Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Kouluverkkoselvitys 2020 / useiden allekirjoittajien valitus

MjuDno-2020-85

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Kouluverkon erilaisia vaihtoehtoja on tarkasteltu monin eri tavoin. Tavoitteena on ollut löytää ratkaisu, joka tukee koulun pedagogista toimintaa ja antaa hyvät mahdollisuudet kehittää sitä edelleen.

Tilastokeskuksen vuonna 2019 julkaistujen tilastojen mukaan Mäntyharjun oppilasmäärän väheneminen kiihtyy selkeästi vuodesta 2021. Oppilasmäärä laskee olemassa olevien tietojen perusteella vuosina 2020-2030 34,3% vuosiluokilla 1-6. Vuosiluokkien 7-9 osalta oppilasmäärän lasku alkaa vasta vuonna 2024, mutta vuoteen 2030 mennessä laskua on nykyisestä oppilasmäärästä 21,3%.

Mäntyharjun perusopetusikäisten määrä vuonna 2019 on 361 vuosiluokilla 0-6 ja vuosiluokilla 7-9 yhteensä 155. Oppilasmäärä laskee lukuvuoteen 2026-2027 mennessä siten, että vuosiluokilla 0-6 oppilaita on enää 279 ja vuosiluokilla 7-9 oppilaita on 140.

Liitteenä olevan selvityksen perusteella ja kunnan taloudellinen tila huomioiden vaihtoehto C (yksi perusopetuksen koulu) on sekä taloudellisesti, että opetuksen tulevat oppilasmäärät huomioiden suositeltavin ratkaisu. Sivistystoimen säästövaade vuodelle 2020 on 176 530€ ja vuodelle 2021 säästövaade on 226 570€. Perusopetuksen toteuttaminen yhdessä koulussa mahdollistaa toiminnan jatkamisen nykyisellä tuntijaolla ja opetuksen määrällä, ilman henkilöstön irtisanomisia. Henkilöstövähennykset tapahtuvat määräaikaisissa työsuhteissa. Yhden perusopetuksen koulun mallissa vuosittaiseksi säästöksi arvioidaan 210 000 – 249 000€.

Yhden perusopetuksen koulun malliin siirtyminen vaatii toiminnan muokkaamista ja tilojen käytön uudelleen suunnittelua. Lisäksi tulee tarkastella lähemmin piha-alueita sekä pysäköinti ja liikennejärjestelyjä. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää oppilaiden sopeutumiseen ja koulunkäynnin sujuvuuteen lasten näkökulmasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että 

 1. Kirkonkylän ja Toivolan koulut lakkautetaan lukuvuoden 2019-2020 päätyttyä ja
 2. lukuvuodesta 2020-2021 alkaen perusopetusta järjestetään ainoastaan Mäntyharjun Yhtenäiskoulussa.

Päätös

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että

 1. Kirkonkylän koulu lakkautetaan lukuvuoden 2019-2020 päätyttyä ja 
 2. siirrytään hallinnollisesti yhden koulupiirin malliin
 3. Lukuvuodesta 2020-2021 alkaen perusopetusta järjestetään toistaiseksi Mäntyharjun koulukeskuksessa ja Toivolan koulussa
 4. Varmistetaan opetustilojen riittävyys ja opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen suhteessa oppilasmäärään lukuvuosittain

Kokouskäsittely

Hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen alusti keskustelua kertomalla kunnan taloudellisesta tilanteesta sekä kiinteistöleasing -rahoitusmallista (poistui 18:40).

Sivistysjohtaja Sari Aarniokoski esitteli kouluverkkoselvitystä.

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen Jenni Kasurinen esitti Aleksi Penttisen kannattamana, että sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että

 1. Kirkonkylän koulu lakkautetaan lukuvuoden 2019-2020 päätyttyä ja
 2. siirrytään hallinnollisesti yhden koulupiirin malliin
 3. Lukuvuodesta 2020-2021 alkaen perusopetusta järjestetään toistaiseksi Mäntyharjun koulukeskuksessa ja Toivolan koulussa
 4. Varmistetaan opetustilojen riittävyys ja opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen suhteessa oppilasmäärään lukuvuosittain

Panu Karjalainen esitti, että Sivistyslautakunta

 1. Merkitsee kouluverkkoselvityksen (Mäntyharjun perusopetus, maaliskuu 2020) tiedoksi
 2. Esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kirkonkylän koulun saneeraus/laajennusta jatketaan leasing-rahoitusvaihtoehdon pohjalta
 3. Kyläkoulujen oppilasmäärärajoja selvennetään siten, että koulun lakkauttaminen on niiden perusteella tiedossa hyvissä ajoin etukäteen niin oppilailla, heidän huoltajillaan ja muilla kyläkoulujen käyttäjäryhmillä.
 4. Päättää muodostaa Mäntyharjun kunnan alueesta vain yhden oppilaaksiottoalueen.
 5. Velvoittaa sivistyshallintoa osoittamaan Kirkonkylänkoulun oppilaille saneeraus/laajennuksen rakennusajaksi asianmukaiset tilat olemassa olevista luokkatiloista.

Panu Karjalaisen esitys raukesi kannattamattomana.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Jenni Kasurinen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Jenni Kasurisen esitystä äänestävät "EI". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) "JAA"-ääntä ja neljä (4) "EI"-ääntä sekä yksi (1) "Tyhjä" (luettelo).

Puheenjohtaja totesi, että Jenni Kasurisen ehdotus on äänestetty lautakunnan päätökseksi.

Asian käsittelyn päätteeksi kokouksen osanottajat totesivat yhteisenä toivomusaloitteenaan, että muutokseen varataan riittävästi resursseja henkilökunnan ja oppilaiden hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Äänestystulokset

 • Jaa 3 kpl 38%

  Seppo Kettunen, Anniina Kähkönen, Katariina Mutka

 • Ei 4 kpl 50%

  Aleksi Penttinen, Jenni Kasurinen, Susanna Turkki, Liisa Kuoksa

 • Tyhjä 1 kpl 13%

  Panu Karjalainen

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

 1. Kirkonkylän ja Toivolan koulut lakkautetaan lukuvuoden 2019-​2020 päätyttyä;
 2. lukuvuodesta 2020-​2021 alkaen perusopetusta järjestetään ainoastaan Mäntyharjun Yhtenäiskoulussa;
 3. sivistyslautakunnan päätösehdotuksien 2 ja 4 osalta kunnanhallitus ei ole toimivaltainen viranomainen, joten em. kohtien osalta kunnanhallitus palauttaa asian takaisin toimivaltaisen viranomaisen sivistyslautakunnan päätettäväksi.

 

Päätös

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

 1. Kirkonkylän ja Toivolan koulut lakkautetaan lukuvuoden 2019-​2020 päätyttyä;
 2. lukuvuodesta 2020-​2021 alkaen perusopetusta järjestetään ainoastaan Mäntyharjun Yhtenäiskoulussa;
 3. sivistyslautakunnan päätösehdotuksien 2 ja 4 osalta kunnanhallitus ei ole toimivaltainen viranomainen, joten em. kohtien osalta kunnanhallitus palauttaa asian takaisin toimivaltaisen viranomaisen sivistyslautakunnan päätettäväksi.


Sivistysjohtaja Sari Aarniokoski oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.

Kokouskäsittely

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi muutosesitystä, jotka ovat seuraavat:

Seppo Hujasen esitys, että asia palautetaan sivistyslautakunnalle:

1. Kirkonkylän koulun saneeraus/laajennusta jatketaan leasing-rahoitusvaihtoehdon pohjalta;
2. kyläkoulujen oppilasmäärärajoja selvennetään siten, että koulun lakkauttaminen on niiden perusteella tiedossa hyvissä ajoin etukäteen niin oppilailla, heidän huoltajillaan ja muilla kyläkoulujen käyttäjäryhmillä;
3. päättää muodostaa Mäntyharjun kunnan alueesta vain yhden oppilaaksi ottoalueen, huomioiden lähikouluperiaateen;
4. velvoittaa sivistyshallintoa osoittamaan Kirkonkylän koulun oppilaille saneeraus/laajennuksen rakennusajaksi asianmukaiset tilat olemassa olevista luokkatiloista.
Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.


Markku Huovisen esitys, että sivistyslautakunnan päätöksen kohdat 1 ja 3 hyväksytään.

1. Kirkonkylän koulu lakkautetaan lukuvuoden 2019-​2020 päätyttyä; 
3. lukuvuodesta 2020-​2021 alkaen perusopetusta järjestetään toistaiseksi Mäntyharjun koulukeskuksessa ja Toivolan koulussa.
Esitystä kannatti Tanja Hartonen-Pulkka.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Markku Huovisen esitystä äänestävät EI.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 ääntä, joista 5 JAA- ja 3 EI-ääntä sekä 1 TYHJÄ-ääni, joten puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan päätösehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

Kuvaus

Teknisistä syistä valtuuston esityslistalta puuttuivat sivistyslautakunnan 10.3.2020 § 17 kokouskäsittely ja kunnanhallituksen 16.3.2020 § 30 kokouskäsittely; asioiden päätösehdotukset olivat valtuuston esityslistalla. Em. toimielinten pöytäkirjat ovat kokonaisuudessaan liitteenä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että

 1. Kirkonkylän ja Toivolan koulut lakkautetaan lukuvuoden 2019-​2020 päätyttyä;​
 2. lukuvuodesta 2020-​2021 alkaen perusopetusta järjestetään ainoastaan Mäntyharjun Yhtenäiskoulussa.


Puheenjohtajan julistettua keskustelun alkaneeksi, esitti valtuutettu Panu Karjalainen, että kunnanvaltuusto päättää

 1. merkitä kouluverkkoselvityksen (Mäntyharjun perusopetus, 2020) tiedoksi;
 2. jatkaa Kirkonkylän koulun saneerausta/laajennusta leasing-rahoituksen pohjalta;
 3. kyläkoulujen oppilasmäärärajoja selvennetään siten, että mahdollinen koulun lakkauttaminen niiden perusteella on tiedossa hyvissä ajoin etukäteen niin oppilailla, heidän huoltajillaan ja muilla kyläkoulujen käyttäjäryhmillä;
 4. velvoittaa sivistyslautakuntaa valmistelemaan Mäntyharjun kunnan alueesta yhden oppilaaksi ottoalueen, lähikoulu-periaatteen huomioon ottaen;
 5. velvoittaa sivistyshallintoa osoittamaan Kirkonkylän koulun oppilaille rakennusajaksi asianmukaiset tilat olemassa olevista luokkatiloista;
 6. velvoittaa sivistyslautakuntaa varaaman lisää resurssia henkilökunnan Tyky-, mentorointi- tms. tiomintaan, joka auttaa henkilöstöä selviämään poikkeusolosuhteiden haasteista.

Karjalaisen esitystä kannatti Seppo Hujanen ja Antti Mustonen.

 

Valtuutettu Markku Huovinen esitti, että
1. Kirkonkylän koulu lakkautetaan lukuvuoden 2019-2020 päätyttyä ja
2. Toivolan koulussa opetusta jatketaan lukuvuoden 2020-2021, jonka jälkeen Toivolan koulu lakkautetaan.

Huovisen esitystä kannatti Tanja Hartonen-Pulkka

 

Valtuutettu Panu Karjalainen jätti seuraavan toivomusponnen: Kunnanvaltuusto toivoo, että
1. esiopetuksen kolmelle ryhmälle taataan myös mahdollisuus lepo- ja leikkitilaan;
2. varataan riittävästi resursseja henkilökunnalle (tyky- mentorointi- tms.) toimintaan siirryttäessä yhden koulun malliin ja selviytymiseen poikkeusolojen aiheuttamasta lisätyötä.

 

Valtuutettu Timo Kuoksa esitti, että kunnanhallituksen päätökseen lisätään kolmas kohta: Kunnanvaltuusto päättää, että
Kaikille peruskoululaisille järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti opetusta tarkoituksenmukaisissa opetustiloissa syyslukukauden 2020 alkaessa.

Kuoksana esitystä kannatti Ari Hartonen.

 

Puheenjohtajan todettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että on tehty kaksi kunnanhallituksen päätösesityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä. Kunnanvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen äänestysjärjestyksestä:

1) ensimmäisessä äänestyksessä asetetaan vastakkain Markku Huovisen ja Panu Karjalaisen esitykset;
2) toisessa äänestyksessä asetetaan ensimmäisessä äänestyksessä voittanut esitys kunnanhallituksen esitystä vastaan.


Äänestys I

Valtuutettu Markku Huovinen on Tanja Hartonen-Pulkan kannattamana esittänyt, että 
1. Kirkonkylän koulu lakkautetaan lukuvuoden 2019-2020 päätyttyä ja
2. Toivolan koulussa opetusta jatketaan lukuvuoden 2020-2021, jonka jälkeen Toivolan koulu lakkautetaan.

Valtuutettu Panu Karjalainen on Seppo Hujasen ja Antti Mustosen kannattamana esittänyt, että kunnanvaltuusto päättää

 1. merkitä kouluverkkoselvityksen (Mäntyharjun perusopetus, 2020) tiedoksi;
 2. jatkaa Kirkonkylän koulun saneerausta/laajennusta leasing-rahoituksen pohjalta;
 3. kyläkoulujen oppilasmäärärajoja selvennetään siten, että mahdollinen koulun lakkauttaminen niiden perusteella on tiedossa hyvissä ajoin etukäteen niin oppilailla, heidän huoltajillaan ja muilla kyläkoulujen käyttäjäryhmillä;
 4. velvoittaa sivistyslautakuntaa valmistelemaan Mäntyharjun kunnan alueesta yhden oppilaaksi ottoalueen, lähikoulu-periaatteen huomioon ottaen;
 5. velvoittaa sivistyshallintoa osoittamaan Kirkonkylän koulun oppilaille rakennusajaksi asianmukaiset tilat olemassa olevista luokkatiloista;
 6. velvoittaa sivistyslautakuntaa varaaman lisää resurssia henkilökunnan Tyky-, mentorointi- tms. tiomintaan, joka auttaa henkilöstöä selviämään poikkeusolosuhteiden haasteista.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
ne, jotka kannattavat valtuutettu Markku Huovisen esitystä äänestävät JAA ja jotka kannattavat valtuutettu Panu Karjalaisen esitystä kannattavat äänestävät EI.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 27 ääntä, joista 22 JAA- ja 5 EI-ääntä, joten puheenjohtaja totesi Markku Huovisen esityksen jatkavan toiseen äänestykseen.

 

Puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Timo Kuoksa on Ari Hartosen kannattamana esittänyt, että kunnanhallituksen päätökseen lisätään kolmas kohta:
Kaikille peruskoululaisille järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti opetusta tarkoituksenmukaisissa opetustiloissa syyslukukauden 2020 alkaessa.

Kunnanhallituksen pj. Pekkanen ilmoitti, että valtuutettu Kuoksan esittämä 3. kohta voidaan lisätä kunnanhallituksen päätökseen pontena.
Kukaan ei vastustanut esitystä, joten puheenjohtaja totesi, että Kuoksan esitys lisätään hallituksen päätösehdotuksen 3. kohdaksi.


II äänestys

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja valtuutettu Markku Huovisen esitystä äänestävät EI.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 27 ääntä, joista 14 JAA- ja 13 EI-ääntä, joten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen esityksen voittaneen.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti, että

 1. Kirkonkylän ja Toivolan koulut lakkautetaan lukuvuoden 2019-​2020 päätyttyä;​
 2. lukuvuodesta 2020-​2021 alkaen perusopetusta järjestetään ainoastaan Mäntyharjun Yhtenäiskoulussa;
 3. kaikille peruskoululaisille järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti opetusta tarkoituksenmukaisissa opetustiloissa syyslukukauden 2020 alkaessa.

Valmistelija

 • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi
 • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää kirjeellään 5.5.2020 Dnro: 00989/20/2299 Mäntyharjun kunnanhallitukselta lausuntoa 21.4.2020 tehtyyn valitukseen Mäntyharjun kunnanvaltuuston päätöksestä 30.3.2030 § 7 Kouluverkkoselvitys, MjuDno-2020-85.

Itä-Suomen hallinto-oikeus kehottaa kunnanhallitusta

1) antamaan lausuntonsa asiassa, tai mikäli kunnan hallintosäännön määärykset sitä edellyttävät, hankkimaan valtuuston lausunnon;
2) vastaamaan valittajan esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausumaan esitetystä täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta;
3) toimittamaan kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja muu tarvittava selvitys, joka ei ole jo valituksen liitteenä;
4) toimittamaan ainakin seuraavat asiakirjat:
- kutsut mahdollisiin kuulemistilaisuuksiin sekä selvitys niiden julkaisutavasta/-kanavasta,
- mahdollisista kuulemistilaisuuksista laaditut pöytäkirjat/muistiinpanot,
- kunnalle esitetyt mahdolliset kirjalliset mielipiteet.
Lausuntoon pyydetään myös laatimaan luettelo sen liitteenä olevista asiakirjoista, jotta asianosainen saa myöhemmän vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston.
Lausunto sekä kaikki tämän lähetteen sekä edellä pyydetyt asiakirjat on palautettava viimeistään 3.6.2020.


Mäntyharjun kunnanvaltuuston päätöksestä siirtyä yhden perusopetuksen koulun malliin lakkauttamalla Kirkonkylän ja Toivolan koulut lukuvuoden 2019-2020 päätyttyä (KV 30.3.2020/§ 7) on tehty kunnallisvalitus, jossa vaaditaan kunnanvaltuuston päätökseen toimeenpanokieltoa sekä päätöksen kumoamista Toivolan koulun lakkauttamisen osalta. Valituksen tekijät (useita allekirjoittaneita) katsovat, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja että päätös on lainvastainen.

Kunnan hallintosäännön 21 §:n 1 mom. 7 kohdan mukaan kunnanhallitus antaa selityksen valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen.


Valitusperuste 1: Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

Mäntyharjun perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Kuntalain 22 §:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Osallisuuden ja vaikuttamisen muodoista ja toteuttamisesta ei kuitenkaan ole erikseen säädetty, vaan kunta voi päättää vapaasti, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa. Mäntyharjun kunnanvaltuusto on toiminut kuntalain 22 §:n mukaisesti huolehtien kuntalaisten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Mäntyharjun kunta on asian valmistelussa varannut hallintolain 41 §:n mukaisesti vaikuttamismahdollisuuden kuntalaisille.

Kouluverkkoratkaisun tavoitteena Mäntyharjun kunnalla on ollut löytää ratkaisu, joka tukee koulun pedagogista toimintaa ja antaa hyvät mahdollisuudet kehittää sitä edelleen. Kunta pyrkii säilyttämään ne asiat, jotka katsotaan olevan merkittäviä oppilaiden koulunkäynnissä: kunnassa voimassa olevaan tuntijakoon ei tehdä supistuksia ja oppilaiden nykyisin saama opetuksen määrä säilyy, kielivalintoja ei vähennetä eikä valinnaisuutta kavenneta. Lisäksi tavoitteena on, että opetusryhmien koko pidetään alle 20 oppilaassa.

Tilastokeskuksen vuonna 2019 julkaistujen tilastojen mukaan Mäntyharjun oppilasmäärän väheneminen kiihtyy selkeästi vuodesta 2021. Oppilasmäärä laskee olemassa olevien tietojen perusteella vuosina 2020-2030 34,3 % vuosiluokilla 1-6. Vuosiluokkien 7-9 osalta oppilasmäärän lasku alkaa vasta vuonna 2024, mutta vuoteen 2030 mennessä laskua on nykyisestä oppilasmäärästä 21,3 %.

Mäntyharjun kunta katsoo, että päätöksen teossa on otettu kaikkien kunnan perusopetusta käyvien oppilaiden etu huomioon, varmistamalla edellä luetellut asiat. Päätöksen teon tueksi tehdyssä kouluverkkoselvityksessä on taustamateriaaleina ja -tietoina ollut Tilastokeskuksen väestöennuste 2019, oppilasmäärät 20.2.2020 (Primus oppilastietojärjestelmä), opetuksen lukujärjestysohjelma Kurre (tilojen käyttö) lukuvuonna 2019-2020, opetushallituksen tilaohjelma (tilojen käyttöaste), Mäntyharjun perusopetuksen tuntijako, Mäntyharjun tilinpäätös 2019, Mäntyharjun talousarvio 2020, koulukuljetusten toteutuminen lukuvuonna 2019, oppilaskysely Kirkonkylän koulun oppilaille, henkilöstökysely kaikille perusopetuksessa työskenteleville, huoltajakysely kaikille mäntyharjulaisille varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppilaiden huoltajille, koulutilaselvitys (marraskuu 2019), Kirkonkylän kouluntilaratkaisut, kustannusselvitys (Ramboll 28.11.2019), kuntalaisten kuuleminen (21.11.2019), kuntalaisadressi 16.12.2019, sivistyslautakunnan päätökset (8.10. ja 3.12.2019), kunnanhallituksen päätökset (26.8., 16.9. ja 16.12.2019), valtuuston päätös 23.9.2019, kuntalaisten kuuleminen 2.3.2020, valtuutettujen iltakoulu 3.3.2020. Valtuuston kokouksessa materiaaleina oli kouluverkkoselvityksen lisäksi kirje (allekirjoittajina opetuksen henkilökuntaa) sekä Toivolan koulun oppilaiden vanhempien palaverin muistio sekä sivistyslautakunnan puheenjohtajan vastaehdotus sivistyslautakunnalle.

Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen

Mäntyharjun kunnan kouluverkkoon liittyen kuntalaisten kuulemistilaisuus järjestettiin 2.3.2020 avoimena kuntalaistilaisuutena, johon jokainen, joka kokee kouluverkkoratkaisulla olevan vaikutusta omaan elinympäristöön tai muihin oloihin, pystyi osallistumaan. Tilaisuudessa esiteltiin käsittelyn lähtökohdat, päätöksen teon aikataulu ja annettiin kuntalaisille mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Tilaisuuden keskustelusta laadittiin muistio (liite 1). Kuulemistilaisuudesta tiedotettiin kunnan verkkosivulla 21.2.2020 ja paikallislehdessä (liitteet 2 ja 3). Lisäksi tieto tilaisuudesta lähetettiin oppilaiden vanhemmille hallinto-ohjelman Wilman ja varhaiskasvatuksen vastaavan ohjelma kautta. Tilaisuudessa on annettu tietoa koulun lakkauttamisen taustalla olevista perusteista ja siitä syntyvistä säästöistä. Tilaisuudessa oppilaiden vanhemmilla on ollut mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä asiasta ja esittää kysymyksiä asian valmisteluun liittyen. Asiassa on kuultu myös niitä kunnan työntekijöitä, joiden toimintaan kouluverkon muutokset vaikuttavat.

Asiakirjoista käy ilmi, että asian valmistelussa on kiinnitetty huomiota Mäntyharjun kunnan peruskoulujen oppilasmäärän kehitykseen yhteensä, opetuksen ryhmäkokoihin, opetuksen tuntimääriin sekä muutoksista seuraaviin arvioituihin henkilöstö- ja muihin menosäästöihin sekä opetusryhmien kokoon. Lisäksi valmistelun aikana on arvioitu vaihtoehtoisia ratkaisuja ja niiden vaikutuksia.

Kouluverkkoasia on ollut kaiken kaikkiaan laajalti näkyvissä kunnassa. Koulujen tilaratkaisuista ja siitä seuranneesta kouluverkkoselvityksestä on käyty keskustelua syksystä 2019 ja sen eri vaiheita on käsitelty sivistyslautakunnassa (8.10.2019/§ 75, 3.12.2019/§ 57, 18.2.2020/§ 13), kunnanhallituksessa (26.8.2019/§ 142, 16.9.2019/§ 145, 16.12.2019/§ 197, 16.3.2020/§ 7) ja kunnanvaltuustossa (23.9.2019/§ 57). Käsittelyissä on ollut laajasti tietoa muun muassa oppilasennusteista, tiloista, taloudellisista vaikutuksista sekä koulujen lakkauttamisen vaikutuksista. Kunta katsoo, että se on viestinyt asian etenemisestä kuntalain 29 §:n mukaisesti jakamalla tietoa kuntalaisille kunnan verkkosivuilla. Kunta on myös tiedottanut kuulemistilaisuuksista avoimilla kutsuilla.

Mäntyharjun kunta katsoo, että päätettäessä kunnan kouluverkosta – yhden tai useamman koulun lakkauttamisesta – ei asian käsittelyssä katsota olevan varsinaisia asianosaisia siten kuin hallintolain 11 §:ssä säädetään, joita tulisi kuulla kuten hallintolain 34 §:ssä säädetään asianosaisen kuulemisesta.

Kouluverkkoselvitystä edeltänyt koulujen tilaselvityksen yhteydessä järjestettiin myös kuntalaiskuuleminen 21.11.2019. Kuulemistilaisuuden muistio liitteessä 4.

Kuntalaiskuulemisten lisäksi valtuutetuille järjestettiin keskustelutilaisuus kouluverkosta 3.3.2020.

Lisäksi asiasta on kirjoitettu useasti paikallislehti Pitäjänuutisessa ja sanomalehti Länsi-Savossa (26.9./ 29.11./ 5.12./ 18.12./ 19.12./ 28.12.2019/ 23.1.2020/ 17.2./ 19.2./ 24.2./ 27.2./ 2.3./ 4.3./ 5.3./ 6.3./ 11.3./ 12.3./ 16.3./ 17.3./ 18.3./ 19.3./ 26.3./ 27.3.2020) (liite 5) sekä sosiaalisessa mediassa.

Kouluverkkoselvityksen aikana kaikilla Mäntyharjun kunnan perusopetuksen huoltajilla oli mahdollisuus vaikuttaa myös huoltajakyselyn kautta. Kysely lähetettiin oppilashallinto-ohjelma Wilman ja varhaiskasvatuksen vastaavan järjestelmän Daisyn kautta. Kyselyyn pystyi vastaamaan 29.1.-5.2.2020. Huoltajakyselyn linkki lähetettiin huoltajille 29.1.2020. Kyselyn tulokset ovat osana kouluverkkoselvitystä, joka on valituksen liitteenä.

Kyselyn vastausohjeet ovat olleet selkeät ja riittävät. Vastaajia kyselyyn oli yhteensä 185, joista Toivolan koulun oppilaiden huoltajia 17 (oppilaita 34), Kirkonkylän koulun 63 (oppilaita 61) ja Yhtenäiskoulun 105 (oppilaita 425).

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuslaki pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta ja ehkäisemään syrjintää sekä tehostamaan syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Mäntyharjun kunta katsoo toimineensa yhdenvertaisuuslain mukaisesti. Kouluverkkopäätös ei syrji kuntalaisia iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muuhun henkilöön liittyvän syyn takia.

Kunnan perusopetuksen järjestämisen tarkastelu koskee kaikkia kunnan perusopetuksen oppilaita ja muutoksia kouluverkossa on tarkasteltu eri näkökulmista. Selvitys sisältää myös lapsivaikutuksen arvioinnin.

Kouluverkkoselvitystä edelsi Kirkonkylän koulun peruskorjaushanke, jonka johdosta Kirkonkylän koulun oppilaat aloittivat syksyn 2019 väistötiloissa parakissa Yhtenäiskoulun ja Mäntyharjun lukion kupeessa sekä kirjastossa ja lukiossa. Elokuussa 2019 kunnanhallitus keskeytti Kirkonkylän koulun rakennushankkeen lisätietojen saamiseksi ja syyskuussa 2019 kunnanvaltuusto lopetti Kirkonkylän koulun rakennushankkeen ja velvoitti sivistyslautakunnan selvittämään tilaratkaisujen vaihtoehdot. Rakennushankkeen keskeyttäminen johti siihen, että Kirkonkylän koululle oli löydettävä uusi toimipaikka. Kouluverkkoselvitys on jatkoa rakennushankkeen lopettamiselle ja siten keskusteluissa oli voimakkaasti mukana Kirkonkylän koulun väistötilat. Tästä syystä oppilashaastattelut tehtiin Kirkonkylän koulun oppilaiden kanssa. Haastattelua hyödynnettin kouluverkkoselvityksen lapsivaikutusten arvioinnissa. Lapsivaikutusten arviointi on laadittu Lapsen oikeuksien pääperiaatteiden (Unicefin Lasten oikeuksien sopimus)  mukaan. Jälkikäteen voidaan sanoa, että vastaavanlainen haastattelu olisi ollut hyvä tehdä myös Toivolan oppilaiden kanssa. Haastattelun järjestämisessä painoi kuitenkin se, että koska Kirkonkylän koulun rakennushanke oli lopetettu ja oppilailla ja heidän huoltajillaan oli suuri huoli jatkosta, päädyttiin haastatteluun Kirkonkylän oppilaiden kanssa, jolloin haastattelussa käsiteltiin myös väistötiloja. Haastattelun puuttuminen ei kuitenkaan ole ollut päätöksen kannalta ratkaisevassa asemassa. Selvityksessä on tehty lapsivaikutusten arviointi, jossa on arvioitu lapsen näkökulmasta koulunkäyntiä pienessä koulussa ja isommassa koulussa.

Mäntyharjun kunta katsoo, että valtuuston päätökseen (§ 7/2020) liittyvä tiedottaminen ja vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen asiassa on edellä todetut asiat huomioon ottaen toteutettu asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla, ja asiaan osallisilla on ollut riittävät mahdollisuudet saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Valittajien esittämillä perusteilla, kuten huoltajakyselyn ohjeistuksella ja kuulemistilaisuuden kutsun julkaisemisen ja tilaisuuden välisellä ajalla (kutsu julkaistu viikkoa ennen tilaisuutta) eivät ole sillä tavoin puutteellisia, että valtuuston päätös olisi mainittujen seikkojen johdosta syntynyt virheellisessä järjestyksessä.


Valitusperuste 2: Päätös on lainvastainen 

Mäntyharjun kunnassa on käytössä täydentyvä esityslista päätöspöytäkirja -järjestelmä, ei keskustelupöytäkirja. Pöytäkirjaan kirjataan päätösehdotukseen tehdyt muutosesitykset, niiden kannatukset, sekä äänestys. Pöytäkirjaan ei kirjata käytyä keskustelua. Mäntyharjun kunnanhallintosääntö 139 §. Puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien hyväksymässä pöytäkirjassa on valtuutettu Timo Kuoksan kirjallinen esitys sanasta sanaan.

Valituksen tekijöiden esittämä näkemys YouTube -videolla kuultavan valtuutettu Kuoksan esityksen "Valtuusto päättää, että näin tehdään ja valtuusto tulee valvomaan, että se toteutetaan." puuttumisesta pöytäkirjasta voidaan katsoa olevan virheellinen, koska pöytäkirja ei ole keskustelupöytäkirja. Videolta näkyy, kun valtuutettu Timo Kuoksa jättää kokouksen sihteerille puheenvuoronsa jälkeen kirjallisesti esittämänsä kunnanhallituksen esitykseen tekemänsä lisäyksen kolmannesta kohdasta. Kuoksan kirjallisena jättämä esitys ei pidä sisällään valittajien esittämää lausetta (Kuoksan kirjallinen esitys liitteenä 6). Valtuutettu Timo Kuoksan esittämässä puheessa oli pitkähkö tauko (YouTube 54:00 min), jonka jälkeen valtuutettu Kuoksa tuo esille valituksessa mainitun lauseen. Kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat ovat tulkinneet, ettei kyseinen lause ole osa muutosesitystä vaan osa yleistä keskustelua. Asialla (lauseen puuttumisella) ei ollut vaikutusta päätökseen. Kuoksan kirjallisesti esittämä lisäys on tehty kunnanhallituksen pohjaesitykseen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

1. antaa asiasta edellä olevan lausunnon Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 21 §:n 1 momentin 7 kohdan perusteella;

2. esittää Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, että ********* ja ********* ym. tekemä valitus Toivolan koulun lakkauttamisesta hylätään aiheettomana;

3. toteaa, että tehdyn selvityksen perusteella kunnanvaltuuston päätös 30.3.2020 § 7 ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Mäntyharjun kunta katsoo toimineensa yhdevertaisuuslain mukaisesti ja selvityksessä on tehty lapsivaikutusten arviointi, jossa on arvioitu koulunkäyntiä lapsen näkökulmasta pienessä ja isommassa koulussa.  Lisäksi Mäntyharjun kunta on asian valmistelussa varannut kuntalain 22 §:n ja hallintolain 41 §:n mukaisesti vaikuttamismahdollisuuden kaikille kuntalaisille. Mäntyharjun kunta katsoo, että valtuuston päätökseen (§ 7/2020) liittyvä tiedottaminen ja vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen on lausunnossa esitetyt asiat huomioon ottaen toteutettu asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla, ja asiaan osallisilla on ollut riittävät mahdollisuudet saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta;

4. toteaa, että kunnanvaltuuston pöytäkirjaan on kirjattu valtuutettu Kuoksan kirjallisesti jättämä lisäys. Suullisesti esitetyn lauseen puuttumisella ei ollut vaikutusta päätökseen. Mäntyharjun kunta katsoo, että täten kunnanvaltuuston päätös ei ole lainvastainen;

5. esittää edellä olevan perusteella, että kunnanvaltuuston 30.3.2020 §:n 7 päätökseen Toivolan koulun osalta kohdistettu vaatimus täytäntöönpanokiellosta hylätään aiheettomana.

 

Puheenjohtajan julistettua keskustelun alkaneeksi, teki Tanja Hartonen-Pulkka seuraavan muutosesityksen:
"Esitän, että Toivolan koulun lakkautuspäätös kumotaan, ja käsitellään uudestaan vuoden jatko-aika Toivolan koululle, jolloin voidaan antaa Toivolan koulun kyläyhteisölle (kaikille toivolalaisille, mukaan lukien Toivolan kylä ry) riittävä, asiallinen selvitys ja kuuleminen Toivolan koulun lakkauttamisesta ja esitetään selkeästi jatkosuunnitelmat.
Jos en saa kannatusta, jätän eriävän mielipiteen pöytäkirjaan."

Puheenjohtajan todettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että on tehty kunnanjohtajan päätösesityksestä poikkeva muutosesitys, jota ei ole kannatettu, joten se raukeaa.

Päätös

Hyväksyttiin kunnanjohtajan päätösehdotuksen kohdat 1-5.


Kunnanhallituksen jäsen Tanja Hartonen-Pulkka jätti eriävän mielipiteensä asiaan.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)