Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Aloitteet 2019

MjuDno-2020-394

Kuvaus

Kuntalaki 23 § Aloiteoikeus

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijällle on ilmoitettava aloitteen johdosta
suoritetut toimenpiteet.
Jos 1 mom. tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään 2 prosenttia kunnan asukkaista, asia  on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.
Lisäksi palvelun käyttäjälllä on oikeus tehdä aloitteita kyseisen kunnan palvelua koskevassa asiassa.
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Hallintosääntö (1.6.2017). Valtuutettujen aloitteet § 111 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja
kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteita, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on
ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Aloiteluettelossa on lueteltu kaikki v. 2019 aloitteet (vaikka olisivat  jo käsitelty).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus saattaa aloiteluettelon vuodelta 2019 valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)