Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Kouluverkkoselvitys 2020 / Toivolan kylät ry:n valitus

MjuDno-2020-85

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Kouluverkon erilaisia vaihtoehtoja on tarkasteltu monin eri tavoin. Tavoitteena on ollut löytää ratkaisu, joka tukee koulun pedagogista toimintaa ja antaa hyvät mahdollisuudet kehittää sitä edelleen.

Tilastokeskuksen vuonna 2019 julkaistujen tilastojen mukaan Mäntyharjun oppilasmäärän väheneminen kiihtyy selkeästi vuodesta 2021. Oppilasmäärä laskee olemassa olevien tietojen perusteella vuosina 2020-2030 34,3% vuosiluokilla 1-6. Vuosiluokkien 7-9 osalta oppilasmäärän lasku alkaa vasta vuonna 2024, mutta vuoteen 2030 mennessä laskua on nykyisestä oppilasmäärästä 21,3%.

Mäntyharjun perusopetusikäisten määrä vuonna 2019 on 361 vuosiluokilla 0-6 ja vuosiluokilla 7-9 yhteensä 155. Oppilasmäärä laskee lukuvuoteen 2026-2027 mennessä siten, että vuosiluokilla 0-6 oppilaita on enää 279 ja vuosiluokilla 7-9 oppilaita on 140.

Liitteenä olevan selvityksen perusteella ja kunnan taloudellinen tila huomioiden vaihtoehto C (yksi perusopetuksen koulu) on sekä taloudellisesti, että opetuksen tulevat oppilasmäärät huomioiden suositeltavin ratkaisu. Sivistystoimen säästövaade vuodelle 2020 on 176 530€ ja vuodelle 2021 säästövaade on 226 570€. Perusopetuksen toteuttaminen yhdessä koulussa mahdollistaa toiminnan jatkamisen nykyisellä tuntijaolla ja opetuksen määrällä, ilman henkilöstön irtisanomisia. Henkilöstövähennykset tapahtuvat määräaikaisissa työsuhteissa. Yhden perusopetuksen koulun mallissa vuosittaiseksi säästöksi arvioidaan 210 000 – 249 000€.

Yhden perusopetuksen koulun malliin siirtyminen vaatii toiminnan muokkaamista ja tilojen käytön uudelleen suunnittelua. Lisäksi tulee tarkastella lähemmin piha-alueita sekä pysäköinti ja liikennejärjestelyjä. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää oppilaiden sopeutumiseen ja koulunkäynnin sujuvuuteen lasten näkökulmasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että 

 1. Kirkonkylän ja Toivolan koulut lakkautetaan lukuvuoden 2019-2020 päätyttyä ja
 2. lukuvuodesta 2020-2021 alkaen perusopetusta järjestetään ainoastaan Mäntyharjun Yhtenäiskoulussa.

Päätös

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että

 1. Kirkonkylän koulu lakkautetaan lukuvuoden 2019-2020 päätyttyä ja 
 2. siirrytään hallinnollisesti yhden koulupiirin malliin
 3. Lukuvuodesta 2020-2021 alkaen perusopetusta järjestetään toistaiseksi Mäntyharjun koulukeskuksessa ja Toivolan koulussa
 4. Varmistetaan opetustilojen riittävyys ja opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen suhteessa oppilasmäärään lukuvuosittain

Kokouskäsittely

Hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen alusti keskustelua kertomalla kunnan taloudellisesta tilanteesta sekä kiinteistöleasing -rahoitusmallista (poistui 18:40).

Sivistysjohtaja Sari Aarniokoski esitteli kouluverkkoselvitystä.

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen Jenni Kasurinen esitti Aleksi Penttisen kannattamana, että sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että

 1. Kirkonkylän koulu lakkautetaan lukuvuoden 2019-2020 päätyttyä ja
 2. siirrytään hallinnollisesti yhden koulupiirin malliin
 3. Lukuvuodesta 2020-2021 alkaen perusopetusta järjestetään toistaiseksi Mäntyharjun koulukeskuksessa ja Toivolan koulussa
 4. Varmistetaan opetustilojen riittävyys ja opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen suhteessa oppilasmäärään lukuvuosittain

Panu Karjalainen esitti, että Sivistyslautakunta

 1. Merkitsee kouluverkkoselvityksen (Mäntyharjun perusopetus, maaliskuu 2020) tiedoksi
 2. Esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kirkonkylän koulun saneeraus/laajennusta jatketaan leasing-rahoitusvaihtoehdon pohjalta
 3. Kyläkoulujen oppilasmäärärajoja selvennetään siten, että koulun lakkauttaminen on niiden perusteella tiedossa hyvissä ajoin etukäteen niin oppilailla, heidän huoltajillaan ja muilla kyläkoulujen käyttäjäryhmillä.
 4. Päättää muodostaa Mäntyharjun kunnan alueesta vain yhden oppilaaksiottoalueen.
 5. Velvoittaa sivistyshallintoa osoittamaan Kirkonkylänkoulun oppilaille saneeraus/laajennuksen rakennusajaksi asianmukaiset tilat olemassa olevista luokkatiloista.

Panu Karjalaisen esitys raukesi kannattamattomana.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Jenni Kasurinen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Jenni Kasurisen esitystä äänestävät "EI". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) "JAA"-ääntä ja neljä (4) "EI"-ääntä sekä yksi (1) "Tyhjä" (luettelo).

Puheenjohtaja totesi, että Jenni Kasurisen ehdotus on äänestetty lautakunnan päätökseksi.

Asian käsittelyn päätteeksi kokouksen osanottajat totesivat yhteisenä toivomusaloitteenaan, että muutokseen varataan riittävästi resursseja henkilökunnan ja oppilaiden hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Äänestystulokset

 • Jaa 3 kpl 38%

  Seppo Kettunen, Anniina Kähkönen, Katariina Mutka

 • Ei 4 kpl 50%

  Aleksi Penttinen, Jenni Kasurinen, Susanna Turkki, Liisa Kuoksa

 • Tyhjä 1 kpl 13%

  Panu Karjalainen

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

 1. Kirkonkylän ja Toivolan koulut lakkautetaan lukuvuoden 2019-​2020 päätyttyä;
 2. lukuvuodesta 2020-​2021 alkaen perusopetusta järjestetään ainoastaan Mäntyharjun Yhtenäiskoulussa;
 3. sivistyslautakunnan päätösehdotuksien 2 ja 4 osalta kunnanhallitus ei ole toimivaltainen viranomainen, joten em. kohtien osalta kunnanhallitus palauttaa asian takaisin toimivaltaisen viranomaisen sivistyslautakunnan päätettäväksi.

 

Päätös

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

 1. Kirkonkylän ja Toivolan koulut lakkautetaan lukuvuoden 2019-​2020 päätyttyä;
 2. lukuvuodesta 2020-​2021 alkaen perusopetusta järjestetään ainoastaan Mäntyharjun Yhtenäiskoulussa;
 3. sivistyslautakunnan päätösehdotuksien 2 ja 4 osalta kunnanhallitus ei ole toimivaltainen viranomainen, joten em. kohtien osalta kunnanhallitus palauttaa asian takaisin toimivaltaisen viranomaisen sivistyslautakunnan päätettäväksi.


Sivistysjohtaja Sari Aarniokoski oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.

Kokouskäsittely

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi muutosesitystä, jotka ovat seuraavat:

Seppo Hujasen esitys, että asia palautetaan sivistyslautakunnalle:

1. Kirkonkylän koulun saneeraus/laajennusta jatketaan leasing-rahoitusvaihtoehdon pohjalta;
2. kyläkoulujen oppilasmäärärajoja selvennetään siten, että koulun lakkauttaminen on niiden perusteella tiedossa hyvissä ajoin etukäteen niin oppilailla, heidän huoltajillaan ja muilla kyläkoulujen käyttäjäryhmillä;
3. päättää muodostaa Mäntyharjun kunnan alueesta vain yhden oppilaaksi ottoalueen, huomioiden lähikouluperiaateen;
4. velvoittaa sivistyshallintoa osoittamaan Kirkonkylän koulun oppilaille saneeraus/laajennuksen rakennusajaksi asianmukaiset tilat olemassa olevista luokkatiloista.
Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.


Markku Huovisen esitys, että sivistyslautakunnan päätöksen kohdat 1 ja 3 hyväksytään.

1. Kirkonkylän koulu lakkautetaan lukuvuoden 2019-​2020 päätyttyä; 
3. lukuvuodesta 2020-​2021 alkaen perusopetusta järjestetään toistaiseksi Mäntyharjun koulukeskuksessa ja Toivolan koulussa.
Esitystä kannatti Tanja Hartonen-Pulkka.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Markku Huovisen esitystä äänestävät EI.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 ääntä, joista 5 JAA- ja 3 EI-ääntä sekä 1 TYHJÄ-ääni, joten puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan päätösehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

Kuvaus

Teknisistä syistä valtuuston esityslistalta puuttuivat sivistyslautakunnan 10.3.2020 § 17 kokouskäsittely ja kunnanhallituksen 16.3.2020 § 30 kokouskäsittely; asioiden päätösehdotukset olivat valtuuston esityslistalla. Em. toimielinten pöytäkirjat ovat kokonaisuudessaan liitteenä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että

 1. Kirkonkylän ja Toivolan koulut lakkautetaan lukuvuoden 2019-​2020 päätyttyä;​
 2. lukuvuodesta 2020-​2021 alkaen perusopetusta järjestetään ainoastaan Mäntyharjun Yhtenäiskoulussa.


Puheenjohtajan julistettua keskustelun alkaneeksi, esitti valtuutettu Panu Karjalainen, että kunnanvaltuusto päättää

 1. merkitä kouluverkkoselvityksen (Mäntyharjun perusopetus, 2020) tiedoksi;
 2. jatkaa Kirkonkylän koulun saneerausta/laajennusta leasing-rahoituksen pohjalta;
 3. kyläkoulujen oppilasmäärärajoja selvennetään siten, että mahdollinen koulun lakkauttaminen niiden perusteella on tiedossa hyvissä ajoin etukäteen niin oppilailla, heidän huoltajillaan ja muilla kyläkoulujen käyttäjäryhmillä;
 4. velvoittaa sivistyslautakuntaa valmistelemaan Mäntyharjun kunnan alueesta yhden oppilaaksi ottoalueen, lähikoulu-periaatteen huomioon ottaen;
 5. velvoittaa sivistyshallintoa osoittamaan Kirkonkylän koulun oppilaille rakennusajaksi asianmukaiset tilat olemassa olevista luokkatiloista;
 6. velvoittaa sivistyslautakuntaa varaaman lisää resurssia henkilökunnan Tyky-, mentorointi- tms. tiomintaan, joka auttaa henkilöstöä selviämään poikkeusolosuhteiden haasteista.

Karjalaisen esitystä kannatti Seppo Hujanen ja Antti Mustonen.

 

Valtuutettu Markku Huovinen esitti, että
1. Kirkonkylän koulu lakkautetaan lukuvuoden 2019-2020 päätyttyä ja
2. Toivolan koulussa opetusta jatketaan lukuvuoden 2020-2021, jonka jälkeen Toivolan koulu lakkautetaan.

Huovisen esitystä kannatti Tanja Hartonen-Pulkka

 

Valtuutettu Panu Karjalainen jätti seuraavan toivomusponnen: Kunnanvaltuusto toivoo, että
1. esiopetuksen kolmelle ryhmälle taataan myös mahdollisuus lepo- ja leikkitilaan;
2. varataan riittävästi resursseja henkilökunnalle (tyky- mentorointi- tms.) toimintaan siirryttäessä yhden koulun malliin ja selviytymiseen poikkeusolojen aiheuttamasta lisätyötä.

 

Valtuutettu Timo Kuoksa esitti, että kunnanhallituksen päätökseen lisätään kolmas kohta: Kunnanvaltuusto päättää, että
Kaikille peruskoululaisille järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti opetusta tarkoituksenmukaisissa opetustiloissa syyslukukauden 2020 alkaessa.

Kuoksana esitystä kannatti Ari Hartonen.

 

Puheenjohtajan todettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että on tehty kaksi kunnanhallituksen päätösesityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä. Kunnanvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen äänestysjärjestyksestä:

1) ensimmäisessä äänestyksessä asetetaan vastakkain Markku Huovisen ja Panu Karjalaisen esitykset;
2) toisessa äänestyksessä asetetaan ensimmäisessä äänestyksessä voittanut esitys kunnanhallituksen esitystä vastaan.


Äänestys I

Valtuutettu Markku Huovinen on Tanja Hartonen-Pulkan kannattamana esittänyt, että 
1. Kirkonkylän koulu lakkautetaan lukuvuoden 2019-2020 päätyttyä ja
2. Toivolan koulussa opetusta jatketaan lukuvuoden 2020-2021, jonka jälkeen Toivolan koulu lakkautetaan.

Valtuutettu Panu Karjalainen on Seppo Hujasen ja Antti Mustosen kannattamana esittänyt, että kunnanvaltuusto päättää

 1. merkitä kouluverkkoselvityksen (Mäntyharjun perusopetus, 2020) tiedoksi;
 2. jatkaa Kirkonkylän koulun saneerausta/laajennusta leasing-rahoituksen pohjalta;
 3. kyläkoulujen oppilasmäärärajoja selvennetään siten, että mahdollinen koulun lakkauttaminen niiden perusteella on tiedossa hyvissä ajoin etukäteen niin oppilailla, heidän huoltajillaan ja muilla kyläkoulujen käyttäjäryhmillä;
 4. velvoittaa sivistyslautakuntaa valmistelemaan Mäntyharjun kunnan alueesta yhden oppilaaksi ottoalueen, lähikoulu-periaatteen huomioon ottaen;
 5. velvoittaa sivistyshallintoa osoittamaan Kirkonkylän koulun oppilaille rakennusajaksi asianmukaiset tilat olemassa olevista luokkatiloista;
 6. velvoittaa sivistyslautakuntaa varaaman lisää resurssia henkilökunnan Tyky-, mentorointi- tms. tiomintaan, joka auttaa henkilöstöä selviämään poikkeusolosuhteiden haasteista.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
ne, jotka kannattavat valtuutettu Markku Huovisen esitystä äänestävät JAA ja jotka kannattavat valtuutettu Panu Karjalaisen esitystä kannattavat äänestävät EI.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 27 ääntä, joista 22 JAA- ja 5 EI-ääntä, joten puheenjohtaja totesi Markku Huovisen esityksen jatkavan toiseen äänestykseen.

 

Puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Timo Kuoksa on Ari Hartosen kannattamana esittänyt, että kunnanhallituksen päätökseen lisätään kolmas kohta:
Kaikille peruskoululaisille järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti opetusta tarkoituksenmukaisissa opetustiloissa syyslukukauden 2020 alkaessa.

Kunnanhallituksen pj. Pekkanen ilmoitti, että valtuutettu Kuoksan esittämä 3. kohta voidaan lisätä kunnanhallituksen päätökseen pontena.
Kukaan ei vastustanut esitystä, joten puheenjohtaja totesi, että Kuoksan esitys lisätään hallituksen päätösehdotuksen 3. kohdaksi.


II äänestys

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja valtuutettu Markku Huovisen esitystä äänestävät EI.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 27 ääntä, joista 14 JAA- ja 13 EI-ääntä, joten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen esityksen voittaneen.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti, että

 1. Kirkonkylän ja Toivolan koulut lakkautetaan lukuvuoden 2019-​2020 päätyttyä;​
 2. lukuvuodesta 2020-​2021 alkaen perusopetusta järjestetään ainoastaan Mäntyharjun Yhtenäiskoulussa;
 3. kaikille peruskoululaisille järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti opetusta tarkoituksenmukaisissa opetustiloissa syyslukukauden 2020 alkaessa.

Valmistelija

 • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi
 • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää kirjeellään 5.5.2020 Dnro: 01011/20/2299 Mäntyharjun kunnanhallitukselta lausuntoa 4.5.2020 tehtyyn valitukseen Mäntyharjun kunnanvaltuuston päätöksestä 30.3.2030 § 7 Kouluverkkoselvitys, MjuDno-2020-85.

Itä-Suomen hallinto-oikeus kehottaa kunnanhallitusta

1) antamaan lausuntonsa asiassa, tai mikäli kunnan hallintosäännön määärykset sitä edellyttävät, hankkimaan valtuuston lausunnon;
2) vastaamaan valittajan esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausumaan esitetystä täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta;
3) toimittamaan kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja muu tarvittava selvitys, joka ei ole jo valituksen liitteenä;
4) toimittamaan ainakin seuraavat asiakirjat:
- kutsut mahdollisiin kuulemistilaisuuksiin sekä selvitys niiden julkaisutavasta/-kanavasta,
- mahdollisista kuulemistilaisuuksista laaditut pöytäkirjat/muistiinpanot,
- kunnalle esitetyt mahdolliset kirjalliset mielipiteet.
Lausuntoon pyydetään myös laatimaan luettelo sen liitteenä olevista asiakirjoista, jotta asianosainen saa myöhemmän vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston.
Lausunto sekä kaikki tämän lähetteen sekä edellä pyydetyt asiakirjat on palautettava viimeistään 3.6.2020.

Kunnan hallintosäännön 21 §:n 1 mom. 7 kohdan mukaan kunnanhallitus antaa selvityksen valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen.

Mäntyharjun kunnanvaltuuston päätöksestä siirtyä yhden perusopetuksen koulun malliin lakkauttamalla Kirkonkylän ja Toivolan koulut lukuvuoden 2019-2020 päätyttyä (KV 30.3.2020/§ 7) on Toivolan Kylät ry:n puolesta tehty kunnallisvalitus, jossa vaaditaan kunnanvaltuuston päätökseen toimeenpanokieltoa sekä päätöksen kumoamista Toivolan koulun lakkauttamisen osalta.

Valituksen tekijät (Toivolan Kylät ry puolesta) katsovat, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska kunta ei ole tiedottanut eikä kuullut Toivolan kylät ry:tä missään vaiheessa lakkauttamisprosessin aikana.

Mäntyharjun kunta katsoo, että päätettäessä kunnan kouluverkosta – yhden tai useamman koulun lakkauttamisesta – ei asian käsittelyssä katsota olevan varsinaisia asianosaisia, joita tulisi kuulla siten kuin hallintolain 34 §:ssä säädetään asianosaisen kuulemisesta. Mäntyharjun kunta on asian valmistelussa varannut hallintolain 41 §:n mukaisesti vaikuttamismahdollisuuden kaikille kuntalaisille. Kuntalain 22 §:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Osallisuuden ja vaikuttamisen muodoista ja toteuttamisesta ei ole erikseen säädetty, vaan kunta voi päättää vapaasti, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa. Näin ollen Mäntyharjun kunta katsoo, että Toivolan Kylät ry ei ole asianosainen kouluverkosta päätettäessä siten kuin hallintolain 11 §:ssä säädetään. Toivolan kylät ry:llä on vuokrasopimus Toivolan koulurakennuksessa olevaan tilaan (kuntosali). Valtuuston tekemä päätös ei ota kantaa tilan vuokraamiseen, jossa Toivolan Kylät ry:n voidaan katsoa olevan asianosainen.

Mäntyharjun kunnan kouluverkkoon liittyen kuntalaisten kuulemistilaisuus järjestettiin avoimena kuntalaistilaisuutena, johon jokainen, joka kokee kouluverkkoratkaisulla olevan vaikutusta omaan elinympäristöön tai muihin oloihin, pystyi osallistumaan. Tilaisuudessa esiteltiin käsittelyn lähtökohdat, päätöksen teon aikataulu ja annettiin kuntalaisille mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Tilaisuuden keskustelusta laadittiin muistio (liite 1). Kuulemistilaisuudesta tiedotettiin kunnan verkkosivulla ja paikallislehdessä (liitteet 2 ja 3).

Lisäksi asiasta on kirjoitettu useasti paikallislehti Pitäjänuutisessa ja sanomalehti Länsi-Savossa (26.9./ 29.11./ 5.12./ 18.12./ 19.12./ 28.12.2019/ 23.1.2020/ 17.2./ 19.2./ 24.2./ 27.2./ 2.3./ 4.3./ 5.3./ 6.3./ 11.3./ 12.3./ 16.3./ 17.3./ 18.3./ 19.3./ 26.3./ 27.3.2020) (liite 4) sekä sosiaalisessa mediassa.

Kuntalaisilla on kuntalain 22 §:n ja hallintolain 41 §:n edellyttämällä tavalla ollut mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kysymyksessä olevan asian käsittelyyn jo ennen valtuuston tekemää päätöstä.

Toivolan Kylät ry:n valitus kohdistuu koulurakennukseen ja sen käyttöön jatkossa, ei koulun opetustoimintaan sinänsä. Kunnanvaltuuston tekemässä kouluverkkoa koskeneessa päätöksessä ei oteta kantaa Toivolan koulurakennuksen jatkosta vaan siirretään opetustoiminta yhteen perusopetuksen kouluun. Koulurakennusta koskevat asiat ovat vasta tulossa päätöksentekoon. Täten toimeenpanokieltoon ei ole perustetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

1. antaa asiasta edellä olevan lausunnon Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 21 §:n 1 momentin 7 kohdan perusteella;

2. esittää Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, että Toivolan kylät ry:n valitus Toivolan koulun lakkauttamisesta hylätään aiheettomana;

3. toteaa, että tehdyn selvityksen perusteella kunnanvaltuuston päätös 30.3.2020 § 7 ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Mäntyharjun kunta on asian valmistelussa varannut kuntalain 22 §:n ja hallintolain 41 §:n mukaisesti vaikuttamismahdollisuuden kaikille kuntalaisille. Mäntyharjun kunta katsoo, että Toivolan kylät ry ei ole asianosainen kouluverkosta päätettäessä siten kun hallintolain 11 §:ssä säädetään;

4. esittää edellä olevan perusteella, että kunnanvaltuuston 30.3.2020 §:n 7 päätökseen Toivolan koulun osalta kohdistettu vaatimus täytäntöönpanokiellosta hylätään aiheettomana.

 

Puheenjohtajan julistettua keskustelun alkaneeksi, teki Tanja Hartonen-Pulkka seuraavan muutosesityksen:
"Esitän, että Toivolan koulun lakkautuspäätös kumotaan, ja käsitellään uudestaan vuoden jatko-aika Toivolan koululle, jolloin voidaan antaa Toivolan koulun kyläyhteisölle (kaikille toivolalaisille, mukaan lukien Toivolan kylä ry) riittävä, asiallinen selvitys ja kuuleminen Toivolan koulun lakkauttamisesta ja esitetään selkeästi jatkosuunnitelmat.
Jos en saa kannatusta, jätän eriävän mielipiteen pöytäkirjaan."
Esitystä ei kannatettu.

Puheenjohtajan todettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että on tehty kunnanjohtajan päätösesityksestä poikkeva muutosesitys, jota ei ole kannatettu, joten se raukeaa.

 

Päätös

Hyväksyttiin kunnanjohtajan päätösehdotuksen kohdat 1-4.


Kunnanhallituksen jäsen Tanja Hartonen-Pulkka jätti eriävän mielipiteensä asiaan.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)