Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 LISÄPYKÄLÄ: Voikosken vesivoimalaitoksen uuden voimalaitosyksikön ja kalatien rakentaminen (lisäpykälä)

MjuDno-2020-213

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Oy Woikoski Ab on 19.6.2014 aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja 31.10.ja 5.11.2014 täydentämässään hakemuksessa pyytanyt lupaa Voikosken vesivoimalaitoksen uuden voimalaitosyksikön ja kalatien rakentamiseen, Kouvola, Mäntyharju.

Hankkeen tarkoitus
Hakijan tarkoituksena on rakentaa uusi voimalaitosyksikkö Voikosken itärannalle, jossa aiemmin on sijainnut nippunosturi ja uittokanava. Uusi voimalaitosyksikko, jonka rakennevirtaama on 40m3/s, korvaa Voikosken lansirannalla sijaitsevan vanhan voimalaitoksen kolme turbiinia, joiden yhteen laskettu rakennevirtaama on 24m3/s. Vanhaa voimalaitosyksikkoä ei pureta, vaan sitä käytetään uuden voimalaitosyksikon rinnalla, kun Voi-
kosken virtaama ylittää 40 m3/s sekä uuden voimalaitosyksikön huoltotöiden aikana.
Voikosken itärannalle rakennetaan luonnonmukainen kalatie, joka mahdollistaa kalojen liikkumisen Vuohijärvestä ylös Mäntyharjun reitin kunnostetuille koskialueille lisääntymään.

Hankkeen kuvaus
Voikosken vesivoimalaitos sijaitsee Kymijoen vesistöalueen Mäntyharjun reitillä Sarkaveden ja Vuohijärven välisessä putouksessa. Koski sijoittuu kahden kunnan rajalle siten, että kosken länsipuoli on Mäntyharjun kunnan ja itäpuoli on Kouvolan kaupungin alueella. Länsirannalla on vuonna 1916 rakennettu voimalaitos, jonka koneistot on kunnosttettu vuonna 1994. Voimalaitoksen yhteyteen on rakennettu säännöstelypato, jolla hoidetaan ohijuoksutukset.
Kosken itärannalle on rakennettu vuonna 1963 nippu-uittoa varten uittokanava ja nippunosturi. Mäntyharjun reitillä uitto on lopetttu 1970-luvun lopulla. Nosturirakenne on purettu, mutta uittokanavan vesiteiden betonrirakenteet ovat edelleen paikallaan.
Nykyisellä voimalaitoksella on kolme samanlaista Francis-turbiinia, joiden rakennusvirtaama on yhteensä 24 m3/s (3x 8m3/s). Voimalaitoksen putouskorkeus on noin 2,8 m. Laitoksen kokonaisteho on noin 560 kW ja yhteenlaskettu vuosienergia noin 4400 MWh. Uusi voimalaitosyksikkö rakennetaan vanhan nippunosturin paikalle. Uuden voimalaitosyksikön rakennusvirtaama on noin 40 m3/s, kokonaisteho noin 920 kW ja vuosienergia noin 6250 MWH.
Nykyinen voimalaitos jää edeleen käyttöön tulvajuoksutuksia varten ja sen lupaehtoihin ei haeta muutosta. Voikosken pudotuskorkeus ja säännöstelyolosuhteet säilyvät ennallaan eikä Sarkaveden vedenkorkeuksia koskevaan lupapäätökseen haeta muutosta. Uudella voimalaitosyksiköllä ei hakijan mukaan oteta käyttöön uutta vesivoimaa, vaan tehostetaan jo käytössä olevan vesivoiman hyödyntämistä.
Uuden voimalaitoksen yhteyteen rakennetaan luonnonmukainen kalatie.

Asia

Luvan hakija Oy Woikoski Ab on jättänyt Vaasan hallinto-oikeuteen valituksen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 10.12.2020 nro 100/2020 (Voikosken vesivoimalaitoksen uuden voimalaitosyksikön ja
kalatien rakentaminen, korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 8.2.2018 taltionumero 518, lupamääräysten 7 ja 8 osalta uudelleen käsiteltäväksi palauttama asia, Kouvola ja Mäntyharju).

Mahdollisuus vastineen antamineen
Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-oikeuteen viimeistään 16.9.2021. Viranomaisille varataan erikseen tilaisuus vastineen antamiseen.
Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 20068/2021.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myöskiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. yhtyy Oy Woikoski Ab:n näkemykseen uuden voimalaitosyksikön lupaehdoista;
  2. katsoo, että asiaa koskevassa päätöksessä tulee huomioida hankkeen merkitys yhtiön toiminnan jatkon kannalta, paikallisesti merkittävä vaikutus työllisyyteen ja toiminnan valtakunnallinen merkitys huoltovarmuuteen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)