Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Keskinäinen kiinteistö Oy Mäntyharjun Kerttula / vesi- ja viemäriverkoston ostaminen

MjuDno-2020-363

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Keskinäinen kiinteistö Oy Mäntyharjun Kerttula 2913084-5 Roger Bäckroos on yhtiön hallituksen valtuuttamana käynyt neuvotteluja Mäntyharjun vesihuoltolaitoksen edustajan kanssa yhtiön omistaman vesi- ja viemäriverkoston luovuttamisesta Mäntyharjun kunnan vesihuoltolaitokselle. Vesi- ja viemäriverkosto käsittäen runkolinjat vesistön alitus mukaan lukien sekä jätevedenpumppaamon. Verkosto on valmiiksi rakennettu 1990 luvulla runkolinjan osalta, rakennuspaikkojen ns. tonttijohdot eivät kuulu vesihuoltolaitokselle mahdollisen luovutuksen yhteydessä. Keskinäinen kiinteistö Oy Mäntyharjun Kerttula Oy on toimittanut pöytäkirja otteen asiaan liittyen, allekirjoittu virallinen pöytäkirjaote osakeyhtiön hallituksen kokouksen päätöksestä on pyydetty toimittamaan teknisen lautakunnan kokoukseen mennessä.

Kerttula kiinteistö 507-423-256 käsittäää 38 rakennuspaikkaa, joista 10 rakennettuna. 

Mäntyharjun kunta on ostanut omistukseensa Vuorijärven vesiosuuskunnan sekä Vihannan vesiosuuskunnan, mitkä ovat olleet luonnollinen jatkumo Mäntyharjun vesihuoltolaitoksen toiminnalle osuuskuntien alueelle. 

Kerttulan kiinteistön lähialueella olevien lomakiinteistöjen saattaminen luontevasti kunnallisen vesihuoltolaitoksen verkostoon. Olisi kaikkien osapuolten etu, että vesi- ja viemäriverkosto olisi omistuksellisesti yhtenäinen vesihuoltolaitoksen verkoston kanssa.  

Kiinnostusta Kerttulan lähialueen kiinteistöillä on liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon omalla kustannuksellaan, rakentaen tonttijohdot sekä sähköliittymän luovutuksella.  

Vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelmaa noudattaen, mahdollistaen mahdollisimman monen saada terveellistä ja muutenkin moitteetonta talousvettä kohtuullisin kustannuksin sekä ympäristön- ja terveydensuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Toimella mahdollistetaan alueen kiinteistöjen ympäristöystävällistä käyttöä. 

Jos Mäntyharjun kunta ostaa Kerttulan kiinteistön vesi- ja viemäriverkoston runkolinjojen ja jätevedenpumppaamon, kaupan edellytykseen kuuluvat verkoston ja jätevedenpumppaamon (kaukovalvonnalla) sähköliittymä mukaan lukien. Tästä ei aiheudu kustannuksia Mäntyharjun kunnan vesihuoltolaitokselle. Verkosto luovutetaan rasitteista vapaana, veloista ym. velvoitteista. Kauppa ei velvoita runkolinjan laajentamisen rakentamista alueella. 

Mäntyharjun kunnan valtuuston päättämän vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määrityksen päivittäminen suoritetaan myöhempänä ajankohtana tarvittaessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnahallitukselle

 1. Mäntyharjun kunta/vesihuoltolaitos, ostaa ja liittää Keskinäinen kiinteistö Oy Mäntyharjun Kerttula 2913084-5 runkovesi- ja viemärilinjat, sekä kiinteistöllä olevan jätevedenpumppaamon kunnan vesihuoltolaitoksen
  (taseyksikön omaisuudeksi) tässä mainituin ehdoin. Ns. tonttijohdot eivät siirry vesihuoltolaitoksen vastuun piiriin. Vesi- ja viemäriverkostot luovutetaan rasitevapaana vesihuoltolaitoksen omaisuudeksi.
  Kauppahinta 0-1€.
 2. Myyjä toimittaa allekirjoitetun virallisen pöytäkirjaotteen osakeyhtiön hallituksen kokouksen päätöksestä ko. asiasta.
 3. Myyjä kustantaa jätevedenpumppaamon kaukovalvontaan saattamiseksi 3000 € (alv 0 %).
 4. Jätevedenpumppaamon sähköliittymä eriytetään kiinteistön sähköjärjestelmästä omaksi sähköliittymäksi, kiinteistön/uusien vesi- ja viemäriverkostoon liittyjien toimesta sekä heidän kustannuksellaan, ja luovutetaan Mäntyharjun kunnan vesihuoltolaitoksen omistukseen vastikkeetta.
 5. Kauppa ei velvoita runkolinjan laajentamista rakentaen vesihuoltolaitoksen toimesta.
 6. Viemärilinjat kuvataan ja todennetaan viemäreiden kunto ja asianmukaisuus verkoston käyttöikään nähden. Kiinteistöt varustetaan vesihuoltolaitoksen etäluettavin vesimittarein.
 7. kiinteistöjen omistajat suorittavat kustannuksellaan mahdolliset muutokset rakennuksien vesijohdoissa.
 8. Kiinteistöille muodostuu rasite vesi- ja viemärilinjojen sekä pumppaamon osalta.
 9. Kaupasta ei saa muodostua vesihuoltolaitokselle verovelvoitteita ennen kaupantekoa.
 10. Kaupasta laaditaan erillinen kauppakirja.
 11. Mäntyharjun kunnan vesihuoltolaitos antaa luvan liittyä vesi- ja viemäriverkoston liittyjäksi kiinteistöt Honkaniemen Huvilat 3 liittymää, vesihuoltolaitoksen säännöksiä ja ohjeistuksia, sekä taksoja noudattaen. Liityntäkustannukset kohdistuvat liittyjälle
 12. Tekninen johtaja myöntää kunnan maa-alueelle vesi- ja viemärijohtojen sijoittamisluvan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta kunnalle noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto mahdollisesti määrärahaa myöntäessään on antanut ( hallintosääntö 21§).

Hallintosäännön 23§:n / tekninen johtaja kohtien  kuusi ja seitsemän mukaan   teknisen johtajan päätösvaltaan kuuluu:
- hyväksyä vesilaitoksen liittymis- ja käyttösopimukset muissa kuin teknisen lautakunnan tehtävien kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;
- päättää luvan myöntämisestä johtojen, kilpien ja muiden sellaisten laitteiden sijoittamiseen kunnan omistamille ja hallitsemille  alueille.

Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 21 §:n  / tekninen lautakunta kohdan kuusi mukaan:
- tekninen talutakunta päättää vesilaitoksen liittymis- ja käyttösopimukset niissä tapauksissa, joissa maksu määrätään poikkeuksellisin perustein tai kyseessä on harkinta siitä, sallitaanko kiinteistön liittyä laitokseen.

Em. hallintosäännön kohtien perusteella teknisen lautakunnan esitys kunnanhallitukselle (kohdat  11 ja 12) sisältää  ristiriidan toimivallan osalta ja kunnanhallituksen tulee palauttaa ne toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Kunnassa on yleinen käytäntö, että päättäessään kaupan hyväksymisestä toimivaltainen viranomainen on tietoinen kauppakirjan koko sisällöstä ja hyväksyy samalla  laaditun kauppakirjan. Asiaa nyt käsiteltäessä ei kunnanhallituksella ole käytössä kauppakirjaa, joten asiaan tulee palata kun kauppakirja on laadittu.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

1. toteaa, että hallintosäännön mukaan se ei ole toimivaltainen viranomainen käsittelemään teknisen lautakunnan esityksen kohtia 11 ja 12. Tältä osin asia palautetaan hallintosäännön mukaiselle toimielimelle / viranhaltijalle käsiteltäväksi;

2.ohjeistaa, että  Mäntyharjun kunnan ja Keskinäinen Kiinteistö Oy Mäntyharjun Kerttulan välillä neuvotellun kaupan kauppakirja tulee tuoda kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi päätöksenteon yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)