Kunnanhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä / Talous- ja palkkahallinnon tuottaminen

MjuDno-2019-768

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä / Janne Tapola on tiedustellut Mäntyharjun kunnan mahdollisuutta tuottaa kuntayhtymälle talous- ja palkkahallinnon palvelut 1.1.2020 lähtien. Palvelutarve koskee tämän hetkisen arvion mukaan vuosia 2020 ja 2021.

Kuntayhtymällä ei ole operatiivista toimintaa vaan kyse on kuntayhtymän alasajon aikaisista vähäisistä toiminnoista.
Kunta maksaisi yhden henkilön palkat ja luottamushenkilöiden palkkiot. Kirjanpidon osalta kunta tuottaisi kirjanpidon kuntayhtymän alasajon ajalle.
Janne Tapolan kanssa on sovittu, että kustannukset em. toimista laskutetaan toteutuneiden tuntien mukaisesti (laskutus kerran kuukaudessa) 40 €/h.

Kunnan taloushallinnossa ei ole ns. ylimääräistä resurssia tehtävän suorittamiseen,  joten taloussuunnittelijan kanssa on keskusteltu mallista, jossa tehtävä työ olisi lisätyö eikä siten olisi osa ko henkilön normaalia työaikaa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. merkitsee tiedoksi em. järjestelyn Tuustaipaleen Ky:n talous- ja palkkahallinnon toteuttamisesta;
  2. hyväksyy korvaukseksi  taloussuunnittelijan lisätyöstä 25 € / tunti.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.