Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen ohjausryhmän nimeäminen

MjuDno-2020-351

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Sanna Marinin hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun. Uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan, palveluiden kustannusten nousua hillitään ja niiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta lisätään.

Hallitusohjelmassa todetaan, että uudistus tarvitsee tuekseen toimivat tietojärjestelmä- ja tiedonhallintajärjestelmät sekä kattavan tietopohjan ja yhtenäisen tavan raportoida. Tietojärjestelmien yhteensovittaminen, ICT-valmistelu ja muu sote-kehittämistyön rahoitus turvataan siirtymävaiheen aikana.

Visioina on, että Suomi on maa, jossa jokainen saa hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Palvelut ovat kustannustehokkaita ja vaikuttavia. Ne rakentuvat joustavasti ja kokonaisvaltaisesti ihmisen elämäntilanteiden ja tarpeiden ympärille. Sosiaali- ja terveysministeriön osoittamassa valmistelun rahoituksessa ei ole vielä kyse tulevan sote-uudistuksen toimeenpanosta, vaan vapaaehtoisen alueellisen yhteistyön ja yhteisen valmistelun tukemisesta. Hankkeissa voidaan jatkaa edellisellä vaalikaudella tehtyä valmistelua sekä alueen kuntien ja kuntayhtymien aloittamaa, välttämättömäksi osoittautunutta kehittämistyötä. Tässä vaiheessa on ollut haettavana rahoitusta Rakenneuudistukseen ja Tulevaisuuden sote-keskus - ohjelmaan.

Rakenneuudistushakemuksessa on huomioitu seuraavat näkökulmat:
1. Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio
2. Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen
3. Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla.

Näiden lisäksi valionavustusta on haettu maakuntien yhteisille kehittämishankkeille, mm. asiakas- ja potilastietojärjestelmälle. Rakenneuudistuksen valtionavustushaku ja sen tavoitteet nivoutuvat yhteen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kanssa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutetaan aluellisilla kehittämishankkeilla. Niissä painotetaan peruspalveluiden saatavuutta edistäviä kehittämistoimia, jotka samalla tukevat hallitusohjelman mukaisen hoitotakuun tiukentamisen mahdollisuuksia.

Ohjelman tarkoituksena on kehittää laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta ihminen saa palvelunsa sujavasti avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Sosiaali- ja tervyskeskuksessa hyödynnetään uudenlaista työnjakoa, tarjotaan eri ammattilaisten ja erityistason konsultaatioita sekä hyödynnetään digitalisointia. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen ei tarvitse tarkoittaa uutta yhteistä rakennusta, vaan kussakin maakunnassa sen palvelut ja tilat sekä toimintamallit suunnitellaan vastaamaan asukkaiden tarpeisiin.

Asiakkaalle kehittämistyö näkyy perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden, laadun, yhteentoimivuuden, saavutettavuuden ja tehokkuuden parantumisena. Johtamismallit ja näyttöön perustuvat menetelmät tukevat asiakaslähtöisyyttä sekä työntekijöiden kehittymistä ja hyvinvointia. Tarkoituksena on myös vahvistaa kansalaisten luottamusta julkisesti järjestettyihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Etelä-Savon maakuntaa koskevat rahoitushakemukset on toimitettu ministeriöön 23.4.2020. Hankehallinnoijana toimii Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Sitoumukset hankkeisiin osallistumisesta on pyydetty Vaalijan kuntayhtymältä, Etelä-Savon pelastuslaitokselta sekä Pieksämäen kaupungilta. Hankehakemuksissa on huomioitu mahdollisuus ottaa Itä-Savon organisaatiot mukaan yhteiseen työskentelyyn.

Hankehakemusten valmistelun yhteydessä on käynnistetty hankeoppaiden mukainen johtoryhmätyö. Johtoryhmässä on edustettuina uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden virkamiesjohto, seutukaupunkien johto, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, THL:n aluekoordinaattori, kolmannen sektorin edustus sekä henkilöstön edustus.

Hankekokonaisuudelle on tarve nimetä myös ohjausryhmä. Ohjausryhmä toimii poliittisen vuorovaikutuksen, linjausten ja päätöksenteon areenana.
Jokainen siihen edustajansa lähetettävä organisaatio vastaa mahdollisista kokouspalkkioista ja matkakustannuksista.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus pyytää seuraavia organisaatioita nimeämään edustajansa Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen ohjausryhmään: Vaalijalan kuntayhtymä (2-3 hlöä), Etelä-Savon maakuntaliitto (1-2 hlöä), Etelä-Savon pelastuslaitos (1-2 hlöä) sekä seuraavat kunnat (2 hlöä/kunta): Mikkeli, Pieksämäki, Mäntyharju, Juva, Hirvensalmi, Pertunmaa, Kangasniemi ja Puumala.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen ohjausryhmään.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi edustajiksi Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen ohjausryhmään kunnanhallituksen pj. Leena Pekkasen ja kunnanvaltuuston pj. Markku Häkkäsen.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, valitut edustajat, talouspalvelut/palkat, arkistosihteeri

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.