ja talousjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus jaoston kokouksissa.

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa elimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Kunnanhallituksen 30.8.2021 valitseman konsernijaoston osalta määräys tarkoittaa, että vähemmistönä olevaa sukupuolta toimielimen viidestä jäsenestä tulee olla vähintaa kaksi.
Kunnanhallituksen 30.8.2021 §:ssä 174 tekemä päätös on täten tasa-arvolain vastainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus 

  1. kumoaa kunnanhallituksen 31.8.2021 §:ssä 174 tekemän päätöksen (konsernijaoston vaali)  kohdat 1 ja 2 tasa-arvolain vastaisena;
  2. valitsee kunnanhallituksen konsernijaoston jäsenet (5) toimikaudeksi 1.8.2021-​31.5.2023;​
  3. nimeää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Päätös

Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)