Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Valtion väyläverkon investointiohjelma 2022-2029

MjuDno-2021-652

Valmistelija

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Väylävirasto pyytää lausuntoja luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022-2029. Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 -suunnitelman, toimeenpanoa. Investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.

Investointiohjelmaa hyödynnetään mm. talousarvioesityksen valmistelussa. Investointiohjelma sisältää investointihankkeet, jotka esitetään rahoitettavaksi kehittämismomentilta (kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita tai hankekokonaisuuksia esim. sillat). Investointiohjelma sisältää myös sellaisia EU:n tuella tai yhdessä kaupunkiseutujen tai elinkeinoelämän kanssa rahoitettavia hankkeita, joiden valtion osuus esitetään rahoitettavaksi kehittämismomentilta. Investointiohjelmaan sisältyy myös osa perusväylänpidon rahoituksella toteutettavista hankkeista (parantamishankkeet). Hankeyhtiöiden kautta rahoitettavat ja jo päätetyt kehittämishankkeet sekä osa perusväylänpidon momentilta rahoitettavista toimenpiteistä eivät sisälly investointiohjelmaan.

Materiaali on luettavissa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. haluaa huomauttaa, että esitetyistä hankkeista vain osaa on arvioitu vaikuttavuudeltaan, ja aluekehitysvaikutusten merkitystä korostetaan vain isojen kaupunkien hankkeiden osalta.
  2. esittää huolensa perusväylänpidon rahoituksen riittävyydestä. Perusväylänpidon rahoituksesta noin 2/3 on sidottu korjauksiin ja hoitoon. Monet ohjelmaan kirjatut asiat ovat nykytilanteen ylläpitoa ja perusparannusta ja näillä näkymin vuosina 2023-2024 perusväylänpidon rahoitus notkahtaa ja maanteiden korjausvelka kasvaa.
  3. toteaa, että on erityisen tärkeää, että maanteiden liikenneturvallisuuden ja palvelutason hankekokonaisuudessa (600 milj.) VT5-yhteys Hietanen -Pitkäjärvi on mukana väyläverkon investointiohjelmassa.
  4. lisäksi esittää, että maanteiden liikenneturvallisuuden ja palvelutason hankekokonaisuuteen tulee lisätä VT5-yhteys Lusi-Koirakivi ja käynnistää sen parantamisen suunnittelu ja toteutus vuosien 2022-2029 aikana. Näin VT5 saadaan Lusista lähtien yhtenäiseksi, nopeaksi ja turvalliseksi väyläksi.
  5. muistuttaa, että alemman asteinen tieverkko on tärkeä osa liikenneverkkoa erityisesti huomioiden vapaa-ajan asutuksen, matkailun, alkutuotannon ja metsäteollisuuden tarpeet. Tämä näkyy voimakkaasti lisääntyvänä liikenteenä etenkin kesäkuukausina ja etätyön ja monipaikkaisuuden lisääntyessä määrä kasvanee tulevaisuudessa. Myös viimeaikaiset investoinnit metsäteollisuuteen lisäävät mm. puukuljetusten määrää. Näissä kasvava liikennemäärä kohdistuu alemmalle tieverkolle, jonka kunto on jo nyt monin paikoin erittäin huono. Liikenteen pitkäaikaisessa suunnittelussa on nykyistä vahvemmin huomioitava ihmisten liikkumisen ja asumisen kulttuurin muutos ja varauduttava kasvavaan liikenteeseen alemman asteisella tieverkolla.
  6. haluaa investointiohjelmasta erityisesti nostaa esille Savon radan Kouvola-Kuopio matka-aikojen lyhentämisen (10 M€), joka edellyttää myös suunnitteluvalmiuden parantamista sekä Itäradan kehittämisen Porvoo-Kouvola -linjauksen pohjalta. Uudella ratalinjauksella parannetaan Itä-Suomen liikenneolosuhteita ja saavutettavuutta merkittävästi pitkälle tulevaisuuteen. Samalla, kun uutta ratalinjausta suunnitellaan, on huolehdittava Savon-radan kunnosta ja tehtävä siellä tarvittavat raideturvallisuutta ja nopeuden nostoa edistävät toimenpiteet. Näin myös uuden Itäratalinjauksen aikanaan tuomat aikasäästöt maksimoidaan.
  7. toteaa, että jatkossakin kuljetustuen on oltava keinovalikoimassa Itäisen Suomen kilpailukyvyn turvaamiseksi. Alueella on laajaa vientiteollisuutta ja logistiset kustannukset nousevat usein ratkaisevaksi kilpailukykyhaitaksi erityisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kuljetustuella on mahdollista tehokkaasti parantaa vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä sekä työllisyyttä ja investointeja.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)