Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Kiinteistöosakeyhtiö Myllyrinne / osakkeiden ostaminen

MjuDno-2020-302

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunta omistaa 92,09 % Koy Myllyrinteen osakkeista. Yhtiön vähemmistöosakas on Mäntyharjun LVI Oy.

Esko Salin on lähettänyt Mäntyharjun LVI Oy:n puolesta kuntaan tarjouksen myydä yhtiön omistamat osakkeet kunnalle hintaan 18.500 €.

Koy Myllyrinteen hallitus on hakenut purkulupaa kiinteistölle. Hakemus on Mäntyharjun kunnan rakennusvalvonnassa käsittelyssä.
Yhtiön osakkaat vastaavat omistusosuuksien suhteessa purkukustannuksista. Tarjottujen osakkeiden osto kasvattaa kiinteistön purkamiseen liittyviä  kunnan vastuita.

Yhtiön omistaman kiinteistö sijaitsee kunnan vuokratontilla, joten esitetyn kaupan hyväksyminen ei lisää kunnan omistusta tontista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus toteaa, että Mäntyharjun kunnalla ei ole tässä tilanteessa kiinnostusta lisätä omistustaan Koy Myllyrinteestä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Ari Hartonen poistui kokouksesta esteen ilmoittaen (Kiinteistö Oy Myllyrinteen hallituksen jäsen), Hallintolaki 28 § 5 mom.

Tiedoksi

Mäntyharjun LVI Esko Salin

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.