Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Talouden toteutuminen ajalla 1-4/2020

MjuDno-2020-396

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Talouden toteutuminen ajalla 1-4/2020 on koottu kahdesta järjestelmästä liitteenä olevaan tuloslaskelmataulukkoon. Ohjelmaan on ajettu ennakoiden  ns. YT-säästöt, jotka virallisesti käsitellään valtuustossa myöhemmin. 
Eri järjestelmien ( ProEconomica ja Kuntax) tiedot ovat oheislitteinä. Oheisliitteistä on syytä huomioida talouden kaksijakoinen kehitys alkuvuoden aikana.

Tuloslaskelma osoittaa:
Toimintatuotot ovat toteutuneet noin 30.000€ alle talousarvion. Tulosalueiden raporteista käy ilmi, että koko vuoden kertymän ennusteessa on eroja talousarvioon mm seuraavasti:
                              -  hallinnon toimialan tulot ennustetaan toteutuvan 60.750€ talousarviota suurempina
                              - teknisen toimialan tulot ennustetaan jäävän 267.000 alle talousarvion
                              - sivistyksen toimialan tulot ennustetaan toteutuvan noin 7.700€ alle talousarvion

 

Toimintakulut ovat toteutuneet 956.379€ alle talousarviovarauksen. Toimialojen toteumia tarkasteltaessa ero talousarvion ja toteuman välillä on korostetun suuri Essoten laskutuksessa. Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen laskutus on toteutunut  noin 220.000€ talousarviovarausta suurempana mutta erikoissairaanhoito noin 1,2M€ alle talousarvion.
Koko alkuvuoden toimintakulua tarkasteltaessa on syytä huomioida, että ajalla 1-3 kuukausikertymä on ollut noin 3,4M€ mutta huhtikuussa noin  4,0M€.

 

Verotulokertymä oli 7.022.918€. Toteuma on 341.749€ alle talousarvion tasaisen kertymän. Toki tulee huomioida, että verotulokertymä ei ole tasainen vaan kiinteistöveron tilitys syksyllä samoin kuin vuoden 2019 verotuksen valmistuttua suoritettava takaisin perintä aiheuttaa rytmirikon kertymään. Em. syistä ja koronan aiheuttamasta talouden toimeliaisuuden vähenemisestä johtuen onkin syytä tarkastella liitteenä olevaa Kuntaliiton verotuloennustetta.
Kuntaliiton ennusteen mukaan verotulokertymä tulee jäämään 1.713M€ alle talousarviovarauksen.

 

Valtionosuus kertymä on 6.443.852€. Kertymä ylittää talousarviovarauksen 56.625€:lla. Kertymässä ei ole mukana koronan johdosta myönnetty ylimääräinen valtionosuus 537.000€.

 

Tilikauden ylijäämäksi   ajalle 1-4/2020 muodostuu 594.244€.
Yijäämä muodostuu alkuvuodessa epätasaisesti. Kuten liittteistä käy ilmi on ajanjakson 1-3/2020 ylijäämä 804.276€. Huhtikuun tulos toteutui alijäämäisenä 100.970€.

 

Ennuste:
Liitteenä olevien Kuntaliiton verotuloennusteen, toimialojen toteumaennusteiden ja vm:n valtionosuusennusteen perusteella vuositulos 1-12/2020 muodostuu seuraavaksi:

Toimintatuotot:       214.681€ alle talousarviovarauksen
Toimintakulut:     2.526.250€  yli talousarviovarauksen
Siirtovelkakirjausten purku: 232.000€
Verotulot:            1.713.000€   alle talousarvion
Valtionosuus:          610.000€  yli talousarvion

Tilikauden alijäämäksi muodostuu:     3.540.341€            

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. merkitsee talouden toteuman tiedoksi;
  2. ohjeistaa mahdolliset toimenpiteet vuoden 2020 talouden suhteen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.